Cynllun cyhoeddi

Pa wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi a sut i gael gafael arni.

Am y cynllun cyhoeddi hwn

Rydym yn ymroddedig i gyflwyno gwasanaeth agored a thryloyw a’n bwriad yw cyhoeddi gwybodaeth sydd o ddiddordeb i’r cyhoedd ei gweld. Fodd bynnag, byddai rhyddhau gwybodaeth benodol yn niweidiol i’n gallu i ganfod neu atal trosedd, felly er budd y cyhoedd ni chaiff ei datgelu. Mewn achosion o’r fath, bydd Cofrestrfa Tir EM, lle y bo’n briodol, yn rhoi ystyriaeth resymol i’r eithriadau a roddir gan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Rydym yn dilyn model Y Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer cynllun cyhoeddi ar gyfer awdurdodau cyhoeddus.

Pwy ydym ni a’r hyn rydym yn ei wneud

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

Yr hyn rydym yn ei wario a sut

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

Ein blaenoriaethau a’n perfformiad

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

 • cynigion a phenderfyniadau polisi pwysig. Os ydym am newid y rheolau neu’r gorchymyn ffi, bydd yn rhaid i ni gynnal ymarfer ymgynghori gyda chymeradwyaeth Weinidogol cyn y gellir diwygio trefnau a chyflwyno newidiadau
 • gwybodaeth gefndirol ar gyfer cynigion a phenderfyniadau polisi pwysig. Mae’r bwrdd yn blaenoriaethu materion polisi sy’n gofyn am ystyriaeth gan fwrdd Cofrestrfa Tir EM, gan amlinellu’r materion allweddol a gwneud argymhellion lle bo’n briodol. Yn y pendraw, cyfrifoldeb bwrdd Cofrestrfa Tir EM yw holl faterion a strategaethau polisi pwysig
 • ymgyngoriadau cyhoeddus
 • cofnodion cyfarfodydd lefel uchel
 • adroddiadau a phapurau a ddarperir i’w hystyried mewn cyfarfodydd lefel uchel
 • canllawiau cyfathrebu mewnol

Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

Rhestrau a Chofrestri

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

 • Y Gofrestr Agored ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae gwybodaeth a gesglir gennym fel rhan o’r gwaith craidd o gynnal y Gofrestr Tir ar gyfer Cymru a Lloegr ar gael fel hawl o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 a’i rheolau cysylltiedig
 • Cofrestri Deddf 1862. Dirymwyd Deddf Cofrestru Tir 1862 gan adran 135 ac atodlen 13 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002 ac mae wedi peidio â chael unrhyw effaith. Mae rhai teitlau Deddf 1862 yn bodoli o hyd. Bydd Cofrestrfa Tir EM yn parhau i feddu ar y cofnodion ond ni fydd yn cymryd unrhyw gamau pellach mewn perthynas â’r teitlau hyn
 • cofrestri asedion a’r gofrestr gwybodaeth am asedion. Cronfa ddata asedion Tir ac Eiddo
 • arddangosir gwybodaeth teledu cylch cyfyng ym mhob swyddfa
 • log datgelu. Detholiad o ymatebion i geisiadau a wnaed o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth am yr Amgylchedd
 • cofrestr rhoddion a lletygarwch a gwrthdaro buddiannau
 • buddiannau’r Prif Gofrestrydd Tir

Ein gwasanaethau

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

Data agored a setiau data

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi:

 • data cyhoeddus. Rydym yn ymroddedig i ryddhau rhagor o’n data er mwyn cefnogi blaenoriaethau’r Llywodraeth o ran twf economaidd a thryloywder data. *Byddwn yn cyhoeddi unrhyw set ddata sydd gennym y gwnaed cais yn ei chylch
 • mae INSPIRE yn fenter y Comisiwn Ewropeaidd (CE) wedi’i anelu at wneud data gofodol yn fwy hygyrch
 • mae ein rhestr ddataset yn rhestru’r holl ddata electronig sydd gennym sydd wedi’i gael neu ei gofnodi at ddibenion ein galluogi i gyflawni ein swyddogaethau statudol

Gellir dod o hyd i setiau data Cofrestrfa Tir EM a’r rhestr ddataset yn data.gov.uk.

Os oes gennych bryderon ynghylch diogelu data, cysylltwch â:

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Freedom of Information Officer
Trafalgar House
1 Bedford Park

Croydon
CR0 2AQ

Gwneud cais am wybodaeth

Gallwch gael gwybodaeth a chyhoeddiadau trwy:

 • eu llwytho i lawr o’r wefan hon
 • eu llwytho i lawr o wefan trydydd parti y cyfeirir atynt yn y cynllun (nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau trydydd partïon)
 • eu prynu gan gyflenwr a restrir, ee Y Llyfrfa

Lle nad yw’r wybodaeth neu’r cyhoeddiad ar gael o’r adnoddau uchod, gellir eu cyflenwi gennym ni o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl cais ysgrifenedig i Swyddog y Cynllun Cyhoeddi:

Cynllun Cyhoeddi

Publication Scheme Officer
Trafalgar House
1 Bedford Park

Croydon
CR0 2AQ

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano drwy’r cynllun hwn, neu ar y wefan hon, gallwch wneud cais i ni o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) neu’r Rheoliadau Gwybodaeth am yr Amgylchedd 2004 (RhGA) yn ysgrifenedig i’r Swyddog Rhyddid Gwybodaeth. Byddwch yn fanwl am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, gan y bydd hynny’n ein helpu i’w chanfod i chi.

Ymholiadau Hawlfraint Cofrestrfa Tir EM

HM Land Registry Birkenhead Office
Woodside Ferry Approach

Birkenhead
Merseyside
CH41 6DU

Tâl

Fel rheol dim ond ar gyfer copïau caled neu gopïo ar gyfrwng (ee CD) y byddwn yn codi tâl. Lle bo tâl yn berthnasol, byddwn yn codi tâl am gopïo, argraffu a phostio (sylwer, mae TAW yn berthnasol i’r taliadau hyn). Os yw’r costau hyn yn llai na £10, ein nod yw cyflenwi’r ddogfen neu’r wybodaeth am ddim. Nid yw hyn yn berthnasol i ddogfennau a gyflenwir o dan ein gwasanaethau statudol, sy’n ddarostyngedig i ffïoedd o dan ein gorchymyn ffi presennol.

Rydym yn codi tâl am:

 • 10c fesul tudalen A4
 • 20c fesul tudalen A3
 • £1 i roi deunydd ar CD
 • postio seiliedig ar gostau cyfredol y Post Brenhinol

Ffurf ac iaith

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar ffurf arall, gwnawn yr hyn a allwn yn rhesymol i helpu. Nid yw Cofrestrfa Tir EM yn cyhoeddi ei dogfennau mewn ieithoedd heblaw Saesneg a (dogfennau penodol) yn Gymraeg.

Hawlfraint

Caiff y wybodaeth sy’n cael ei chynnwys yn y cynllun cyhoeddi ei gwarchod gan Ddeddf Hawlfraint, Cynlluniau a Phatentau 1988. Mae hawl gennych ei defnyddio at eich dibenion eich hun, gan gynnwys unrhyw ymchwil anfasnachol a wnewch ac at ddibenion adrodd newyddion. Bydd angen caniatâd y deiliad hawlfraint ar gyfer unrhyw ddull arall o ailddefnyddio’r wybodaeth, er enghraifft cyhoeddi. Bydd y rhan fwyaf o ddogfennau a gyflenwir gan Gofrestrfa Tir EM wedi eu cynhyrchu gan swyddogion y llywodraeth a byddant yn ddarostyngedig i Hawlfraint y Goron. I gael gwybodaeth bellach am bolisi hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu’n gyffredinol, gweler gwefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus.

Mae gwybodaeth a gewch nad yw’n ddarostyngedig i Hawlfraint y Goron wedi’i gwarchod o hyd gan hawlfraint yr unigolyn, neu’r sefydliad o ble y daw’r wybodaeth. Rhaid i chi sicrhau y cewch ei ganiatâd cyn atgynhyrchu unrhyw wybodaeth trydydd parti (nad yw’n ddarostyngedig i Hawlfraint y Goron). I gael gwybodaeth am gael caniatâd gan drydydd parti, ewch i wefan y Swyddfa Eiddo Deallusol.

Cysylltu â Chofrestrfa Tir EM am ein deunydd hawlfraint:

Ymholiadau Hawlfraint Cofrestrfa Tir EM

HM Land Registry Birkenhead Office
Woodside Ferry Approach

Birkenhead
Merseyside
CH41 6DU