Ein trefn lywodraethu

Byrddau rheoli a grwpiau gwneud penderfyniadau Cofrestrfa Tir EM.

Mae Cofrestrfa Tir EM yn rhan o’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS). Mae’r Prif Gofrestrydd Tir a Phrif Weithredwr, Graham Farrant, yn atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol, Greg Clark and a Gweinidog Lord Henley.

Goruchwylio yn bennaf yw cylch gorchwyl y Bwrdd i Gofrestrfa Tir EM, tra bo’r cyfrifoldeb rheoli o ddydd i ddydd gan Fwrdd Gweithredol Cofrestrfa Tir EM.

Bwrdd i Gofrestrfa Tir EM

Diben y Bwrdd i Gofrestrfa Tir EM yw cefnogi, herio’n adeiladol a rhoi arweiniad i’r bwrdd gweithredol, goruchwylio datblygu a chyflwyno’r strategaeth fusnes a gytunwyd a sicrhau llywodraethu priodol o weithgaredd Cofrestrfa Tir EM.

Ei brif amcanion yw:

 • rhoi cyngor a chytuno ar weledigaeth hir dymor, strategaeth fusnes tymor canolig, y gyllideb flynyddol a dangosyddion perfformiad allweddol (KPIau)
 • adolygu perfformiad ariannol a gweithredol
 • monitro datblygiadau’r farchnad ar gyfer cyfleoedd ac ystyried unrhyw risgiau strategol mae’r sefydliad yn eu hwynebu, sicrhau bod systemau a rheolaethau priodol ar waith
 • sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl ofynion statudol
 • sicrhau bod y sefydliad yn defnyddio ymarfer gorau mewn perthynas â llywodraethu corfforaethol
 • sicrhau y caiff perthnasau effeithiol eu cynnal â budd-ddeiliaid, cwsmeriaid, cyflenwyr, cyflogeion ac adrannau’r llywodraeth

Aelodau

Mae’r Bwrdd i Gofrestrfa Tir EM yn cael ei lywio gan Gadeirydd anweithredol annibynnol ac mae ganddo hyd at 9 aelod parhaol sydd wedi’u rhannu’n lled-gyfartal rhwng aelodau anweithredol a gweithredol, sef y canlynol ar hyn o bryd:

Hefyd yn mynychu:

 • Mike Harlow, Cwnsler Cyffredinol a Dirprwy Brif Gofrestrydd Tir
 • Mike Westcott-Rudd, Cynghorydd Cyfreithiol y Bwrdd

Bwrdd Gweithredol

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn delio â rheoli Cofrestrfa Tir EM o ddydd i ddydd, gan gynnwys:

 • monitro ein KPIau a’r gyllideb gyffredinol
 • rheoli risgiau i’r sefydliad
 • gwneud penderfyniadau ariannol
 • rheoli’r gronfa fasnachu
 • delio â materion sy’n ymwneud â chwsmeriaid
 • codi materion a phenderfyniadau pwysig i Fwrdd Cofrestrfa Tir EM i’w hadolygu

Aelodau

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol yw:

Pwyllgor Archwilio

Rôl y Pwyllgor Archwilio yw monitro ac adolygu effeithiolrwydd gweithgaredd risg, sicrwydd ac archwilio. Ar ran y bwrdd, mae’r pwyllgor yn archwilio effeithiolrwydd y canlynol yng Nghofrestrfa Tir EM:

 • systemau rheolaeth fewnol a systemau rheoli risg
 • rheoli risg
 • camau a gymerwyd neu i’w cymryd i reoli risgiau difrifol neu i ddatrys unrhyw fethiannau rheoli neu wendidau a nodir

Mae’r pwyllgor yn cynnwys dau gyfarwyddwr anweithredol ac un aelod anweithredol (sy’n gwasanaethu ar y Pwyllgor Archwilio’n unig). Maent yn annibynnol ar y rheolwyr ac unrhyw weithgaredd arall allai effeithio ar eu gwrthrychedd. Mae Pennaeth Archwiliad Mewnol yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor hefyd.

Darllenwch Audit Committee terms of reference