Siarter gwybodaeth bersonol

Ein hymrwymiad i gynnal diogelwch a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol.

Rydym yn casglu ac yn cadw gwybodaeth bersonol a gwybodaeth nad yw’n bersonol er mwyn i ni allu cyflawni ein dyletswyddau statudol, gwasanaethu cwsmeriaid, gwella profiad cwsmeriaid a bodloni’n hymrwymiadau fel cyflogwr.

Mae Deddf Diogelu Data 1988 (DDD) yn gosod y fframwaith statudol mewn perthynas â gwybodaeth bersonol. Wrth drin gwybodaeth bersonol a roddir i ni gennych fel rhan o’n swyddogaethau statudol, mae eich hawliau o dan DDD wedi’u cyfyngu, ee ni allwch ofyn i ni dynnu gwybodaeth ymaith neu ei dileu o’r gofrestr teitl gan fod rhwymedigaeth arnom i’w chyhoeddi. Mae DDD yn ein caniatáu i ddefnyddio gwybodaeth bersonol at y dibenion hyn.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth am yr Amgylchedd 2004 yn rheoli pa wybodaeth arall y gallwn ei rhyddhau o ganlyniad i gais am wybodaeth.

Sut rydym yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth

Gellir datgelu neu rannu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw gydag eraill lle y bo’n briodol. Gweler Datgelu gwybodaeth bersonol a Rhannu gwybodaeth.

Cyfathrebu trwy ebost

Rydym yn defnyddio trydydd parti i anfon negeseuon ebost lluosog. Anfonir negeseuon o HMLandRegistry@email.landregistry.gov.uk, gan ddefnyddio GovDelivery, gwasanaeth Granicus.

Gall defnyddwyr danysgrifio, rheoli eu dewisiadau neu ddileu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Rydym yn defnyddio technolegau safon-ddiwydiannol i gasglu data am gyflymdra agor negeseuon ebost a chliciau. Mae hyn yn ein helpu i fonitro a gwella ein cyfathrebiadau. Am ragor o wybodaeth, darllenwch bolisi preifatrwydd Granicus.

Cwcis

Pan fydd rhywun yn defnyddio ein gwasanaethau ar y we, rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth log safonol y rhyngrwyd a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Nid ydym yn:

 • casglu nac yn cadw unrhyw wybodaeth a ellir ei defnyddio i adnabod y defnyddiwr
 • gwneud unrhyw ymdrech i ganfod hunaniaeth y defnyddiwr
 • cysylltu unrhyw ddata a gesglir gydag unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol o unrhyw ffynhonnell arall

Os byddwn am gasglu gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol trwy ein gwasanaethau ar y we, byddwn yn nodi hynny’n glir.

Rheolir cwcis parti cyntaf (a ddangosir isod) gan Gofrestrfa Tir EM a chânt eu defnyddio i gyflwyno ymarferoldeb craidd ein gwasanaethau.

Enw’r cwci Diben
ASPSESSIONIDSQRCCAT Cadw HUNANIAETH SESIWN Cais Chwilio Mynegai Prisiau Tai Cofrestrfa Tir EM
MAPINFO Mae’r cwci hwn yn cadw eich dewisiadau ar gyfer gwasanaeth MapSearch yn E-wasanaethau busnes. Dim ond os byddwch wedi cadw newidiadau i’r gosodiadau dewisiadau y bydd yn cael ei greu. Mae’r cwci hwn yn dod i ben ar ôl 5 mlynedd

Defnyddir cwcis trydydd parti (a ddangosir isod) i gasglu gwybodaeth am sut y mae ein gwasanaethau’n cael eu defnyddio. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid ac i ddeall sut y gallwn eu gwella. Nid ydym yn caniatáu i drydydd partïon ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddi.

Enw’r cwci Diben Polisi preifatrwydd
WT_FPC

ACOOKIE

WEBTRENDS_ID
Cwci dadansoddi WebTrends a ddefnyddir i olrhain gweithgaredd defnyddiwr ar y wefan. Mae’n helpu i wella’r wefan trwy ddeall yr hyn y mae ymwelwyr am ei ddarllen Polisi preifatrwydd WebTrends
is_returning Mae cwci Crazy Egg yn olrhain a yw ymwelydd yn newydd neu’n dychwelyd i wefan neu dudalen benodol. Mae’r cwci hwn yn para am 5 mlynedd o’r dyddiad y cafodd ei osod Polisi Preifatrwydd Crazy Egg
_pk_id.1.4092

_pk_ses.1.4092

_pk_ref.1.4092
Defnyddir cwci dadansoddi Piwik i wella ein dealltwriaeth o sut y mae pobl yn defnyddio ein gwasanaethau trwy ystadegau dadansoddi Polisi preifatrwydd Piwik

Rhagor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir ar GOV.UK

Ffurflenni

Gall cwsmeriaid ddefnyddio ein ffurflenni i ofyn am wybodaeth, cynnyrch neu wasanaethau, neu i roi adborth. Gallwn gasglu gwybodaeth megis cyfeiriadau ebost a gwybodaeth ariannol megis manylion cyfrif banc a rhifau cardiau credyd. Gellir defnyddio gwybodaeth cysylltu o’r ffurflenni archebu i anfon archebion neu i’n galluogi i gysylltu â chwsmeriaid (gall defnyddwyr ddewis peidio â derbyn gohebiaeth bellach os dyna yw eu dewis). Gellir defnyddio gwybodaeth ariannol i godi tâl am gynnyrch a gwasanaethau.

Sylwer: nid yw’r wybodaeth a geir o ffurflenni ar-lein wedi ei hamgryptio ac felly efallai na fydd yn gwbl ddiogel.

Gwybodaeth ariannol

Mae cwsmeriaid sy’n defnyddio ein gwasanaeth Find a property yn gwneud taliadau ymlaen llaw gyda cherdyn credyd/debyd. Rydym yn cydymffurfio â Safonau Sicrwydd y diwydiant Cardiau Talu lle y bo’n briodol. Ni chedwir gwybodaeth am ddeiliaid cerdyn gan Gofrestrfa Tir EM oherwydd y gwneir taliadau am ein gwasanaethau trwy RBS Worldpay. Gweler polisi preifatrwydd RBS Worldpay.

E-wasanaethau busnes

Ar gyfer pobl sy’n defnyddio ein e-wasanaethau busnes (gan gynnwys y porthol a Business Gateway), byddwn yn cadw gwybodaeth sy’n cynnwys manylion yr ymholiad yn erbyn y cofnodion a gedwir ar ein system rheoli perthynas cwsmer. Ar gyfer ymholiadau eraill, gallwn gasglu enw a manylion cysylltu ar gyfer pan fydd eu hangen arnom i gysylltu i ddatrys yr ymholiad.

Mae ein telerau defnydd a’r cytundeb mynediad i’r rhwydwaith yn nodi sut y gallwn ddefnyddio’r wybodaeth a gesglir am fusnesau a’u cyflogeion.

Sylwer y gellir datgelu neu rannu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw gydag eraill lle y bo’n briodol. Gweler Datgelu gwybodaeth bersonol a Rhannu gwybodaeth.

Canolfan cyswllt cwsmeriaid

Pan fyddwch yn ffonio ein canolfan cyswllt cwsmeriaid rydym yn casglu gwybodaeth, megis enwau a manylion cysylltu. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i helpu i wella ein heffeithlonrwydd a’n heffeithiolrwydd. Cofnodir y wybodaeth yn ein systemau cwsmeriaid amrywiol. Caiff rhai galwadau ffôn eu recordio at ddibenion sicrwydd ansawdd. Yn ogystal, rydym yn casglu gwybodaeth gan gwsmeriaid sydd am drefnu apwyntiad i ymweld ag un o’n canolfannau gwybodaeth cwsmeriaid. Mae’r wybodaeth a gesglir yn cynnwys enwau, manylion cysylltu, gwybodaeth am deitl. Byddwn yn cadw recordiadau ffôn am 60 diwrnod calendr.

Ceisiadau

Mae cwsmeriaid sy’n cyflwyno ceisiadau neu ohebiaeth i ni mewn perthynas â theitl cofrestredig neu am gofrestru tir ac eiddo yn rhoi gwybodaeth i ni. Rheolir y defnydd o’r wybodaeth hon gan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 a Rheolau Cofrestru Tir 2003. Mae’n cynnwys cadw gwybodaeth bersonol a gwybodaeth nad yw’n bersonol. Mae copïau swyddogol o gofrestri teitl a chynlluniau teitl ar gael i’r cyhoedd ar ôl talu ffi benodedig. Yn ogystal, mae’n bosibl gwneud cais am gopïau neu gais i archwilio dogfennau a gedwir gan Gofrestrfa Tir EM gan gynnwys delweddau electronig wedi’u sganio. Mae’r wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd hefyd (ar ôl talu ffi benodedig hefyd) ac mae wedi’i rheoli gan adran 66 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002 sy’n nodi’r protocol. Gan fod y wybodaeth ar gael o dan y cod mynediad statudol hwn, nid yw’r un wybodaeth ar gael gan ddefnyddio Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Cedwir y wybodaeth hon am gyfnod amhendant. Fel rheol mae Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958, fel y’i newidiwyd yn ei wneud yn ofynnol i gofnodion cyhoeddus a ddewisir i’w cadw’n barhaol gael eu trosglwyddo i’r Archif Genedlaethol pan fyddant yn 20 oed. Fodd bynnag, nid yw’r gofyniad hwn yn berthnasol lle y mae’r Arglwydd Ganghellor wedi rhoi ei ganiatâd i’r corff sy’n eu cadw wneud hyn. Rydym wedi cael Offeryn Cadw mewn perthynas â’n cofrestri a’r dogfennau cysylltiedig sy’n cynnwys yr holl waith papur cysylltiedig, sy’n golygu fod gennym feddiant faterol o’r holl gofnodion hyn.

Wrth drin gwybodaeth bersonol a roddir i ni gennych fel rhan o’n swyddogaethau statudol mae eich hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 wedi’u cyfyngu. Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r caniatâd i ni ddefnyddio gwybodaeth bersonol at y dibenion swyddogol hyn. Mae’r wybodaeth hon wedi’i heithrio o’r darpariaethau datgelu gan ei bod yn dod o dan adran 34 y Ddeddf honno. Mae hyn yn eithrio gwybodaeth a ddatgelwyd i’r cyhoedd o dan ddeddfwriaeth.

Er mwyn cynnal cywirdeb y gofrestr teitl gallwn ddatgelu neu rannu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw gydag eraill.

Cwynion

Pan fyddwn yn derbyn cwyn gan unigolyn, rydym yn creu ffeil sy’n cynnwys manylion y gŵyn. Fel rheol mae hyn yn cynnwys hunaniaeth yr achwynydd ac unrhyw unigolion eraill sy’n rhan o’r gŵyn.

Dim ond i brosesu’r gŵyn ac i wirio lefel y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a gasglwn. Rydym yn casglu ac yn cyhoeddi ystadegau ond nid mewn ffurf sy’n adnabod unrhyw unigolion.

Fel rheol rhaid i ni ddatgelu hunaniaeth yr achwynydd i bwy bynnag y gwneir y cwyn amdano. Mae hyn yn anochel lle mai cywirdeb teitl yw pwnc y ddadl, er enghraifft. Os nad yw achwynydd am i’r wybodaeth sy’n ei adnabod gael ei datgelu, o dan amgylchiadau eithriadol, byddwn yn ceisio parchu hynny, ond fel rheol nid yw’n bosibl trin cwyn yn anhysbys.

Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol a gedwir mewn ffeiliau cwynion yn unol â’n polisi cadw am gyfnod o 10 mlynedd. Mae ein polisi a rhestr cael gwared ar ddogfennau ar gael ar gais. Caiff ei chadw mewn lle diogel a bydd mynediad iddi wedi’i gyfyngu yn unol â’r egwyddor ‘angen gwybod’.

Yn yr un modd, lle y cyflwynir ymholiadau i ni, dim ond i ddelio â’r ymholiad ac unrhyw faterion dilynol y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddir i ni ac i wirio lefel y gwasanaeth a ddarparwn.

Fel rheol nid ydym yn adnabod achwynwyr oni bai y cyhoeddwyd y manylion eisoes.

Nid yw gwybodaeth o ffeiliau achwynwyr ar gael o dan brotocol archwilio statudol Cofrestrfa Tir EM a’r Gofrestr Agored.

Ystafelloedd Defnyddioldeb

Mae gan Gofrestrfa Tir EM Ystafelloedd Defnyddioldeb a ddefnyddir gan Gofrestrfa Tir EM i ymgymryd ag astudiaethau/ymchwil i ddatblygu cynnyrch, gwasanaeth a systemau. Mae’n cynnwys stiwdio lle y cynhelir y profion ac ystafell arsylwi lle y gellir arsylwi’r rhai sy’n rhan o’r gwaith o ddatblygu’r cynnyrch neu wasanaethau wrth gynnal y profion. Mae’r ystafelloedd yn defnyddio technoleg olrhain llygad blaenllaw sy’n amlygu ble mae defnyddwyr yn edrych ac sy’n dangos eu hymatebion ar unwaith a ble y rhoddir eu sylw yn ystod prawf.

Mae cymryd rhan yn y profion yn wirfoddol ac mae angen cydsyniad cyn dechrau. Cedwir dogfennau cydsyniad yn ddiogel.

Mae’r wybodaeth a geir o’r prosiect ymchwil yn ein helpu i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau digidol newydd a diweddaru’r rhai presennol. Ni chedwir y wybodaeth a geir o’r prosiect ymchwil am fwy o amser nag y bydd y wybodaeth o ddefnydd gwerthfawr.

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil defnyddwyr, anfonwch ebost at ein tîm Mewnwelediad Cwsmeriaid.

Gwasanaethau eraill

Rydym yn cynnig gwasanaethau amrywiol i’r cyhoedd a gallwn ddefnyddio trydydd parti i ddelio â rhai gwasanaethau.

Rhaid i ni gadw manylion yr unigolion sydd wedi gofyn am wasanaeth penodol er mwyn ei ddarparu. Fodd bynnag, dim ond er mwyn darparu’r gwasanaeth y gofynnwyd amdano a dibenion cysylltiedig eraill y byddwn yn defnyddio’r manylion hynny, ee efallai y byddwn yn defnyddio gwybodaeth am unigolion sydd wedi gofyn am gyhoeddiad i gynnal arolwg tir i ganfod a ydynt yn fodlon â lefel y gwasanaeth a gawsant.

Nid yw’r siarter hon yn cynnwys cysylltau ar y wefan hon i wefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen datganiadau preifatrwydd y gwefannau eraill rydych yn ymweld â hwy.

Ymgeiswyr swyddi, cyflogeion presennol a chyn-gyflogeion

Pan fydd unigolion yn gwneud cais i weithio yng Nghofrestrfa Tir EM dim ond i brosesu eu ceisiadau a monitro ystadegau recriwtio y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth ganddynt. Lle rydym am ddatgelu gwybodaeth i drydydd parti, er enghraifft lle rydym am gael geirda, ni wnawn hynny heb eu hysbysu ymlaen llaw, oni bai fod angen datgelu hynny’n gyfreithiol.

Cedwir gwybodaeth am ymgeiswyr aflwyddiannus am 24 mis ar ôl cwblhau’r ymarfer recriwtio, yna bydd yn cael ei dinistrio neu ei dileu. Rydym yn cadw gwybodaeth ystadegol wedi’i dad-bersonoli am ymgeiswyr er mwyn helpu i hysbysu ein gweithgareddau recriwtio, ond nid oes modd adnabod unigolion o’r data hwnnw.

Unwaith y bydd unigolyn wedi derbyn cyflogaeth gan Gofrestrfa Tir EM, byddwn yn creu ffeil mewn perthynas â’i gyflogaeth. Mae ein siarter gwybodaeth i staff yn nodi’r hyn a wnawn.

Gwybodaeth bersonol a gedwir y tu allan i’n dibenion statudol

Mae’r telerau ac amodau ar gyfer rhai o’n gwasanaethau yn nodi’r hyn y gallwn ei wneud gyda’ch gwybodaeth. Dylech wirio’r telerau ac amodau ar gyfer y gwasanaethau hynny. Yn ddarostyngedig i hyn, pan fyddwch yn cyflenwi gwybodaeth bersonol at ddibenion y tu hwnt i’n hymrwymiadau a’n dyletswyddau statudol, byddwn yn:

 • sicrhau eich bod yn gwybod pam fod ei hangen arnom
 • gofyn am yr hyn sydd ei angen arnom yn unig
 • ei gwarchod a sicrhau bod mynediad iddi wedi’i gyfyngu
 • rhoi gwybod i chi os byddwn yn ei rhannu â sefydliadau eraill (heblaw os caiff ei rhannu at ddibenion gorfodi’r gyfraith)
 • sicrhau na fyddwn yn ei chadw am fwy o amser nag sydd angen

Yn gyfnewid, gofynnwn i chi:

 • roi gwybodaeth gywir i ni
 • rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os oes unrhyw newidiadau, megis cyfeiriad newydd

Mae hyn yn ein helpu i gadw eich gwybodaeth yn ddibynadwy ac yn gyfredol.

Mynediad i wybodaeth bersonol

Mae Cofrestrfa Tir EM yn ceisio bod mor agored â phosibl o ran rhoi mynediad i bobl i’w gwybodaeth bersonol. Gall unigolion ganfod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol trwy wneud ‘cais mynediad gwrthrych’ o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Os ydym yn cadw gwybodaeth amdanoch, byddwn yn:

 • rhoi disgrifiad ohoni i chi
 • esbonio pam rydym yn ei chadw
 • dweud wrthych i bwy y gellir ei datgelu
 • gadael i chi gael copi o’r wybodaeth ar ffurf ddealladwy

Sylwer bod eithriadau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 ac os ydynt yn gymwys, efallai na fyddwn o reidrwydd yn rhoi’r wybodaeth a geisiwyd gennych i chi.

Os ydym yn cadw gwybodaeth amdanoch, gallwch ofyn i ni gywiro unrhyw wallau trwy gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data.

Eich dewisiadau

Mae Cofrestrfa Tir EM yn ceisio sicrhau bod eich gwybodaeth a’ch dewisiadau yn gywir ac yn gyflawn. Os ydych am weld, newid eich gwybodaeth, neu ddewis cael eich eithrio o dderbyn gwybodaeth gennym, rhowch wybod i ni trwy anfon eich enw, cyfeiriad llawn, cyfeiriad ebost ac enw eich cwmni (os yw’n berthnasol) atom.

Ebost: privacy@landregistry.gov.uk

FREEPOST RSZE - TEZA - JCTH
Land Registry
CRM Team
Land Registry Croydon Office
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ

Sylwer na allwch ddefnyddio’r cyfeiriad hwn i wneud newidiadau i’r gofrestr teitl er enghraifft, trwy ddileu gwybodaeth pris a dalwyd o’r gofrestr.

Datgelu gwybodaeth bersonol

Mewn llawer o amgylchiadau ni fyddwn yn datgelu nac yn defnyddio data personol heb ganiatâd. Fodd bynnag, bydd achosion yn codi pan fydd angen i ni ddatgelu neu rannu neu ddefnyddio fel arall gwybodaeth bersonol o fewn ein hadrannau mewnol a/neu gydag adrannau neu asiantaethau eraill y llywodraeth, asiantaethau gorfodi’r gyfraith ac asiantaethau rheoleiddio a chyrff perthnasol eraill. Enghraifft o achosion o’r fath yw pan fyddwn yn archwilio mater neu gŵyn cofrestru tir neu er mwyn atal neu ganfod trosedd.

Rhyddid Gwybodaeth

Sylwer ein bod wedi’n rhwymo i gydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Gallwn ddatgelu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth, gan gynnwys Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 neu unrhyw orchymyn llys, heb eich cydsyniad er mwyn inni allu cydymffurfio ag unrhyw ofynion datgelu gwybodaeth berthnasol.

Rhannu gwybodaeth

Gallwn rannu unrhyw wybodaeth a gedwir, lle y bo’n briodol, gyda thrydydd partïon megis adrannau eraill y llywodraeth, asiantaethau gorfodi’r gyfraith a rheoleiddio a chyrff perthnasol eraill, (gan gynnwys sefydliadau gwrth-dwyll a nodir o dan adran 68 o Ddeddf Trosedd Difrifol 2007, adran gwrth-dwyll a sefydliadau gwrth-dwyll a’u haelodau) os cyflenwir gwybodaeth ffug neu anghywir a/neu os ystyrir bod rhannu’r wybodaeth:

 • er budd y cyhoedd, er enghraifft, archwilio cynlluniau bancio tir a/neu
 • er mwyn atal a chanfod trosedd, gan gynnwys atal, canfod ac archwilio twyll cofrestru

Gellir cael gafael ar wybodaeth a ddatgelir i sefydliadau gwrth-dwyll a’i defnyddio gennym a sefydliadau eraill er mwyn atal twyll a gwyngalchu arian. Os hoffech gael rhagor o fanylion sy’n egluro sut y gellir cael gafael ar wybodaeth a gedwir gan sefydliadau gwrth-dwyll cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data

Caiff gwybodaeth sy’n ymwneud â thwyll wedi’i gadarnhau ei rhannu’n rheolaidd â’r heddlu at un neu ragor o’r dibenion heddlu canlynol:

 • diogelu bywyd ac eiddo
 • gorchymyn cadw
 • atal comisiwn troseddau
 • dod â throseddwyr gerbron llys
 • unrhyw ddyletswydd neu gyfrifoldeb yr heddlu sy’n deillio o gyfraith gwlad neu statudol

Rydym yn dilyn Cod Ymarfer Rhannu Data’r Comisiynydd Gwybodaeth cyn belled ag y bo’n ymarferol. Gall fod achosion pan fyddwn yn rhannu gwybodaeth gyfyng er mwyn asesu a yw rhannu data’n ffurfiol o fantais at y dibenion hynny.

Gwarchod eich gwybodaeth

Rydym yn cydnabod eich ymddiriedaeth ac rydym yn ymrwymedig i warchod y wybodaeth a roddwch i ni. Er mwyn atal mynediad heb ei awdurdodi, cynnal cywirdeb a sicrhau’r defnydd cywir o wybodaeth, mae gennym brosesau ffisegol, electronig a rheoleiddiol i warchod a diogelu’r wybodaeth a gasglwn.

Cwynion neu ymholiadau

Ein nod yw ceisio cwrdd â’r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn rydym yn cymryd unrhyw gwynion a gawn yn ddifrifol iawn. Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw os ydych o’r farn bod ein casgliad neu ddefnydd o wybodaeth yn anghywir, annheg neu’n gamarweiniol. Rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau hefyd. Sut i gwyno

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am:

 • sut i ganfod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch
 • sut y gallwch ofyn i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau
 • amgylchiadau lle y gallwn drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol heb yn wybod i chi, er enghraifft, er mwyn atal a chanfod trosedd neu i greu ystadegau anhysbys
 • ein cyfarwyddiadau i staff am sut i gasglu, defnyddio a dileu eich gwybodaeth bersonol
 • sut i wneud cwyn

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Diogelu data

Data Protection Officer
Trafalgar House
1 Bedford Park

Croydon
CR0 2AQ

Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth i gael cyngor annibynnol am ddiogelu data, preifatrwydd a materion sy’n ymwneud â rhannu data.