Cyfarwyddyd

Property Alert

Cofrestrwch ar gyfer Property Alert, gwasanaeth am ddim Cofrestrfa Tir EM i helpu i warchod eich eiddo rhag twyll.

Sut mae’n gweithio

Gallwch:

  • fonitro eiddo os yw eisoes wedi’i gofrestru gyda Chofrestrfa Tir EM
  • monitro eiddo perthynas; nid oes yn rhaid ichi berchen ar eiddo i sefydlu rhybudd
  • dewis hyd at 10 eiddo i’w monitro

Cewch rybuddion ebost pan fydd gweithgaredd arbennig ar yr eiddo rydych yn eu monitro.

Cofrestru ar gyfer Property Alert

  1. Crëwch gyfrif Property Alert.
  2. Cewch ebost dilysu. I actifadu eich cyfrif, cliciwch ar y cyswllt yn yr ebost.
  3. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ac ychwanegwch yr holl eiddo yr hoffech eu monitro. Bydd angen cyfeiriad neu rif teitl yr eiddo arnoch.

Wedi cofrestru’n barod

Gwybodaeth am y rhybudd

Byddwn yn anfon rhybudd ebost atoch bob tro y bydd gweithgarwch arwyddocaol ar yr eiddo rydych yn ei fonitro, er enghraifft os yw morgais newydd yn cael ei gymryd yn ei erbyn.

Bydd y rhybudd yn dweud wrthych pa fath o weithgarwch ydyw (megis cais i newid y gofrestr neu hysbysiad y gall cais fod yn ofynnol), pwy yw’r ceisydd a’r dyddiad a’r amser y cafodd ei dderbyn.

Ni fydd pob rhybudd ebost yn golygu bod gweithgarwch twyllodrus wedi digwydd. Os nad ydych yn meddwl bod y rhybudd ebost yn ymwneud ag unrhyw weithgarwch amheus, nid oes yn rhaid ichi wneud unrhyw beth.

Ni fydd cofrestru ar gyfer Property Alert yn atal twyll rhag digwydd yn awtomatig. Bydd yn rhaid ichi benderfynu a allai’r gweithgarwch ar yr eiddo fod yn dwyllodrus a gweithredu’n gyflym os ydych yn meddwl hynny. Bydd y rhybudd ebost yn dweud wrthych â phwy y dylech gysylltu.

Enghraifft o rywun sydd wedi cofrestru ar gyfer Property Alert

Roedd Mr Mills yn rhentu ei eiddo yn Lloegr tra oedd yn byw dramor. Sylweddolodd fod landlordiaid absennol mewn mwy o berygl o dwyll eiddo felly cofrestrodd ar gyfer ein gwasanaeth Property Alert.

Ychydig yn ddiweddarach derbyniodd rhybudd ebost yn ei hysbysu bod rhywun wedi gwneud cais i gofrestru morgais ar ei eiddo oedd yn werth dros £300,000. Nid oedd Mr Mills yn disgwyl hyn, felly cysylltodd â’n llinell twyll eiddo. Gan fod Mr Mills wedi rhoi gwybod inni fod y cais am forgais yn un amheus, ymchwiliwyd i’r cais a chafodd ei atal rhag cael ei gofrestru ar ôl inni sylweddoli ei fod yn dwyllodrus. Gan fod manylion cyswllt Mr Mills yn hen, cafodd ei gynghori i’w diweddaru ac felly os oedd angen inni gysylltu ag ef eto yn y dyfodol byddai’n sicr o gael ein negeseuon ebost neu lythyrau.

O ganlyniad iddo gofrestru ar gyfer Property Alert, roedd Mr Mills yn gallu sylwi ar weithgarwch amheus ar ei eiddo, ac oherwydd iddo weithredu’n gyflym a’n hysbysu, roeddem yn gallu atal y trafodiad twyllodrus rhag cael ei gofrestru.

Twyll eiddo

Mae twyll eiddo yn digwydd pan fydd twyllwyr yn ceisio “dwyn” eich eiddo, fel arfer trwy esgus mai chi ydyn nhw a gwerthu neu forgeisio eich eiddo heb ichi wybod hynny.

Er Medi 2009, mae Cofrestrfa Tir EM wedi atal 254 o geisiadau twyllodrus rhag cael eu cofrestru, gan gynrychioli eiddo gwerth dros £117m.

Gwyliwch ein fideo i ddarganfod rhagor am dwyll eiddo.

gwyliwch ein fideo.

Darllenwch ragor am bwy sydd mewn mwy o berygl o dwyll eiddo.

Cysylltu

Os hoffech wybod rhagor am Property Alert, cysylltwch â ni.

Ebost: propertyalert@landregistry.gov.uk

Fel rheol anfonir rhybuddion trwy ebost. Os nad oes cyfeiriad ebost gennych, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth o hyd. I drafod hyn, ffoniwch ein tîm Property Alert ar 0300 006 0478.

Published 9 Rhagfyr 2014
Last updated 19 Hydref 2016 + show all updates
  1. Welsh version added
  2. Updated figure: Land Registry has stopped fraud on properties worth more than £80 million (since 2009).
  3. First published.