Cyfarwyddyd

Cysylltu â Chofrestrfa Tir EM

Cysylltwch â ni neu defnyddiwch ganllaw a fydd, efallai, yn ateb eich cwestiwn.

Oriau agor gwasanaeth ffôn cyfyngedig

Rydym yn darparu gwasanaeth ffôn cyfyngedig ar hyn o bryd gydag oriau cyfyngedig (8am i 12 canolddydd) o ganlyniad i’r achos coronafeirws (COVID-19). Ffoniwch dim ond os yw eich ymholiad yn un brys.

Darllenwch am yr effaith ar ein gwasanaethau a gweler ein tudalennau cymorth ar gyfer gwybodaeth am ymholiadau cyffredin.

Ar-lein

Canllawiau cam wrth gam

Darllenwch ein canllawiau cam wrth gam i gael gwybod sut i wneud y canlynol:

Fforwm cymorth

Defnyddiwch ein fforwm cymorth cyhoeddus i ofyn cwestiynau neu i ddod o hyd i atebion i ymholiadau cyffredinol.

Ffurflen gysylltu

Defnyddiwch ein ffurflen gysylltu i anfon neges atom.

Ni allwn dderbyn negeseuon wedi eu marcio’n breifat neu’n gyfrinachol.

Porthol/e-wasanaethau busnes

Os ydych yn gwsmer e-wasanaethau busnes, gallwch:

  • ateb ymholiadau trwy’r porthol er mwyn cysylltu â ni ynghylch cais (gallwch wneud hyn hyd yn oed os postiwyd eich cais)
  • gweld datblygiad cais

Os na allwch ddefnyddio’r porthol, anfonwch eich ateb i’n cyfeiriad safonol.

Ffôn

Gallwch ein ffonio rhwng 8am a 12 canolddydd, dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am Wyliau Banc). Codir tâl am alwadau.

Canolfan cyswllt

Byddwch yn clywed rhestr o opsiynau pan fyddwch yn ein ffonio. Dewiswch yr opsiwn priodol i siarad â rhywun i’ch helpu gyda’ch ymholiad.

Mae timoedd cymorth i gwsmeriaid wedi eu hyfforddi yng ngweithdrefnau gwaith cais Cofrestrfa Tir EM. Maent yn cyfeirio ymholiadau at ein perchnogion cais dim ond pan fo angen.

Post

Anfonwch eich ceisiadau a’ch gohebiaeth trwy’r post i’n cyfeiriad safonol. Os ydych yn gwsmer y porthol neu Business Gateway, gallwch anfon y rhain yn electronig.

Ymdrin â’ch galwadau a’ch ceisiadau

Mae ein Safonau gwasanaeth yn egluro:

  • faint o amser a gymerir gennym i brosesu ceisiadau
  • sut rydym yn casglu ac yn defnyddio’ch data personol

Mae ein Siarter cwsmeriaid yn esbonio:

  • yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym
  • yr hyn yr ydym am i chi ei wneud

Rydym yn trin pob cwsmer gyda chwrteisi a pharch ac yn disgwyl i’n staff gael eu trin yn yr un modd. Gweler ein Safonau gwasanaeth cwsmeriaid am ragor o wybodaeth.

Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn delio â’ch data personol.

Published 30 August 2017
Last updated 20 May 2020 + show all updates
  1. Our phone service is operating at a reduced level and with restricted opening hours (8am to 12 midday).

  2. Our phone lines will be closed between 9.30 and 11.30 on Wednesday 17 July 2019.

  3. Our online services are available as normal throughout Christmas and New Year, except for Business e-services and Business Gateway, which are not available on Christmas Day (Monday 25 December).

  4. Added translation