Yn gweithio i HM Land Registry

Swyddi cyfredol a'r hyn y gall Cofrestrfa Tir EM ei gynnig i chi.

Swyddi cyfredol

Gweler y dudalen Saesneg.

Cofrestru i gael hysbysiadau am swyddi

Peidiwch â cholli cyfle am swyddi yn y dyfodol. Cofrestrwch i gael hysbysiadau ar gyfer Cofrestrfa Tir EM ar Civil Service jobs

Gyrfaoedd gyda Chofrestrfa Tir EM

Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi mwy na 4,800 o bobl mewn 14 swyddfa mewn amryw o rolau gan gynnwys:

 • gweithwyr cais technegol
 • arbenigwyr digidol, data a thechnoleg
 • polisi a rheoli prosiectau
 • cyfreithiol
 • cyllid
 • caffael
 • cyfleusterau a rheoli asedau eiddo
 • adnoddau dynol
 • cyfathrebu

Rydym yn cydnabod manteision gweithlu amrywiol ac rydym yn trin ein holl weithwyr gydag urddas a pharch. Ein nod yw rhoi cyfleoedd cyfartal o ran cyflogaeth a chyfleoedd i ddatblygu i bawb. Rydym yn gyflogwr Hyder mewn Anabledd a cheir cynllun gwarantu cyfweliad (GIS) ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy’n bodloni’r meini prawf dethol lleiaf.

Darllenwch am y gwaith rydym yn ei wneud, y tâl a buddion rydym yn eu cynnig a sut brofiad yw gweithio yma yn ôl ein staff.

Rhaglenni prentisiaeth

Nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar ein rhaglenni prentisiaeth ar hyn o bryd.

Cofrestru i gael hysbysiadau am brentisiaethau

Peidiwch â cholli cyfleoedd yn y dyfodol. Cofrestrwch i gael hysbysiadau ar gyfer Cofrestrfa Tir EM ar y gwasanaeth dod o hyd i brentisiaeth.

Prentisiaethau Gweinyddu Busnes

Mae’r Brentisiaeth Uwch mewn Gweinyddu Busnes yn cyfuno hyfforddiant yn y gweithle gydag astudio ar gyfer Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gweinyddu Busnes. Bydd sefydliad hyfforddi blaenllaw yn darparu eich cwrs astudio. Byddwn yn darparu eich cyflog, ffïoedd dysgu ac offer.

Bydd eich gwaith yn cynnwys:

 • prosesu ceisiadau i ddiweddaru’r gofrestr eiddo
 • gwneud yn siwr bod ceisiadau i gofrestru yn mynd yn eu blaen
 • defnyddio systemau cofrestru gwaith cais electronig
 • delio â galwadau a gwasanaeth cwsmeriaid
 • cyfrannu at effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y tîm
 • rheoli eich llwyth gwaith eich hunan
 • cymryd rhan mewn cyfarfodydd dyddiol, a chyfrannu syniadau ar gyfer gwella’r canlyniadau a gwasanaethau

Darllenwch am y gwaith rydym yn ei wneud, y tâl a buddion rydym yn eu cynnig a sut brofiad yw gweithio yma yn ôl ein staff.

Prentisiaethau TG

Fel rheol, mae ein prentisiaethau TG wedi eu lleoli yn ein hadran Digidol, Data a Thechnoleg mewnol yn Plymouth lle byddwch yn helpu i ddylunio a datblygu systemau TG ein dyfodol. Bydd sefydliad hyfforddiant blaenllaw yn darparu eich cwrs astudio gan gynnwys un diwrnod yr wythnos yn y coleg. Byddwn yn darparu eich cyflog, ffïoedd dysgu ac offer.

Treulir y flwyddyn gyntaf yn gweithio tuag at Brentisiaeth Uwch Lefel 3 mewn TG. Ar ôl cwblhau’r rhaglen lefel 3 yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i weithio tuag at Brentisiaeth Uwch Lefel 4 am 18 mis pellach. Byddwch hefyd yn gweithio tuag at Ddiploma City & Guilds Lefel 3 a Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 City & Guilds mewn TG.

Bydd eich gwaith yn cynnwys:

 • profi a rhaglennu pâr mewn tîm ystwyth
 • gweithio mewn tîm isadeiledd megis Rhwydweithiau
 • rheoli eich llwyth gwaith eich hunan
 • cyfathrebu â chwsmeriaid mewnol
 • mynychu cyfarfodydd lle byddwch yn rhannu eich syniadau ar gyfer gwella gwasanaethau a chyfrannu at effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y tîm

Darllenwch am y gwaith rydym yn ei wneud, y tâl a buddion rydym yn eu cynnig a sut brofiad yw gweithio yma yn ôl ein staff.

Yr hyn y gall Cofrestrfa Tir EM ei gynnig i chi

Tâl a buddion

Rydym yn cynnig:

Hyblygrwydd

Rydym yn cynnig:

 • 28.5 diwrnod o wyliau blynyddol ac 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus (pro rata). Caiff prentisiaid 26 diwrnod o wyliau blynyddol ac 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus (pro rata)
 • oriau gwaith hyblyg mewn nifer o swyddi gan gynnwys y cyfle i gymryd hyd at 24 diwrnod o absenoldeb hyblyg y flwyddyn
 • amrywiaeth o bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd, megis gweithio rhan-amser, rhannu swydd, absenoldeb rhiant a seibiannau gyrfa. Mae’r rhain yn dibynnu ar anghenion y busnes ond ein nod yw i chi i gyfuno cyfrifoldebau gwaith a chartref
 • absenoldeb mamolaeth a mabwysiadu hyd at 26 wythnos â chyflog llawn, gyda 13 wythnos o gyflog statudol i ddilyn a 13 wythnos ychwanegol heb gyflog
 • lwfans gwyliau tadolaeth o bythefnos ynghyd â 4 diwrnod o wyliau â thâl
 • absenoldeb â thâl ar gyfer dyletswyddau gwasanaeth cyhoeddus, er enghraifft os ydych yn filwr wrth gefn
 • gwyliau â thâl ar gyfer gwirfoddoli

Datblygiad gyrfa

Rydym yn cynnig:

 • cyfleoedd i rwydweithio a gweithio ar draws y llywodraeth
 • camau ymlaen yn eich gyrfa, hyfforddiant a chyfleoedd datblygu
 • mynediad i gyfleoedd hyfforddi gan gynnwys Civil Service Learning, sy’n cynnig dros 70 o gyrsiau mewn ystafell ddosbarth ynghyd â phecynnau ar-lein

Iechyd a Lles

Rydym yn cynnig:

 • clwb cymdeithasol a chwaraeon ym mhob swyddfa
 • y cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau cenedlaethol y Gwasanaeth Sifil ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon
 • mynediad i raglen cymorth i gyflogai ar gyfer cwnsela a chymorth gydag amrywiaeth eang o faterion
 • benthyciad di-log ar gyfer tocynnau tymor a/neu i brynu beic ac offer diogelwch
 • nifer o fuddion eraill gan gynnwys mynediad i becynnau gofal iechyd gostyngol, rhaglen Microsoft Home Use a gostyngiadau’n ymwneud siopa, hamdden â chyllid