Yn gweithio i Land Registry

Swyddi cyfredol a'r hyn y gall y Gofrestrfa Tir ei gynnig i chi.

Swyddi cyfredol

Swyddi sydd ar agor i bawb

Rheolwr prosiect
Un swydd wedi ei lleoli yn Nottingham neu Croydon
Dwy swydd wedi eu lleoli yn Plymouth neu Croydon
(yn cau 23 Ionawr 2017)

Yr hyn y gall y Gofrestrfa Tir ei gynnig i chi

Ar hyn o bryd, rydym yn cyflogi tua 4,850 o bobl, yn amrywio o weithwyr cais technegol i arbenigwyr TG, arbenigwyr sy’n canolbwyntio ar faterion masnachol, cynghorwyr polisi ac arbenigwyr sy’n gweithio ar draws amrywiaeth o swyddogaethau cymorth.

Mae’r Gofrestrfa Tir yn cydnabod manteision gweithlu amrywiol ac mae’n trin pob cyflogai ag urddas a pharch. Ein nod yw rhoi cyfleoedd cyfartal o ran cyflogaeth a chyfleoedd i ddatblygu i bawb.

Darllenwch ragor amdanom ni a sut brofiad yw gweithio yn y Gofrestrfa Tir.

Rydym yn hysbysebu ein swyddi ar wefan swyddi’r Gwasanaeth Sifil. Darllenwch ragor am weithio i’r Gwasanaeth Sifil.

Mae ein dulliau recriwtio wedi’u seilio ar egwyddorion recriwtio’r Gwasanaeth Sifil, sy’n golygu bod dewis ar gyfer swyddi yn cael ei seilio ar deilyngdod ac ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Mae ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn erbyn:

 • meini prawf hanfodol sy’n benodol ar gyfer pob rôl
 • ein fframwaith cymhwysedd
 • ein gwerthoedd ac ymddygiad arweiniad (lle y bo’n berthnasol)

Rydym yn ymrwymedig i drin ein pobl yn dda, ac fel rhan o’r Gwasanaeth Sifil rydym yn cynnig amrywiaeth o fanteision.

Tâl a buddion

Rydym yn cynnig:

 • cyflog cystadleuol
 • pensiwn y gwasanaeth sifil. Ceir rhagor o fanylion ar wefan pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
 • cymhorthdal gofal plant o hyd at 25% tuag at gost gofal plant ar ddiwrnodau cyflogaeth eich cytundeb
 • 2 ddiwrnod o wyliau â thâl y flwyddyn ar gyfer gwirfoddoli yn y gymuned
 • cynllun cydnabod cyflogai
 • gwobrau am wasanaeth hir
 • mynediad i wasanaeth cymorth i gyflogai sy’n cynnig cyngor, arweiniad, gwybodaeth, cwnsela a chymorth gydag amrywiaeth eang o faterion
 • mynediad i becynnau gofal iechyd gostyngol
 • Rhaglen Microsoft Home Use ar gyfer Cynnyrch Microsoft Office (arbedion posibl o dros £300)

Hyblygrwydd

Rydym yn cynnig:

 • 28.5 diwrnod o wyliau blynyddol ac 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus (pro rata ar gyfer staff rhan-amser)
 • mae nifer o swyddi’n cynnig oriau gwaith hyblyg sy’n rhoi’r cyfle i gronni credyd hyblyg. Yna gellir defnyddio’r credyd hwn i gymryd hyd at 24 diwrnod o absenoldeb hyblyg y flwyddyn
 • amrywiaeth o bolisïau sy’n ystyriol o deuluoedd, megis gweithio rhan-amser, rhannu swydd, absenoldeb rhiant a seibiannau gyrfa, er mwyn helpu i gyfuno cyfrifoldebau gwaith a chartref, yn amodol ar anghenion y busnes
 • absenoldeb mamolaeth a mabwysiadu hyd at 26 wythnos â chyflog llawn, gyda 13 wythnos o gyflog statudol i ddilyn a 13 wythnos ychwanegol heb gyflog
 • lwfans gwyliau tadolaeth o bythefnos ynghyd â 4 diwrnod o wyliau â thâl
 • gwyliau â thâl ar gyfer dyletswyddau gwasanaeth cyhoeddus, er enghraifft os ydych yn filwr wrth gefn

Datblygiad gyrfa

Rydym yn cynnig:

 • swyddi heriol sy’n rhoi boddhad er mwyn helpu’r staff i ddatblygu a chyflawni eu potensial
 • camau ymlaen yn eich gyrfa, hyfforddiant a chyfleoedd datblygu
 • mynediad i Civil Service Learning, sy’n cynnig dros 70 o gyrsiau mewn ystafell ddosbarth ynghyd â phecynnau ar-lein

Bywyd cymdeithasol

Mae gan bob swyddfa glwb cymdeithasol a chwaraeon. Rydym yn cynnal digwyddiadau blynyddol, megis mabolgampau cenedlaethol a her elusennol. Mae gennym dimau chwaraeon megis, pêl-rwyd, pêl-droed, criced a hoci sy’n cystadlu mewn cystadlaethau cenedlaethol y Gwasanaeth Sifil.

Trafnidiaeth

Rydym yn cynnig benthyciad di-log i brynu beic ac offer diogelwch priodol i gyflogeion sy’n beicio i’r gwaith.

Yn ogystal, rydym yn cynnig benthyciadau di-log i staff brynu tocynnau tymor chwarterol neu hirach. Gwneir ad-daliadau trwy gyflog dros gyfnod y tocyn.