Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Sut rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, y sefydliadau rydym yn gweithio â nhw a'n cyfrifoldebau cyfreithiol.

Gwybodaeth rydym yn ei chyhoeddi

Darllenwch ein Adroddiad Gwybodaeth am Gydraddoldeb 2017 i gael gwybod am:

  • ein gweithwyr
  • sut rydym wedi monitro a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
  • ein cynlluniau gwella

Darllenwch ein Archwiliad Cyflog Cyfartal 2015 i gael gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng rhywiau yng Nghofrestrfa Tir EM, ar gyfer graddau sy’n cael eu llywodraethu gan drefniadau cyflog dirprwyedig.

Darllenwch ein arolwg pobl 2016 ar gyfer canlyniadau arolwg pobl y Gwasanaeth Sifil Cofrestrfa Tir EM 2017.

Rhwydweithiau staff

Mae’r rhwydweithiau staff canlynol yn cyfrannu at ein nodau amrywiaeth:

  • lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a’u cefnogwyr (LHDTh a’u Cefnogwyr)
  • anabledd a gofalwyr (Rhwydwaith Gweithwyr Anabl)
  • lleiafrifoedd ethnig (Lleiafrifoedd Ethnig Du ac Asiaidd)
  • rhyw (Rhwydwaith Menywod)

Daw ein rhwydweithiau staff ynghyd i ffurfio’r Gweithgor Amrywiaeth sy’n gweithio ar y materion amrywiaeth sy’n effeithio ar weithwyr a chwsmeriaid Cofrestrfa Tir EM.

Mae pob rhwydwaith yn cael ei gynorthwyo gan y tîm Amrywiaeth gyda chefnogaeth ein Panel Amrywiaeth a Hyrwyddwyr Amrywiaeth y Bwrdd.

Cafodd ein rhwydwaith LHDTh a’u Cefnogwyr ei gydnabod fel Perfformwyr sy’n Serennu gan Stonewall yn 2016 ac ennill Gwobr Rhwydwaith y Flwyddyn ENEI yn 2016.

Y sefydliadau rydym yn gweithio â nhw

Mae ein haelodaeth o’r sefydliadau canlynol wedi ein helpu i ddatblygu ein cynlluniau amrywiaeth:

Cawsom ein rhestru fel un o 100 cyflogwr gorau Stonewall yn 2016 ac ennill Gwobr Cyflogwr Mawr y Flwyddyn ENEI yn 2012.

Ein cyfrifoldebau cyfreithiol

Mae’n ofynnol o dan Adran 149 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol) 2011 i ni gyhoeddi gwybodaeth, o leiaf unwaith y flwyddyn, i ddangos ein cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd cydraddoldeb cyffredinol.

Cysylltu

Tîm Amrywiaeth

HR Service Centre
PO Box 10452
Castle Wharf House

2 Canal Street
Nottingham
NG1 9JR