Rhaglen Waith ac Iechyd

Mae’r Rhaglen Waith ac Iechyd yn eich helpu i ddod o hyd i swydd a chadw swydd os ydych chi’n ddi-waith.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cymhwyster

Gallech fod yn gymwys os ydych chi’n byw yng Nghymru neu Loegr a’ch bod chi:

 • yn anabl
 • yn ddi-waith
 • yn ofalwr neu gyn-ofalwr
 • yn ddigartref
 • yn gyn-aelod o lluoedd arfog Ei Fawrhydi (EF)
 • yn aelod o lluoedd arfog EF wrth gefn
 • yn bartner i aelod neu gyn-aelod o’r lluoedd arfog EF
 • yn gadael gofal
 • person ifanc mewn gang neu mewn perygl o ymwneud â gang
 • yn ffoadur
 • unigolyn sy’n cael ei adsefydlu o Afghanistan
 • yn ddioddefwr trais yn y cartref
 • yn ddibynnol (neu wedi bod yn ddibynnol) ar gyffuriau neu alcohol ac mae’n eich atal rhag cael gwaith
 • yn gyn-droseddwr ac rydych chi wedi cwblhau dedfryd o garchar neu ddedfryd gymunedol
 • yn droseddwr gyda dedfryd gymunedol

Nid oes rhaid i chi fod yn cael budd-daliadau i wneud cais.

Beth fyddwch yn ei gael

Cewch gymorth personol i’ch helpu chi i:

 • adnabod eich anghenion cyflogaeth
 • paru eich sgiliau i waith sydd ar gael
 • eich rhoi mewn cysylltiad â chyflogwyr
 • dod o hyd i gyflogaeth hirdymor
 • gael hyfforddiant i’ch helpu i ddod o hyd i waith
 • rheoli problemau iechyd i leihau eu heffaith ar waith

Sut i wneud cais

Gofynnwch i’ch anogwr gwaith os ydych chi’n gymwys. Byddant yn gwneud cais ar eich rhan.

Os nad oes gennych anogwr gwaith, ewch i’ch Canolfan Byd Gwaith leol a gofyn i gael siarad gydag anogwr gwaith am y Rhaglen Waith ac Iechyd.