Sut mae'n cael ei gyfrifo

£164.35 yr wythnos yw’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn. Mae beth a gewch yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Gwerthuso eich cyfraniadau a chredydau Yswiriant Gwladol a wnaed cyn 6 Ebrill 2016

Defnyddir eich cofnod Yswiriant Gwladol cyn 6 Ebrill 2016 i gyfrifo eich ‘swm dechrau’. Mae hyn yn rhan o’ch Pensiwn Newydd y Wladwriaeth.

Eich swm cychwynnol fydd yr uchaf o naill ai:

Bydd eich swm cychwynnol yn cynnwys didyniad os oeddech wedi contractio allan o Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth. Efallai eich bod wedi cael eich contractio allan oherwydd eich bod mewn math penodol o bensiwn gweithle, pensiwn personol neu bensiwn cyfranddeiliaid.

Os yw eich swm cychwynnol yn llai na’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn

Gallwch gael mwy o Bensiwn y Wladwriaeth drwy ychwanegu mwy o flynyddoedd cymhwyso at eich cofnod Yswiriant Gwladol ar ôl 5 Ebrill 2016. Gallwch wneud hyn nes i chi gyrraedd y swm Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn neu yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth - p’un bynnag yw’r cyntaf.

Bydd pob blwyddyn gymhwyso ar eich cofnod Yswiriant Gwladol ar ôl 5 Ebrill 2016 yn ychwanegu tua £4.70 yr wythnos i’ch Pensiwn Newydd y Wladwriaeth. Mae’r union swm a chewch wedi’i gyfrifo trwy rannu £164.35 â 35, ac yna’i luosi gyda nifer y blynyddoedd cymhwyso ar ôl 5 Ebrill 2016.

Enghraifft

Cawsoch swm cychwynnol o’ch cofnod Yswiriant Gwladol cyn 6 Ebrill 2016 o £120 yr wythnos.

Mae gennych 5 mlynedd gymhwyso arall ar eich cofnod Yswiriant Gwladol ar ôl 5 Ebrill 2016 (mae bob blwyddyn yn ychwanegu tua £4.70 yr wythnos i’ch Pensiwn y Wladwriaeth) yn gyfartal â £23.48 yr wythnos.

Mae hyn yn ychwanegu hyd at tua £143.48 yr wythnos ar gyfer eich Pensiwn y Wladwriaeth. Gall y ffigur hwn newid wrth i’r swm ddechrau cael ei gymhwyso ar gyfer chwyddiant.

Os yw eich swm cychwynnol yn fwy na Phensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn

Gelwir y rhan o’ch swm cychwynnol sy’n uwch na’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn yn ‘taliad a ddiogelir’. Mae hyn yn cael ei dalu ar ben y Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn.

Ni fydd unrhyw flynyddoedd cymhwyso sydd gennych ar ôl 5 Ebrill 2016 yn ychwanegu mwy at eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Ni wnaethoch gyfraniadau Yswiriant Gwladol neu gael credydau Yswiriant Gwladol cyn 6 Ebrill 2016

Bydd eich Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei gyfrifo yn gyfan gwbl o dan y rheolau Pensiwn Newydd y Wladwriaeth.

Fel arfer, mai angen o leiaf 10 blwyddyn cymhwyso ar eich cofnod Yswiriant Gwladol i gael unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth.

Bydd angen 35 o flynyddoedd cymhwyso arnoch i gael Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn.

Byddwch yn cael cyfran o’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth os oes gennych rhwng 10 a 35 o flynyddoedd cymhwyso.

Enghraifft

Mae gennych 20 o flynyddoedd cymhwyso ar eich cofnod Yswiriant Gwladol ar ôl 6 Ebrill 2016.

Rydych yn rhannu £164.35 â 35, ac yna’i luosi â 20.

Bydd eich Pensiwn Newydd y Wladwriaeth tua £93.91 yr wythnos.

Mae’ch Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yn fwy tebygol o gael ei gyfrifo yn y modd hwn os cawsoch eich geni ar ôl y flwyddyn 2000 neu os daethoch yn drigolyn y DU ar ôl 2015.

Cynnydd blynyddol

Mae Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yn cynyddu bob blwyddyn gan b’un bynnag yw’r uchaf:

  • enillion - y twf canrannol cyfartalog mewn cyflogau (ym Mhrydain Fawr)
  • prisiau - y twf canrannol mewn prisiau yn y DU fel y mesurir gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI)
  • 2.5%

Os oes gennych daliad a ddiogelir, mae’n cynyddu bob blwyddyn yn unol â’r CPI.

Cael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch gael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth sy’n gallu dweud wrthych faint o Bensiwn Newydd y Wladwriaeth y gallech ei gael.

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddarllen ‘Eich Pensiwn Newydd y Wladwriaeth wedi’i esbonio’ i gael gwybodaeth fanylach am y newidiadau i’r cynllun Pensiwn y Wladwriaeth.