Eich cofnod Yswiriant Gwladol a'ch Pensiwn y Wladwriaeth

Mae eich Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol pan gyrhaeddoch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Fel arfer, mai angen o leiaf 10 blwyddyn cymhwyso ar eich cofnod Yswiriant Gwladol i gael unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth.

Efallai y byddwch yn cael llai na’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn os cawsoch eich contractio allan cyn 6 Ebrill 2016.

Efallai y byddwch yn cael mwy na’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn os byddech wedi cael mwy na swm penodol o Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth o dan yr hen reolau.

Bydd angen 35 o flynyddoedd cymhwyso arnoch i gael Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn os nad oes gennych gofnod Yswiriant Gwladol cyn 6 Ebrill 2016.

Blynyddoedd cymhwyso os ydych yn gweithio

Pan rydych yn gweithio rydych yn talu Yswiriant Gwladol a chael blwyddyn gymhwyso os:

  • ydych yn gyflogedig ac yn ennill dros £162 yr wythnos o un cyflogwr
  • ydych yn hunangyflogedig ac yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Efallai na fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol oherwydd eich bod yn ennill llai na £162 yr wythnos. Efallai y byddwch yn dal i gael blwyddyn gymhwyso os ydych yn ennill rhwng £116 a £162 yr wythnos o un cyflogwr.

Blynyddoedd cymhwyso os nad ydych yn gweithio

Efallai y byddwch yn cael credydau Yswiriant Gwladol os na allwch weithio - er enghraifft oherwydd salwch neu anabledd, neu os ydych yn ofalwr neu os ydych yn ddi-waith.

Er enghraifft, gallwch gael credydau Yswiriant Gwladol os ydych yn:

  • hawlio Budd-dal Plant ar gyfer plentyn o dan 12 (neu o dan 16 oed cyn 2010)
  • cael Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • cael Lwfans Gofalwr

Nid ydych yn gweithio neu’n cael credydau Yswiriant Gwladol

Efallai y byddwch yn gallu talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol os nad ydych yn un o’r grwpiau hyn, ond am gynyddu eich swm Pensiwn y Wladwriaeth.

Bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol

Gallwch gael bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol a pharhau i gael Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn.

Gallwch gael datganiad Pensiwn y Wladwriaeth a fydd yn dweud wrthych faint o Bensiwn y Wladwriaeth efallai byddwch yn ei gael. Yna, gallwch wneud cais am ddatganiad Yswiriant Gwladol gan Gyllid a Thollau EM (CThEM) i wirio a oes gan eich cofnod fylchau.

Os oes gennych fylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol a fyddai yn eich atal rhag cael y Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yn llawn, efallai y gallwch: