Treth Incwm

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy

Budd-daliadau trethadwy’r wladwriaeth

Dyma’r budd-daliadau mwyaf cyffredin rydych yn talu Treth Incwm arnynt:

 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar gyfraniadau)
 • Budd-dal Analluogrwydd (o’r 29ain wythnos ymlaen)
 • Lwfans Profedigaeth
 • Pensiynau a delir gan y cynllun Budd-dal Marwolaeth Ddiwydiannol
 • Lwfans Rhiant Gweddw
 • Pensiwn Gwraig Weddw

Budd-daliadau’r Wladwriaeth sy’n rhydd o dreth

Dyma’r budd-daliadau mwyaf cyffredin nad oes yn rhaid i chi dalu Treth Incwm arnynt:

 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
 • Cymhorthdal Incwm - er ei bod yn bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth ar Gymhorthdal Incwm, os ydych yn cymryd rhan mewn streic
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Budd-dal Plant (ar sail incwm - defnyddiwch y gyfrifiannell treth i weld a fydd yn rhaid i chi dalu treth)
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Gwarcheidwad
 • Lwfans Gweini
 • Credyd Pensiwn
 • Taliadau Tanwydd Gaeaf a Bonws Nadolig
 • Trwydded teledu rhad ac am ddim i’r sawl sy’n 75 mlwydd oed neu’n hŷn
 • Cyfandaliadau profedigaeth
 • Lwfans Mamolaeth
 • Budd-dal Anafiadau Diwydiannol
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Credyd Cynhwysol
 • Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw
 • Lwfans Pontio i Berson Ifanc