ලෝක ස්ථානය

එක්සත් රාජධානිය ස‍හ ශ්‍රී ලංකාව

අපේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය

බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව

සංවිධාන

කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය

කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය, ශ්‍රී ලංකාව සහ බ්‍රිතාන්‍යත් මාලදිවයිනත් අතර සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමටත් එම සබඳතා පවත්වාගෙන යාමටත් වගකීම දරයි.

අපේ සම්පුර්ණ විස්තර සහ සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය තොරතරු බලන්න

British High Commission Colombo

389, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 7

Colombo
ශ්‍රී ලංකාව

Access and opening times

Department for International Trade Sri Lanka

Department for International Trade (DIT) helps UK-based companies succeed in the global economy. We also help overseas companies bring their high-quality investment to the UK’s dynamic economy.

අපේ සම්පුර්ණ විස්තර සහ සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය තොරතරු බලන්න

Department for International Trade Sri Lanka

British High Commission
389 Bauddhaloka Mawatha
Colombo
07
ශ්‍රී ලංකාව

Monday to Thursday: 8am to 12:30pm and 1:30pm to 4:30pm
Friday: 8am to 1pm