موقعیت های جهانی

بریتانیا برای ایرانیان

هدف ما

ایران به دنبال توانمندی در تسلیحات هسته ای است. ایران مسلح به سلاح هسته ای منجر به رقابت تسلیحات هسته ای و درگیری بیشتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد. جامعه بین المللی در پاسخ خود متحد است - ما به دنبال راه حلی صلح آمیز از طریق مذاکرات هستیم و تا دسترسی به این هدف بر ایران فشار خواهیم آورد.

اولویت ها

سازمان ها

سفارت بریتانیا در تهران

سفارت بریتانیا در تهران کماکان تعطیل است.

مشاهده مشخصات کامل و تمام جزئیات تماس

The British Embassy Tehran remains closed.

If you need routine consular assistance in Iran you should contact the Foreign and Commonwealth Office on +44 20 7008 1500. In an emergency, you should contact any EU Embassy in Tehran including the Swedish Embassy.

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.