Ffurflen

Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad

Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad am unrhyw reswm heblaw hunangyflogaeth.

Dogfennau

Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad a chael ffurflen dreth (SA1)

Manylion

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr. Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Mae sut rydych yn cofrestru ar gyfer Hunanasesiad yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Defnyddiwch y ffurflen SA1 os oes rhaid i chi gofrestru ond nid ydych yn hunangyflogedig. Er enghraifft, os:

  • dewch yn gyfarwyddwr cwmni
  • derbyniwch incwm o dir ac eiddo yn y DU
  • oes gennych incwm tramor trethadwy sy’n fwy na £300 y flwyddyn
  • derbyniwch incwm blynyddol o ymddiriedolaeth neu setliad
  • gwerthwch gyfranddaliadau, eiddo neu asedion eraill sy’n agored i Enillion Cyfalaf
  • oes gennych incwm blynyddol sydd dros £100,000
  • cewch incwm sydd heb ei drethu na ellir ei gasglu drwy eich cod TWE
  • oes gennych incwm blynyddol sydd dros £50,000 ac rydych chi neu eich partner yn parhau i dderbyn taliadau Budd-dal Plant
  • oes gennych Dreth Enillion Cyfalaf i’w thalu

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

64-8: awdurdodi eich asiant
Defnyddiwch y ffurflen 64-8 i awdurdodi CThEM i gyfathrebu gyda’ch cynrychiolydd treth ynghylch eich materion treth.

Published 1 Gorffennaf 2014