Mynediad i'n swyddfeydd ac amseroedd agor

Mae gan Tŷ’r Cwmnïau sywddfeydd yng Nghaerdydd, Belffast, Caeredin a Llundain.

Tŷ’r Cwmnïau Caerdydd

Mae swyddfa Caerdydd ar agor 24 awr y dydd i dderbyn dogfennau.

Nodwch y bydd galwadau i’r Ganolfan Gysylltu’n cael eu recordio at ddibenion hyfforddiant a sicrhau ansawdd. Mae’n bosibl y bydd galwadau eraill a wneir i Dŷ’r Cwmnïau’n uniongyrchol hefyd yn cael eu recordio at yr un dibenion. Bydd y recordiadau hyn yn cael eu dileu 18 mis ar ôl dyddiad yr alwad oni fo angen busnes i’w cadw. Ni fydd unrhyw alwadau o’r fath yn cael eu cadw’n hirach nag y mae angen.

Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd CF14 3UZ

DX 33050

Gweler lleoliad sywddfa Caerdydd yn google maps

Ymholiadau ffôn: 0303 1234 500

Mae llinellau’r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwyng 8.30am a 6pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Tŷ’r Cwmnïau Belffast

Mae’r oriau agor rhwng 9am a 5pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener) ac nid oes blwch llythyrau allanol ar gyfer danfoniadau y tu allan i’r oriau arferol.

Nodwch y bydd galwadau i’r Ganolfan Gysylltu’n cael eu recordio at ddibenion hyfforddiant a sicrhau ansawdd. Mae’n bosibl y bydd galwadau eraill a wneir i Dŷ’r Cwmnïau’n uniongyrchol hefyd yn cael eu recordio at yr un dibenion. Bydd y recordiadau hyn yn cael eu dileu 18 mis ar ôl dyddiad yr alwad oni fo angen busnes i’w cadw. Ni fydd unrhyw alwadau o’r fath yn cael eu cadw’n hirach nag y mae angen.

Companies House
Second Floor
The Linenhall
32-38 Linenhall Street
Belfast
Northern Ireland BT2 8BG

DX 481 N.R. Belfast 1

Gweler lleoliad sywddfa Belfast yn Google maps

Ymholiadau ffôn: 0303 1234 500

Mae llinellau’r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwyng 8.30am a 6pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Tŷ’r Cwmnïau Caeredin

Mae’r oriau agor rhwng 9am a 5pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener) ac mae blwch llythyrau allanol ar gyfer danfoniadau y tu allan i’r oriau arferol

Nodwch y bydd galwadau i’r Ganolfan Gysylltu’n cael eu recordio at ddibenion hyfforddiant a sicrhau ansawdd. Mae’n bosibl y bydd galwadau eraill a wneir i Dŷ’r Cwmnïau’n uniongyrchol hefyd yn cael eu recordio at yr un dibenion. Bydd y recordiadau hyn yn cael eu dileu 18 mis ar ôl dyddiad yr alwad oni fo angen busnes i’w cadw. Ni fydd unrhyw alwadau o’r fath yn cael eu cadw’n hirach nag y mae angen.

Companies House
4th Floor Edinburgh Quay 2
139 Fountainbridge
Edinburgh EH3 9FF

LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)
or
DX ED235 Edinburgh 1

Gweler lleoliad swyddfa Caeredin yn Google maps

Ymholiadau ffôn: 0303 1234 500

Mae llinellau’r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwyng 8.30am a 6pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Nodwch y bydd galwadau i’r Ganolfan Gysylltu’n cael eu recordio at ddibenion hyfforddiant a sicrhau ansawdd. Mae’n bosibl y bydd galwadau eraill a wneir i Dŷ’r Cwmnïau’n uniongyrchol hefyd yn cael eu recordio at yr un dibenion. Bydd y recordiadau hyn yn cael eu dileu 18 mis ar ôl dyddiad yr alwad oni fo angen busnes i’w cadw. Ni fydd unrhyw alwadau o’r fath yn cael eu cadw’n hirach nag y mae angen.

Tŷ’r Cwmnïau Llundain

Mae’r oriau agor rhwng 9am a 5pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener) ac mae blwch llythyrau allanol ar gyfer danfoniadau y tu allan i’r oriau arferol

Nodwch y bydd galwadau i’r Ganolfan Gysylltu’n cael eu recordio at ddibenion hyfforddiant a sicrhau ansawdd. Mae’n bosibl y bydd galwadau eraill a wneir i Dŷ’r Cwmnïau’n uniongyrchol hefyd yn cael eu recordio at yr un dibenion. Bydd y recordiadau hyn yn cael eu dileu 18 mis ar ôl dyddiad yr alwad oni fo angen busnes i’w cadw. Ni fydd unrhyw alwadau o’r fath yn cael eu cadw’n hirach nag y mae angen.

Companies House
4 Abbey Orchard Street
Westminster
London
SW1P 2HT

Gweler lleoliad swyddfa Llundain yn Google maps

Ymholiadau ffôn: 0303 1234 500

Mae llinellau’r Ganolfan Gyswllt ar agor rhwyng 8.30am a 6pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Cau swyddfeydd yn ystod gwyliau cyhoeddus

Mae gwasanaethau ar-lein Tŷ’r Cwmnïau ar gael yn ystod gwyliau cyhoeddus, ond bydd y Ganolfan Gyswllt a’r Ddesg Gymorth ar gau.

Dim ond yn swyddfa Caerdydd y bydd staff ar gael 24/7 i dderbyn dogfennau a ddosberthir â llaw neu drwy’r post. Mae blwch llythyrau yn swyddfeydd Llundain a Chaeredin ar gyfer danfoniadau y tu allan i’r oriau arferol, ond nid yn swyddfa Belfast.

Gallwch ffeilio’ch cyfrifon a’ch ffurflen flynyddol ar lein. Bydd angen cod dilysu arnoch chi, felly os oes yn rhaid ichi ofyn am god, caniatewch ddigon o amser, gan y cânt eu hanfon at y cwmni trwy’r post.

Bydd ein swyddfeydd ar gau ar y gwyliau cyhoeddus canlynol yn 2015:

Dyddiad Gŵyl Banc Y swyddfa yr effeithir arni
1 Ionawr Calennig Pob swyddfa ar gau
4 Ionawr Gŵyl banc Swyddfa Caeredin ar gau
17 Mawrth Dydd Gŵyl Padrig Swyddfa Belffast ar gau
25 Mawrth Gwener y Groglith Pob swyddfa ar gau
28 Mawrth Llun y Pasg Pob swyddfa ar gau
2 Mai Gŵyl banc Calan Mai Pob swyddfa ar gau
23 Mai Gŵyl Victoria Swyddfa Caeredin ar gau
30 Mai Gŵyl banc y Gwanwyn Pob swyddfa ar gau
12 a 13 Gorffennaf Gŵyl Banc Swyddfa Belffast ar gau
29 Awst Gŵyl banc yr Haf Pob swyddfa ar gau
19 Medi Gŵyl banc yr Hydref Swyddfa Caeredin ar gau
26 Rhagfyr Dydd Gŵyl San Steffan Pob swyddfa ar gau
27 Rhagfyr Gŵyl banc Pob swyddfa ar gau

Cyflwyno dogfennau drwy’r post

Dylai unrhyw un sy’n ffeilio dogfennau yn Nhŷ’r Cwmnïau ddeall ei gyfrifoldebau cyfreithiol.

Rhaid i gyfrifon gael eu cyflwyno i Dŷ’r Cwmnïau erbyn y dyddiad dyledus. Os caiff cyfrifon eu ffeilio’n hwyr, caiff cosb ffeilio hwyr ei gosod ar y cwmni.

Gallwch wirio cofnod eich cwmnii weld pryd mae’ch dyddiadau dyledus ar gyfer ffeilio a bod y manylion sydd gan Dŷ’r Cwmnïau yn gyfredol.

Ni all y Cofrestrydd Cwmnïau dderbyn oedi wrth gael eu cludo fel rheswm dros anwybyddu cosb.

Mae’n rhaid ysgrifennu enw cwmni yn llawn ar ddogfennau e.e. ni ddylai cwtogai enw “Cwmni Enghreifftiol Cyfyngedig” i “Cwmni Enghreifftiol Cyf”. Mae talfyriadau yn enwau cwmnïau yn annerbyniol.

Rhaid cyflwyno’r holl ddogfennau i’r Cofrestrydd mewn fformat derbyniolneu byddant yn cael eu dychwelyd i’r cyflwynydd neu’r cwmni i’w diwygio.

Defnyddio gwasanaeth danfon trwy’r post

Os ydych yn defnyddio gwasanaeth danfon trwy’r post, rydym yn awgrymu eich bod:

  • yn ymwybodol bod colled neu oedi’n bosibl wrth anfon pethau gyda gwasanaethau post a gwasanaethau cludo eraill
  • yn nodi unrhyw anghydfodau diwydiannol neu ffactorau eraill a all ei gwneud yn anodd i gwmni cludo ddod â’r dogfennau’n brydlon
  • yn defnyddio gwasanaeth danfoniad wedi’i warantu wrth bostio’n agos at ddyddiad terfyn

Byddwn yn gydnabod bod y dogfennau wedi dod i law, os ydych yn ddarparu amlen gyfeiriedig â stamp a chopi o’ch llythyr eglurhaol - nid yw hyn ond yn cadarnhau bod y ddogfen wedi dod i law, nid ein bod wedi’i harchwilio a’i chofrestru.

Ble i anfon eich dogfennau

Rhaid i gwmnïau Lloegr a Chymru anfon eu dogfennau at y Cofrestrydd yng Nghaerdydd Rhaid i gwmnïau’r Alban anfon eu dogfennau at y Cofrestrydd yng Nghaeredin Rhaid i gwmnïau Gogledd Iwerddon anfon eu dogfennau at y Cofrestrydd ym Melffast

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir cael cyfarwyddyd ar gyfrifoldebau cyfreithiol cyfarwyddwyr cwmnïau, y dyddiadau dyledus ar gyfer ffeilio cyfrifon a chyflwyno dogfennau i’r Cofrestrydd Cwmnïau yn ein canllawiau.

Ceir gwybodaeth fanylach am yr hyn a ystyrir yn briodol o ran danfon dogfen yn ein canllaw ar reolau a phwerau’r Cofrestrydd.

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan y Post Brenhinol (Medi – Tachwedd 2014) am ei berfformiad danfon yn dangos nad yw cymaint â 7.1% o bost dosbarth cyntaf yn cyrraedd pen ei daith erbyn y diwrnod gwaith nesaf ar ôl ei bostio.