Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gweithio i ddiogelu iechyd anifeiliaid a phlanhigion er budd pobl, yr amgylchedd a'r economi. Mae'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn un o asiantaethau gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ac mae hefyd yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban.

APHA is an executive agency, sponsored by the Department for Environment, Food & Rural Affairs, the Welsh GovernmentaThe Scottish Government.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Ein rheolaeth

Cyswllt APHA

Contact details for APHA Offices

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

Freedom of Information (FOI), Environmental Information Regulations (EIR) and Subject Access requests

ATI Enquiries Manager
Animal and Plant Health Agency
Woodham Lane

New Haw
Addlestone
Surrey, KT15 3NB

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau