Mewn Swyddfa Bost

Gallwch dalu â cherdyn debyd, arian parod neu siec sy’n daladwy i ‘Swyddfa’r Post Cyf’ os yw’r ddau amod isod yn berthnasol:

  • rydych yn dal i gael datganiadau papur oddi wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM)
  • mae gennych y slip talu a anfonwyd atoch gan CThEM

Gallwch dalu hyd at uchafswm o £10,000 mewn Swyddfa Bost.

Bydd CThEM yn derbyn eich taliad ar y dyddiad pan wnewch y taliad, ac nid y dyddiad pan fydd yn cyrraedd ei gyfrif banc (cyn belled â’ch bod yn talu o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Os nad oes gennych slip talu

Bydd angen i chi dalu drwy gyfrwng dull arall yn lle. Er enghraifft: