Ffurflenni a thaflenni gwybodaeth Hunanasesiad

Gallwch lawrlwytho ffurflenni ac arweiniad i’ch helpu i anfon eich Ffurflen Dreth naill ai ar-lein neu drwy’r post.

Rhaid i chi gyflwyno’ch Ffurflen Dreth erbyn y dyddiad cau neu byddwch yn cael cosb.

Y brif Ffurflen Dreth (SA100)

Mae yna 2 ffordd wahanol o anfon Ffurflen Dreth Hunanasesiad. Gallwch wneud y canlynol:

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cael help

Gallwch wneud y canlynol:

Dylech lenwi’r Ffurflen Dreth Fer (SA200) dim ond os yw CThEM yn ei hanfon atoch. Ni allwch ei lawrlwytho, ond gallwch ddarllen y nodiadau arweiniad.

Adrannau ychwanegol

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi lenwi adrannau ychwanegol, a elwir yn ‘tudalennau atodol’, os ydych yn rhoi gwybod i CThEM am y mathau hyn o incwm:

  • cyflogeion neu gyfarwyddwyr cwmni - SA102
  • hunangyflogaeth - SA103S neu SA103F
  • partneriaethau busnes - SA104S neu SA104F
  • Incwm o eiddo y DU - SA105
  • incwm neu enillion tramor - SA106
  • enillion cyfalaf - SA108
  • rhai nad ydynt yn preswylio yn y DU neu sy’n breswylwyr deublyg - SA109

Gwiriwch y rhestr lawn o dudalennau atodol er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn llenwi’r adrannau cywir os ydych yn cyflwyno’ch Ffurflen Dreth drwy’r post.

Os ydych yn cyflwyno Ffurflen Dreth ar gyfer blwyddyn dreth 2016 i 2017 neu cyn hynny, mae ffurflenni ar gael o’r Archif Cenedlaethol.

Cyflwyno Ffurflen Dreth os nad ydych yn unigolyn

Mae ffurflenni arbennig yn bodoli os ydych yn cyflwyno Ffurflen Dreth ar gyfer partneriaeth busnes neu gwmni dibreswyl, neu os ydych yn ymddiriedolwr.

Mathau o Ffurflenni Treth Ffurflenni a nodiadau arweiniad
Cwmnïau dibreswyl SA700
Partneriaeth SA800 (gan gynnwys tudalennau atodol)
Ymddiriedolaeth ac ystâd SA900 (gan gynnwys tudalennau atodol)
Ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn cofrestredig SA970

Os oes angen help arnoch, gallwch: