Trosolwg

Mae’n rhaid i chi gofrestru ar gyfer TAW gyda Chyllid a Thollau EM (CTHEM) os yw trosiant trethadwy TAW eich busnes yn fwy nag £85,000.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ar ôl cofrestru bydd tystysgrif cofrestru TAW yn cael ei hanfon atoch. Mae’n cadarnhau’r canlynol:

  • eich rhif TAW
  • pryd i gyflwyno’ch Ffurflen TAW gyntaf a’ch taliad cyntaf
  • eich ‘dyddiad y daw i rym’ ar gyfer eich cofrestriad - hwn yw’r dyddiad yr aethoch dros y trothwy, neu’r dyddiad y gwnaethoch ofyn i gofrestru os oedd yn wirfoddol

Gallwch gofrestru’n wirfoddol os yw’ch trosiant yn llai nag £85,000, oni bai bod bob dim yr ydych yn ei werthu wedi’i eithrio. Bydd gennych gyfrifioldebau penodol os ydych yn cofrestru ar gyfer TAW

Eich cyfrifioldebau TAW

O’r dyddiad y daw’r cofrestriad i rym, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • codi’r swm cywir o TAW
  • talu unrhyw TAW sy’n ddyledus i CThEM
  • cyflwyno Ffurflenni TAW
  • cadw cofnodion TAW a chyfrif TAW

Gallwch adennill y TAW yr ydych wedi’i thalu ar bryniadau a wnaed cyn i chi gofrestru.

Tra rydych yn disgwyl

Ni allwch godi na dangos TAW ar eich anfonebau hyd nes eich bod yn cael eich rhif TAW. Fodd bynnag, bydd dal yn rhaid i chi dalu’r TAW i CThEM am y cyfnod hwn.

Gyda hyn mewn golwg, dylech gynyddu’ch prisiau a rhoi gwybod i’ch cwsmeriaid pam. Unwaith eich bod wedi cael eich rhif TAW gallwch ail-anfon yr anfonebau sy’n dangos y TAW.