Rhaid i chi drethu eich cerbyd ac arddangos disg treth. I wneud hyn ar-lein mae angen i chi fod yn geidwad cofrestredig y cerbyd. Gallwch adnewyddu eich treth unrhyw ddiwrnod ar ôl 5ed diwrnod y mis pan ddaw i ben.

This page is also available in English.

Yr hyn mae angen i chi ei wybod

Dechrau nawr ar ar wefan DVLA

Gallwch dalu am dreth car ar-lein neu dros y ffôn os:

 • chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd ac mae gan DVLA eich enw, eich cyfeiriad a’ch manylion diweddaraf
 • oes gennych chi eich llythyr atgoffa V11 (V85/1 ar gyfer cerbydau nwyddau trwm (HGV)) neu dystysgrif cofrestru V5C
 • oes gennych yswiriant dilys
 • oes gennych MOT, prawf Cerbyd Nwyddau neu Gerbyd Gwasanaeth i Deithwyr (PSV) (os oes ei angen) – rhaid i hwn fod yn ddilys pan fydd y ddisg dreth yn dod i rym
 • oes gennych chi gerdyn debyd neu gredyd (codir £2.50 am ddefnyddio cerdyn credyd ond mae defnyddio cerdyn debyd am ddim)

Dylech chi gael eich disg treth newydd yn y post cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Hawlio eithriad oherwydd anabledd

Bydd angen i chi gael eich Tystysgrif Hawl, neu dystysgrif eithrio DLA404, MHS330 neu WPA0442.

Mae gennych chi hawl i gael Tystysgrif Hawl neu dystysgrif eithrio os ydych chi’n cael un o’r canlynol:

 • cyfradd uwch elfen symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Cysylltwch â’r llinell gymorth budd-daliadau anabledd neu’r Uned Lwfans Byw i’r Anabl os nad oes gennych chi un.

Bydd hefyd angen i chi gael cyfenw, dyddiad geni a rhif Yswiriant Gwladol y sawl sy’n dal y dystysgrif eithrio ynghyd â rhif cyfresol y dystysgrif. Fydd ddim angen cerdyn credyd na debyd arnoch chi os ydych chi’n gwneud cais i drethu eich cerbyd yn y dosbarth treth anabl.

Os ydych chi’n trethu yn y dosbarth treth anabl am y tro cyntaf allwch chi ddim gwneud hyn ar-lein na dros y ffôn. Dim ond yn un o ganghennau’r Swyddfa’r Post sy’n rhoi disgiau treth mae modd gwneud hyn.

Drwy’r post neu mewn Swyddfa Bost

Ewch â’ch ffurflen atgoffa V11 i unrhyw Swyddfa Bost sy’n rhoi disgiau treth neu ei phostio i’r cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen.

Cofiwch anfon y canlynol neu fynd â nhw gyda chi:

 • llythyr atgoffa V11 wedi’i lenwi
 • tystysgrif yswiriant neu nodyn yswiriant dros dro
 • tystysgrif MOT os oes angen (rhaid iddi fod yn ddilys pan fydd y ddisg treth yn dechrau)
 • y taliad a ddangosir ar y llythyr atgoffa (os oes angen)

Cerbydau nwyddau trwm – yn swyddfa’r DVLA

Ewch â’ch llythyr atgoffa V85/1 i’ch swyddfa leol DVLA. Bydd angen i chi fynd â’r canlynol gyda chi hefyd:

 • tystysgrif cofrestru cerbyd (V5C)
 • tystysgrif yswiriant ddilys neu nodyn yswiriant dros dro
 • tystysgrif brawf MOT, Cerbyd Nwyddau neu Gerbyd Gwasanaeth i Deithwyr (PSV) ddilys
 • tystysgrif platio – os nad oes gennych chi’r dystysgrif cofrestru neu os yw’r cerbyd wedi cael ei ail-blatio ers cyhoeddi’r dreth ddiwethaf
 • tystysgrif llygredd is ddilys (os oes angen)
 • y taliad a ddangosir ar y llythyr atgoffa (os oes angen)

Os nad oes gennych chi eich llythyr atgoffa V11 neu V85/1

Gallwch dalu treth cerbyd drwy ddefnyddio’r ffurflen V10 neu ffurflen V85 ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm (HGVs).

Bydd angen tystysgrif cofrestru V5C arnoch chi i wneud cais drwy ddefnyddio ffurflen V10 neu V85, ond os nad oes gennych chi un, gallwch chi wneud cais am un.

Get started on ar wefan DVLA

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.