Cerbydau sydd wedi'u heithrio o dreth cerbyd

Does dim rhaid i chi dalu treth cerbyd ar y mathau canlynol o gerbyd.

This page is also available in English.

Rhaid i chi wneud cais am ddisg treth ac arddangos y ‘ddisg dim gwerth’ ar eich cerbyd, hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu treth cerbyd.

Cerbydau a ddefnyddir gan bobl anabl

Gallwch hawlio eithriad oherwydd anabledd pan fyddwch yn cael eich disg treth cerbyd. Gwybodaeth am a ydych chi’n gymwys a sut mae hawlio.

Cerbyd cludo teithiwr anabl

Cerbydau (ar wahân i ambiwlansys) sy’n cael eu defnyddio gan sefydliadau sy’n darparu cludiant i bobl anabl.

Sgwteri symudedd, cadeiriau olwyn modur a cherbydau pobl anabl

Rhaid iddynt fod â chyflymder uchaf o 8mya ar y ffordd, a bod dyfais wedi’i gosod arnynt i’w cyfyngu i 4mya ar droetffyrdd, er mwyn iddynt gael eu heithrio.

Cerbydau hanesyddol

Does dim rhaid i chi dalu treth cerbyd ar gerbydau sydd wedi cael eu gwneud cyn 1 Ionawr 1973 (‘cerbydau hanesyddol’).

Cerbydau trydan

Rhaid i’r trydan ddod o ffynhonnell allanol neu fatri storio trydan, nad yw wedi’i gysylltu ag unrhyw ffynhonnell pŵer pan fydd y cerbyd yn symud.

Peiriannau torri gwair

Rhaid i’r peiriant torri gwair fod wedi’i gynllunio, ei adeiladu a’i ddefnyddio ar gyfer torri gwair yn unig, er mwyn cael ei eithrio. Nid yw’n cynnwys tractorau sy’n cael eu defnyddio i dynnu peiriannau torri gwair.

Cerbydau stêm

Does dim rhaid i chi dalu treth cerbyd ar unrhyw gerbyd sy’n cael ei bweru gan stêm.

Cerbydau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth yn unig

Mae hyn yn cynnwys tractorau, peiriannau amaethyddol a cherbydau amaethyddol ysgafn a ddefnyddir oddi ar y ffordd. Mae hefyd yn cynnwys cerbydau ‘defnydd cyfyngedig’ ar gyfer siwrneiau byr (dim mwy na 1.5 cilometr) ar ffordd gyhoeddus rhwng tir sy’n cael ei ddal gan yr un unigolyn.