Does dim rhaid i chi dalu treth cerbyd ar y mathau canlynol o gerbyd.

This page is also available in English.

Cerbydau a ddefnyddir gan bobl anabl

Rhaid i chi fod yn cael un o’r canlynol:

  • cyfradd uwch elfen symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Rhaid i’r cerbyd fod wedi’i gofrestru yn enw’r unigolyn anabl neu enw ei yrrwr enwebedig. Dim ond ar gyfer anghenion personol yr unigolyn anabl mae modd ei ddefnyddio. Ni chaiff y gyrrwr enwebedig ei ddefnyddio at ei ddibenion personol ei hun.

Hawliwch eithriad oherwydd anabledd pan fyddwch yn cael eich disg treth cerbyd os oes gennych chi hawl.

Cerbyd cludo teithiwr anabl

Cerbydau (ar wahân i ambiwlansys) sy’n cael eu defnyddio gan sefydliadau sy’n darparu cludiant i bobl anabl.

Sgwteri symudedd, cadeiriau olwyn modur a cherbydau pobl anabl

Rhaid iddynt fod â chyflymder uchaf o 8mya ar y ffordd, a bod dyfais wedi’i gosod arnynt i’w cyfyngu i 4mya ar droetffyrdd.

Cerbydau hanesyddol

Does dim rhaid i chi dalu treth cerbyd ar gerbydau sydd wedi cael eu gwneud cyn 1 Ionawr 1973 (‘cerbydau hanesyddol’).

Cerbydau trydan

Rhaid i’r trydan ddod o ffynhonnell allanol neu fatri storio trydan, nad yw wedi’i gysylltu ag unrhyw ffynhonnell pŵer pan fydd y cerbyd yn symud.

Peiriannau torri gwair

Rhaid i’r peiriant torri gwair fod wedi’i gynllunio, ei adeiladu a’i ddefnyddio ar gyfer torri gwair yn unig. Nid yw’n cynnwys tractorau sy’n cael eu defnyddio i dynnu peiriannau torri gwair.

Cerbydau stêm

Does dim rhaid i chi dalu treth cerbyd ar unrhyw gerbyd sy’n cael ei bweru gan stêm.

Cerbydau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth yn unig

Mae hyn yn cynnwys tractorau, peiriannau amaethyddol a cherbydau amaethyddol ysgafn a ddefnyddir oddi ar y ffordd. Mae hefyd yn cynnwys cerbydau ‘defnydd cyfyngedig’ ar gyfer siwrneiau byr (dim mwy na 1.5 cilometr) ar ffordd gyhoeddus rhwng tir sy’n cael ei ddal gan yr un unigolyn.

Os nad oes angen i chi dalu treth cerbyd bydd yn dal yn rhaid i chi wneud cais am ddisg treth ac arddangos y ‘ddisg dim gwerth’ ar eich cerbyd.

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.