Cymhwyster

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i edrych os gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) neu Gredyd Cynhwysol cyn i chi wneud cais.

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) os yw’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych yn 18 oed neu drosodd a does dim plentyn gennych (mae rhai eithriadau os ydych yn 16 neu 17 oed - cysylltwch â‘r Canolfan Byd Gwaith am gyngor)
 • rydych o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 • nid ydych mewn addysg llawn amser
 • rydych yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban
 • rydych ar gael i weithio
 • rydych wrthi’n chwilio am waith
 • rydych yn gweithio ar gyfartaledd llai nag 16 awr yr wythnos
 • mae eich partner, os oes un gennych, yn gweithio ar gyfartaledd am lai na 24 awr yr wythnos
 • rydych wedi llofnodi cytundeb i chwilio am waith (‘Ymrwymiad Hawlydd’)
 • nid oes gennych salwch neu anabledd sy’n atal chi rhag weithio

18 i 19 oed

Fel arfer ni allwch gael JSA os ydy eich rhieni’n cael Budd-dal Plant ar eich cyfer.

Os ydych newydd adael addysg, ni fyddwch yn gallu cael JSA hyd nes bydd eich rhieni yn rhoi’r gorau i gael Budd-dal Plant ar eich cyfer. Efallai y byddwch yn gallu cael Cymhorthdal ​​Incwm yn lle hynny.

Os ydych yn 18 oed neu drosodd ac yn byw gyda phartner sy’n 18 oed neu drosodd, gallwch wneud cais gyda’ch partner.

Myfyrwyr llawn amser

Os ydych yn astudio am lefel A neu gymhwyster cyfatebol, ni allwch fel arfer gael Lwfans Ceisio Gwaith hyd nes eich bod wedi rhoi’r gorau i astudio ac mae eich rhieni wedi stopio cael Budd-dal Plant drostoch. Mae taliadau Budd-dal Plant yn stopio ar ôl y diwrnod olaf o fis Chwefror, Mai, Awst neu Dachwedd (p’un bynnag sy’n dod gyntaf).

Os ydych yn astudio am gymhwyster gradd

Os oes plant gennych, efallai y gallech hawlio JSA yn ystod gwyliau’r haf.

Myfyrwyr rhan amser

Efallai y gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith tra’n astudio’n rhan amser (yn cynnwys cyrsiau rhan amser Y Brifysgol Agored) cyn belled bod:

 • yn cymryd swydd os caiff ei chynnig i chi
 • yn gwneud popeth y gallwch i ddod o hyd i waith, fel y cytunwyd gyda’ch anogwr gwaith

Yn newydd i neu wedi dychwelyd yn ddiweddar i’r DU

Efallai y cewch JSA os gallwch brofi eich bod wedi bod yn byw yn y DU, Ynys Manaw, Y Weriniaeth Iwerddon neu Ynysoedd y Sianel am o leiaf 3 mis cyn i chi wneud cais, ac rydych naill ai:

 • yn wladolyn y DU sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o dramor
 • yn wladolyn yr AEE a bod gennych yr hawl i fyw yn y DU, Ynys Manaw, Gweriniaeth Iwerddon neu Ynysoedd y Sianel