Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)

3. Cymhwyster

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) os yw pob un o’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych yn 18 oed neu drosodd (mae rhai eithriadau os ydych yn 16 neu 17 oed - cysylltwch â‘r Canolfan Byd Gwaith am gyngor)
 • rydych o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 • nid ydych mewn addysg llawn amser
 • rydych yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban
 • rydych ar gael i weithio
 • rydych wrthi’n chwilio am waith
 • rydych yn gweithio ar gyfartaledd llai nag 16 awr yr wythnos

Mae’r rheolau yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon.

Rhaid i chi fod yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol er mwyn gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i wirio os gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith.

Gwneud cais gyda’ch partner (cais ar y cyd)

Rhaid i chi wneud cais ar y cyd gyda’ch partner os yw’r cyfan o’r canlynol yn berthnasol:

 • mae’r ddau ohonoch eisiau gwneud cais am JSA
 • mae o leiaf un ohonoch yn 18 oed neu drosodd
 • mae’r ddau ohonoch o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth
 • nid yw’r un ohonoch yn gyfrifol am blentyn

Cysylltwch â‘r Ganolfan Byd Gwaith os nad ydych yn siwr am wneud cais ar y cyd.

Cysylltwch â‘ch Swyddfa Nawdd Cymdeithasol neu Swyddi a Budd-daliadau leol os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon.

18 i 19 oed

Fel arfer ni allwch gael JSA os ydy eich rhieni’n cael Budd-dal Plant ar eich cyfer.

Os ydych newydd adael addysg, ni fyddwch yn gallu cael JSA hyd nes bydd eich rhieni yn rhoi’r gorau i gael Budd-dal Plant ar eich cyfer. Efallai y byddwch yn gallu cael Cymhorthdal ​​Incwm yn lle hynny.

Myfyrwyr llawn amser

Ni all myfyrwyr llawn amser fel arfer cael JSA hyd nes bod eu cwrs wedi gorffen yn swyddogol – gwiriwch y dyddiad gyda’ch coleg neu brifysgol.

Os oes plant gennych, efallai y gallech hawlio JSA yn ystod gwyliau’r haf.

Myfyrwyr rhan amser

Gallwch gael JSA tra’n astudio’n rhan amser (gan gynnwys Cyrsiau rhan amser Y Brifysgol Agored) ar yr amod eich bod:

 • yn cymryd swydd os caiff ei chynnig i chi
 • yn gwneud popeth y gallwch i ddod o hyd i waith, fel y cytunwyd gyda’ch anogwr gwaith

Os ydych eisiau cymryd cwrs byr (2 wythnos neu lai), holwch eich anogwr gwaith cyn i chi ddechrau.

Yn newydd i neu wedi dychwelyd yn ddiweddar i’r DU

Efallai y cewch JSA os gallwch brofi eich bod wedi bod yn byw yn y DU, Ynys Manaw, Y Weriniaeth Iwerddon neu Ynysoedd y Sianel am o leiaf 3 mis cyn i chi wneud cais, ac rydych naill ai:

 • yn wladolyn y DU sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o dramor ac heb weithio ers dychwelyd
 • yn wladolyn yr AEE