1. Sut mae’n gweithio

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) i’ch helpu tra rydych yn chwilio am waith.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg.

Beth sydd angen i chi ei wneud

  1. Edrychwch i weld os ydych yn gymwys.

  2. Gwneud cais ac yna mynd am gyfweliad yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol.

  3. Cadw at eich cytundeb i chwilio am waith.

Bydd eich taliadau JSA yn cael ei atal os nad ydych yn cadw at eich cytundeb i chwilio am waith ac yn methu rhoi rheswm da.

Beth fyddwch yn ei gael

Mae uchafswm y gallwch ei gael - ond mae faint mae gennych hawl iddo yn dibynnu ar bethau fel eich oedran, incwm a chynilion.

Defnyddiwch cyfrifiannell budd-daliadau i gael gwybod faint y mae gennych hawl iddo a sut y bydd eich budd-daliadau eraill yn cael eu heffeithio.

Oed Swm wythnosol JSA
18 i 24 hyd at £57.90
25 neu drosodd hyd at £73.10
Cyplau (y ddau dros 18) hyd at £114.85

Ni ellwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

Sut rydych yn cael eich talu

Fel arfer mae taliadau’n cael eu gwneud bob 2 wythnos.

Mae’r holl fudd-daliadau, pensiynau a lwfansau yn cael eu talu i mewn i gyfrif, ee cyfrif banc.

Pa fath o Lwfans Ceisio Gwaith a gewch

Gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar naill ai:

Bydd y Ganolfan Byd Gwaith yn gweithio allan pa fath y gallwch ei gael.

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau os ydych wedi talu digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 yn ystod y 2 flynedd dreth cyn y flwyddyn budd-dal bresennol.

Gall Credydau Yswiriant Gwladol gyfrif am ran o hyn, os ydych yn eu cael.

Mae blwyddyn budd-dal yn dechrau ar y dydd Sul cyntaf ym mis Ionawr ac yn gorffen flwyddyn yn ddiweddarach.

Rydych yn gwneud cais ar 20 Chwefror 2016. Mae hyn yn disgyn yn y flwyddyn budd-dal 2016. Mae hyn yn golygu y byddwch yn hawlio yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol ar gyfer blynyddoedd treth 2013-2014 a 2014-2015.

Gallwch ei gael hyd yn oed os yw eich partner yn gweithio neu os oes gennych gynilion.

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm os yw pob un o’r canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn gweithio llai na 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd
  • mae eich partner (os oes gennych un) yn gweithio llai na 24 awr yr wythnos ar gyfartaledd
  • mae gennych £16,000 neu lai mewn cynilion