Guidance

Cofrestru daliad er mwyn i chi allu cadw gwartheg

Er mwyn cadw gwartheg, buail neu fyfflos mewn man penodedig, mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Rhif Daliad.

Os ydych yn bwriadu cadw gwartheg, buail neu fyfflos, mae’n rhaid i chi sicrhau bod y man lle rydych yn bwriadu eu cadw wedi’i gofrestru’n ddaliad amaethyddol. Pan fyddwch yn cofrestru daliad am y tro cyntaf, byddwch yn cael Rhif Daliad (CPH) ar gyfer y tir a/neu’r safle hwnnw.

Os byddwch yn cadw anifeiliaid ar dir rhywun arall, mae’n bosibl y bydd angen Rhif Daliad eich hun arnoch o hyd. Cysylltwch â’r sefydliad cyhoeddi yn y rhan o Brydain Fawr (Cymru, Lloegr neu’r Alban) lle mae eich daliad wedi’i leoli er mwyn cael cyngor (manylion isod).

Beth yw daliad?

Mae daliad yn fan lle y caiff da byw, gan gynnwys gwartheg, eu cadw neu eu trin at ddiben amaethyddol. Gall fod yn fferm, neu’n safle arall megis marchnad, lloc, lladd-dy neu faes sioe.

Efallai y bydd gan rai ceidwaid fwy nag un daliad ac efallai y bydd rhai daliadau yn cael eu defnyddio gan fwy nag un ceidwad. Nid yw daliad yn gyfystyr â busnes.

Fformat Rhif y Daliad

Rhif naw digid yw Rhif y Daliad (ee 12/345/6789). Mae’r ddau ddigid cyntaf yn cyfeirio at y sir, mae’r tri digid nesaf yn cyfeirio at y plwyf ac mae’r pedwar digid olaf yn nodi’r daliad.

Y weithdrefn gwneud cais

Er mwyn gwneud cais am Rif Daliad, ffoniwch y sefydliad cyhoeddi ar gyfer rhan berthnasol Prydain Fawr (Cymru, Lloegr neu’r Alban) lle mae eich daliad wedi’i leoli (manylion isod).

Pan fyddwch yn ffonio, dylai’r wybodaeth ganlynol fod wrth law gennych:

  • enw’r sefydliad
  • lleoliad y tir (rhif(au) cyfeirnod y llain o dir, codau post neu gyfeirnod(au) grid yr AO)
  • math o ddeiliadaeth (ee perchennog, perchennog/deiliad, tenant 365 diwrnod neu fwy, tenant 364 diwrnod neu lai)
  • gweithgareddau (ee ceidwad gwartheg)
  • manylion cyswllt

Bydd y sefydliad cyhoeddi yn gofyn am nodweddion eraill eich daliad a’ch gweithgareddau er mwyn sicrhau ei fod yn dyrannu Rhif y Daliad yn briodol.

Byddwch yn derbyn Rhif y Daliad drwy’r post.

Sut i wneud cais yn Lloegr

  • Ffoniwch Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yr Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA) ar 0345 603 7777 a dewiswch yr opsiwn ar gyfer cofrestru eich manylion

Sut i wneud cais yn yr Alban

Sut i wneud cais yng Nghymru

  • Cysylltwch â Chanolfan Cyswllt Cwsmeriaid Llywodraeth Cymru ar 0300 062 5004

Cael Rhif Daliad ar frys

Os yw eich daliad yng Nghymru neu Loegr a bod angen y rhif arnoch ar frys, ffoniwch y sefydliad cyhoeddi. Mae’n bosibl y bydd yn gallu rhoi’r rhif i chi dros y ffôn cyn anfon y llythyr atoch.

Gwneud cais am Rif y Daliad (CPH) ychwanegol

Os oes gan eich busnes gwartheg statws heb TB swyddogol a bod gennych 2 fuches neu fwy a gaiff eu rheoli ar wahân, efallai y byddwch am ystyried gwneud cais am un CPH ychwanegol neu fwy.

Golyga hyn y câi pob buches ei chadw ar ei CPH ei hun. Gallai hyn leihau effaith unrhyw achosion o TB yn y dyfodol yn un o’ch buchesau.

I wneud cais am un CPH ychwanegol neu fwy, cwblhewch y ffurflen ‘Cais am CPH ychwanegol ar gyfer busnesau gwartheg â statws heb TB yn swyddogol’.

Datrys problemau mewn perthynas â Rhif y Daliad

Dylech gymryd camau os credwch y gallai Rhif y Daliad sydd gennych ar gyfer eich daliad fod yn anghywir (ee os oes gan eich daliad fwy nag un rhif). Cysylltwch â’r awdurdod cyhoeddi yn y rhan berthnasol o Brydain Fawr (Cymru, Lloegr neu’r Alban) lle mae eich daliad wedi’i leoli, gan ddefnyddio’r manylion uchod.

Fersiwn Saesneg o’r dudalen hon

Published 8 July 2014