Guidance

Anfon gwybodaeth am wartheg ar-lein neu dros y ffôn

Gallwch anfon y wybodaeth ddiweddaraf i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain gan ddefnyddio SOG Ar-lein, meddalwedd fferm gymeradwy a llinell ffôn hunanwasanaeth.

Er mwyn rhoi gwybod am enedigaethau, symudiadau a marwolaethau gwartheg, buail neu fyfflos yn electronig, gallwch ddefnyddio’r canlynol:

 • y System Olrhain Gwartheg (SOG) Ar-lein
 • Gwasanaethau Gwe SOG gan ddefnyddio meddalwedd fferm gymeradwy
 • llinell ffôn hunanwasanaeth SOG

SOG Ar-lein

Mae SOG Ar-lein yn wefan a gynhelir gan Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) y gallwch ei defnyddio am ddim ac sy’n eich galluogi i wneud y canlynol:

 • rhoi gwybod am enedigaethau, symudiadau a marwolaethau a chael derbynebau ar gyfer eich trafodion
 • gweld rhestr o’r holl wartheg ar eich daliad a’u manylion ac edrych ar hanes eich buches
 • gweld trafodion eich daliad ar gyfer y chwe mis diwethaf
 • gweld a oes unrhyw broblemau gyda’ch trafodion ac anfon gwybodaeth i GSGP er mwyn eu datrys
 • archebu labeli cod bar a ffurflenni

Mae SOG Ar-lein ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae’n eich galluogi i anfon gwybodaeth am eich gwartheg i GSGP yn gyflym, lanlwytho symudiadau mewn batshys ac anfon gwybodaeth drwy gyfleuster ‘Cysylltu â GSGP’ (e.e. os byddwch yn gwneud camgymeriad wrth roi gwybodaeth). Mae hefyd yn dilysu rhywfaint o’r wybodaeth rydych yn ei hanfon, sy’n arwain at lai o gamgymeriadau.

Gallwch lawrlwytho arddangosiad ar ffurf sioe sleidiau (MS Powerpoint Presentation, 13.4MB) sy’n eich galluogi i symud o gwmpas fel y byddech yn ei wneud ar y wefan fyw (pwyswch y fysell ‘escape’ er mwyn gadael).

Cofrestrwch er mwyn defnyddio SOG Ar-lein

Cyn i chi ddefnyddio’r system am y tro cyntaf, cysylltwch â GSGP er mwyn cael rhif cyfeirnod SOG Ar-lein. Bydd angen i chi gofrestru â Phorth y Llywodraeth hefyd (PDF, 336KB, 3 pages) os nad ydych eisoes wedi cofrestru er mwyn defnyddio gwasanaethau eraill y llywodraeth ar-lein. Byddwch yn defnyddio’r rhif adnabod defnyddiwr a’r cyfrinair sydd gennych ar gyfer Porth y Llywodraeth er mwyn defnyddio SOG Ar-lein.

Ar ôl i chi gofrestru â Phorth y Llywodraeth, mae dwy ffordd o gofrestru ar gyfer SOG Ar-lein am y tro cyntaf, sef:

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer Porth y Llywodraeth ac wedyn gofrestru ar gyfer SOG Ar-lein (PDF, 668KB, 5 pages) ar yr un pryd.

Ar ôl i chi gofrestru, bob tro y byddwch yn defnyddio SOG Ar-lein gallwch ddewis a fyddwch yn mewngofnodi drwy Borth y Llywodraeth neu'n uniongyrchol drwy hafan SOG Ar-lein (PDF, 450KB, 4 pages) .

Help gyda SOG Ar-lein

Gallwch lawrlwytho canllawiau i’ch helpu ar:

Mae gwybodaeth i’ch helpu ar ochr dde pob sgrin ar SOG Ar-lein hefyd.

Os bydd gennych broblem o hyd, gallwch gysylltu â GSGP, gyda’r wybodaeth ganlynol wrth law:

 • Rhif eich Daliad
 • y we-dudalen roeddech yn ei defnyddio pan ddigwyddodd y broblem.
 • darparwr eich gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) a’r math o borwr sydd gennych
 • y dyddiad a’r amser y digwyddodd y broblem

Gwasanaethau Gwe SOG

Mae Gwasanaethau Gwe SOG yn system a gynhelir gan GSGP sy’n ei gwneud yn bosibl i becynnau meddalwedd fferm cydnaws gysylltu’n uniongyrchol â’r System Olrhain Gwartheg drwy gysylltiad rhyngrwyd. Mae’n eich galluogi i roi gwybod am enedigaethau, symudiadau a marwolaethau gwartheg yn ddiogel i GSGP drwy’ch meddalwedd fferm.

Fel gyda SOG Ar-lein, caiff rhywfaint o’r wybodaeth ei dilysu gan y system, gan helpu i ddileu camgymeriadau.

Gallwch hefyd ofyn am dderbynebau ar gyfer eich trafodion. Er mwyn cadarnhau bod eich trafodion wedi cyrraedd SOG yn llwyddiannus, gallwch fewngofnodi i Wasanaethau Gwe SOG a nodi rhif eich derbynneb. Bydd hyn yn dangos a fydd unrhyw gamgymeriadau wedi cael eu gwneud fel y gallwch gyflwyno eich gwybodaeth eto.

Mae nodweddion eraill yn cynnwys:

 • opsiwn croeswirio ‘cattle on holding’, sy’n eich galluogi i gymharu cofrestr eich daliad yn awtomatig â’r wybodaeth sydd gan SOG, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw anghysondebau
 • opsiwn ‘get animal details’, sy’n galluogi ceidwaid a lladd-dai i weld hanesion symudiadau llawn ar gyfer hyd at 50 o anifeiliaid unigol.

Er mwyn dechrau defnyddio Gwasanaethau Gwe SOG gan ddefnyddio meddalwedd fferm gymeradwy neu newid eich cyfrinair ar gyfer eich meddalwedd fferm, cysylltwch â GSGP.

Os ydych am gynhyrchu cynnyrch sy’n defnyddio Gwasanaeth Gwe SOG a hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at SEC.bcms@rpa.gsi.gov.uk

Llinell ffôn hunanwasanaeth SOG

Mae llinell hunanwasanaeth SOG yn llinell ffôn awtomataidd ar gyfer ceidwaid gwartheg nad oes ganddynt fynediad at gyfrifiadur.

Y rhif yw 0345 011 1213 (llinell Saesneg: 0345 011 1212).

Mae’r llinell ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Pan fyddwch yn cofrestru â GSGP caiff rhif eich daliad a’r rhif/rhifau y byddwch yn ei ddefnyddio/eu defnyddio i ffonio GSGP eu cofrestru ar y System Olrhain Gwartheg. Er mwyn newid y rhif neu ychwanegu rhifau ffôn eraill, cysylltwch â GSGP.

Os caiff eich rhif ffôn ei gelu, ni fydd y system yn ei adnabod oni fyddwch yn deialu 1470 cyn rhif y llinell hunanwasanaeth. Os byddwch yn cael trafferth deialu o ffôn symudol, dylai darparwr eich ffôn symudol allu dweud wrthych pa osodiadau y dylech eu newid fel y gall y system nodi eich rhif.

Sut i ddefnyddio’r llinell hunanwasanaeth

Gallwch ddefnyddio’r llinell hunanwasanaeth i roi gwybod am y canlynol:

 • genedigaethau (pwyswch 1)
 • symudiadau i’r daliad (pwyswch 2)
 • symudiadau oddi ar y daliad (pwyswch 3)
 • marwolaethau anifeiliaid cofrestredig (pwyswch 4)
 • marwolaethau anifeiliaid heb eu cofrestru (pwyswch 5)

Ni fydd angen i chi aros am y ddewislen i orffen cyn pwyso’r opsiwn sydd ei angen arnoch. Y ffordd fwyaf effeithiol o ddefnyddio’r llinell hunanwasanaeth yw drwy ddefnyddio bysellbad y ffôn i roi gwybodaeth.

Mae terfyn o 50 o drafodion fesul galwad. Os bydd angen i chi roi gwybod am fwy na 50 o drafodion, dylech roi’r ffôn i lawr ac ailddeialu.

Ar ddiwedd pob galwad cewch rif cyfeirnod, y dylech ei nodi rhag ofn y bydd gennych unrhyw ymholiadau. Bydd y wybodaeth a roddwyd gennych yn ymddangos yn syth ar SOG Ar-lein.

Cysylltwch â GSGP

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014