Personal tax – form

Cofrestru os ydych yn hunangyflogedig neu'n unig fasnachwr

Cofrestrwch ar gyfer Hunanasesiad ac Yswiriant Gwladol er mwyn i chi allu rhoi gwybod am eich incwm bob blwyddyn dreth ar Ffurflen Dreth.

Documents

Manylyn

Os ydych wedi cyflwyno Ffurflenni Treth o’r blaen

Bydd angen i chi ddod o hyd i’ch Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR), sy’n 10 digid o hyd, a gawsoch pan wnaethoch gofrestru ar gyfer Hunanasesiad yn flaenorol. Mae angen gwneud hyn er mwyn i Gyllid a Thollau EM (CThEM) allu cysylltu’ch cyfrifon.

Os na allwch ddefnyddio’r ffurflenni hyn

Galllwch ddefnyddio’r ffurflen hon yn lle.

Gallwch ei llenwi ar y sgrin, ac wedyn ei hargraffu a’i phostio i CThEM.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen yn llawn cyn i chi allu’i hargraffu.

Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol. Felly, casglwch ei holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau llenwi’r ffurflen.

Os ydych yn defnyddio hen borwr (e.e. Internet Explorer 8), bydd angen i chi’i ddiweddaru neu ddefnyddio porwr newydd. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Ffurflenni ac arweiniad perthnasol

Awdurdodi eich asiant (64-8)
Defnyddiwch y ffurflen 64-8 i awdurdodi CThEM i ohebu â chyfrifydd, asiant neu ymgynghorydd treth sy’n gweithredu ar eich rhan.