Personal tax – form

Treth Incwm: cais am ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio (P50)

Defnyddiwch y ffurflen P50 i wneud cais am ad-daliad pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio.

Dogfennau

Apply online (sign in with Government Gateway)

Cais am ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio (P50)

Hawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio: pensiwn a gyrchir yn hyblyg (P50Z)

Hawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio: pensiwn a gyrchir yn hyblyg (P50Z)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio: pensiwn a gyrchir yn hyblyg (P50Z)"), and its reference (Unique reference: P50Z).

Manylyn

Dim ond at ddefnydd cwsmeriaid sy’n byw yn y DU y mae’r ffurflen hon. Os ydych wedi gadael y DU ac nad ydych bellach yn gweithio o fewn y DU, dylech ddefnyddio ffurflen P85 er mwyn gwneud cais am ad-daliad.

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i hawlio ad-daliad treth os nad ydych yn mynd i fod yn gweithio am o leiaf 4 wythnos (e.e. os ydych wedi ymddeol, yn chwilio am waith, neu’n mynd nôl i astudio) ac nid ydych yn hawlio’r budd-daliadau canlynol:

  • Lwfans Ceisio Gwaith
  • Budd-dal Analluogrwydd trethadwy
  • lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Lwfans Gofalwr

Gan amlaf, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio’r ffurflen P50.

Os ydych yn hawlio ad-daliad treth oherwydd eich bod wedi cyrchu eich cronfa bensiwn yn hyblyg, defnyddiwch y ffurflen P50Z yn lle. Mae hyn ond yn gymwys os ydych wedi gwagio eich cronfa bensiwn. Os ydych ond wedi defnyddio rhan o’ch cronfa bensiwn, neu os ydych yn gweithio neu’n derbyn budd-daliadau, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio’r ffurflen P55 neu’r ffurflen P53Z.

Anfonwch y ffurflenni wedi eu llenwi i:

Cyllid a Thollau EM
Canolfan Gyswllt Gymraeg
Tŷ Moelwyn
Tros y Bont
PORTHMADOG
LL49 9AB

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

Taliad pensiwn a gyrchir yn hyblyg: hawlio ad-daliad (blwyddyn dreth 2015-2016) (P55)
Defnyddiwch y ffurflen P55 i hawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi cyrchu eich cronfa bensiwn yn hyblyg, ond heb ei gwagio.

Cyfandaliad pensiwn a gyrchir yn hyblyg: hawlio ad-daliad (blwyddyn dreth 2015-2016) (P53Z)
Defnyddiwch y ffurflen P53Z i hawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi gwagio eich cronfa bensiwn, ond eich bod yn gweithio neu’n derbyn budd-daliadau.

Hawlio ad-daliad treth pan fyddwch yn rhoi’r gorau i weithio
Cyfarwyddyd ynglŷn â sut i hawlio os oes gennych hawl i ad-daliad os ydych yn rhoi’r gorau i weithio, yn ymddeol, neu’n mynd nôl i astudio.