Credyd Pensiwn

Sut i wneud cais

Y ffordd gyflymaf i wneud cais am Gredyd Pensiwn yw dros y ffôn.

Gall ffrind neu aelod o’r teulu ffonio i chi – mae’n rhaid i chi fod gyda nhw pan fyddant yn ffonio.

Llinell cais Credyd Pensiwn
Ffôn: 0800 99 1234
Ffôn testun: 0800 169 0133
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Cael gwybod am gostau galwadau

Gallwch ddefnyddio cais papur os nad ydych yn gallu gwneud cais dros y ffôn. Cysylltwch â sefydliad gwirfoddol (er enghraifft Cyngor ar Bopeth neu AgeUK) yn eich ardal chi – neu cael ffrind neu alod o’r teulu i ffonio’r llinell gymorth i ofyn am gais papur.

Beth rydych ei angen i wneud cais

Byddwch angen

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • gwybodaeth am eich incwm, cynilion a buddsoddiadau
  • eich manylion cyfrif banc

Y cynharach y gallwch ddechrau eich cais yw 4 mis cyn i chi gyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn.

Gallwch wneud cais unrhyw amser ar ôl i chi gyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn ond gall eich cais ddim ond cael ei ôl-ddyddio am 3 mis.

Apelio penderfyniad

Gallwch apelio i’r Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant os ydych yn anghytuno gyda phenderfyniad. Fel arfer mae’n rhaid i chi ofyn am ‘ailystyriaeth orfodol’ cyn i chi apelio.