Credyd Pensiwn

Cymhwyster

Credyd Gwarantedig

I fod yn gymwys am Gredyd Gwarantedig

 • mae’n rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban
 • mae’n rhaid i chi a’ch partner fod wedi cyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn

Mae’r oedran cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn yn mynd i fyny’n raddol i 66 yn unol â’r cynnydd i oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer merched i 65 a’r cynnydd pellach i 66 ar gyfer merched a dynion.

Mae’r rheolau yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon.

Credyd Cynilo

I fod yn gymyws am y Credyd Cynilo ychwanegol mae’n rhaid i chi neu eich partner fod yn 65 neu drosodd.

Rydych yn cael eich trin fel cwpl os ydych byw gyda’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil. Nid oes rhaid i chi fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Gallwch ddal i wneud cais am Gredyd Cynilo ar ôl 6 Ebrill 2016 os ydych wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn y dyddiad hwnnw.

Os cyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016

Ni fydd pobl sy’n cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016 yn gymwys am Gredyd Cynilo Ond efallai y gallwch barhau i gael Credyd Cynilo os yw’r ddau ganlynol yn berthnasol:

 • rydych mewn cwpl a cyrhaeddodd un ohonnoch oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016.
 • roeddech yn cael Credyd Cynilo hyd at 6 Ebrill 2016

Os ydych yn stopio bod yn gymwys am Gredyd Cynilo am unrhyw reswm o 6 Ebrill 2016, ni fyddwch yn gallu ei gael eto.

Gweithio allan eich incwm

Pan rydych yn gwneud cais am Gredyd Pensiwn mae eih incwm yn cael ei weithio allan. Mae hyn yn cynnwys:

 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • pensiynau eraill
 • y rhan fwyaf o fudd-daliadau nawdd cymdeithasol, er enghraifft Lwfans Gofalwr
 • cynilion, buddsoddiadau dros £10,000 – ar gyfer rhain mae £1 yn cael eu cyfrif am bob £500 neu ran o £500 am
 • enillion

Os oes gennych hawl i bensiwn preifat neu gweithle, mae’r swm y buasech yn ddisgwyl ei gael yn cael ei gyfrifo o’r dyddiad roeddech yn gallu ei gael, os buasech wedi gwneud cais amdano.

Ni fyddwch yn cael y budd o ohirio eich Pensiwn y Wladwriaeth os ydych chi neu eich partner ar Gredyd Pensiwn, er enghraifft ni fyddwch yn adeiladu rhagor o Bensiwn y Wladwriaeth neu gyfandaliad am ohirio eich Pensiwn y Wladwriaeth. Wrth weithio allan os gallwch gael Credyd Pensiwn, mae’r incwm y buasech yn gael o’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei gynnwys p’un ai os ydych yn ei hawlio ai peidio.

Nid yw’r cyfrifiad yn cynnwys:

 • Lwfans Gweini
 • Bonws Nadolig
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad Treth Cyngor

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer Hunan Asesiad, mae’n rhaid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn faint o Dreth Incwm rydych yn ddisgwyl ei dalu am y flwyddyn dreth bresennol – mae hyn yn effeithio faint o Gredyd Pensiwn gewch chi.

Credyd Pensiwn os ydych yn symud dramor

Ni allwch gael Credyd Pensiwn os ydych yn symud dramor yn barhaol.