Lwfans Gofalwr

Os yw eich amgylchiadau’n newid

Mae’n rhaid i chi hysbysu unrhyw newid yn eich amgylchiadau os ydych yn hawlio neu wedi gwneud cais am Lwfans Gofalwr.

Mae hyn yn cynnwys os ydych yn cael swydd, yn rhoi’r gorau i ofalu am rywun dros dro neu’n rhoi’r gorau i fod yn ofalwr yn gyfan gwbwl.

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os yw’r person rydych yn gofalu amdanynt wedi marw.

Os ydych yn rhoi’r gorau i ofalu am rywun dros dro

Gallwch ddal i gael Lwfans Gofalwr os ydych yn rhoi’r gorau i ofalu am rywun dros dro. Mae hyn yn golygu unrhyw gyfnod rydych yn treulio llai na 35 awr yr wythnos yn gofalu am y person arall. Er enghraifft gallech gael Lwfans Gofalwr am hyd at:

  • 12 wythnos os yw un ohonoch yn mynd i gael gofal seibiant neu yn mynd i’r ysbyty
  • 4 wythnos os yw un ohonoch yn mynd ar wyliau