Lwfans Gofalwr

4. Gwneud cais

Byddwch angen

Cyn i chi wneud cais gwnewch yn siwr bod gennych:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol (os oes gennych bartner byddwch angen un nhw hefyd)
  • manylion banc neu gymdeithas adeiladu
  • manylion cyflogaeth a slip cyflog diweddaraf os ydych yn gweithio
  • P45 os ydych wedi gorffen gweithio yn ddiweddar
  • manylion y cwrs os ydych yn astudio

Byddwch hefyd angen manylion y person rydych yn gofalu amdanynt. Byddwch angen eu:

  • dyddiad geni a chyfeiriad
  • rhif Yswiriant Gwladol os ydynt yn 16 oed neu drosodd
  • cyfeirnod Lwfans Byw i’r Anabl os ydynt o dan 16 oed

Gallwch ôl-ddyddio eich cais am hyd at 3 mis.


Ffyrdd eraill i wneud cais

Os na allwch wneud cais ar-lein, gallwch wneud cais drwy’r post. Mae’r cyfeiriad i chi anfon eich cais iddo ar ddiwedd y ffurflen.

Apelio yn erbyn penderfyniad

Gallwch apelio i’r Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynhaliaeth Plant os ydych yn anghytuno gyda phenderfyniad. Fel arfer bydd yn rhaid i chi ofyn am ‘ailystyriaeth orfodol’ cyn i chi apelio.