Cymhwyster

Y person rydych yn gofalu amdanynt

Mae’n rhaid i’r person rydych yn gofalu amdanynt gael un o’r budd-daliadau hyn:

 • Taliad Annibyniaeth Personol - yr elfen bywyd bob dydd
 • Lwfans Byw i’r Anabl - y gyfradd canol neu uchaf o’r elfen gofal
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gweini Cyson ar neu’n uwch na’r gyfradd mwyafswm arferol gyda Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
 • Lwfans Gweini Cyson ar y gyfradd sylfaenol (diwrnod llawn) gyda Phensiwn Anabledd Rhyfel
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog

Chi

Mae’n rhaid i chi ennill dim mwy na £120 yr wythnos ar ôl treth a threuliau. Gall treuliau gynnwys rhai o’ch cyfraniadau pensiwn - a rhai o gostau gofalu am eich plant neu’r person anabl tra’ch bod yn y gwaith.

Mae’n rhaid i bob un o’r canlynol hefyd fod yn berthnasol:

 • rydych yn 16 oed neu drosodd
 • rydych yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am rywun
 • rydych wedi bod yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban am o leiaf 2 o’r 3 blynedd ddiwethaf (nid yw hyn yn berthnasol os ydych yn ffoadur neu os oes gennych statws amddiffyniad dyngarol)
 • rydych fel arfer yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, neu rydych yn byw dramor fel aelod o’r lluoedd arfog
 • nid ydych mewn addysg llawn amser
 • nid ydych yn astudio am 21 awr neu fwy yr wythnos
 • nid ydych yn destun i reolaeth mewnfudo

Efallai y byddwch yn parhau i fod yn gymwys os ydych yn symud i neu eisoes yn byw mewn gwlad arall o’r AEE neu’r Swisdir.

Efallai y byddwch yn gymwys am Gredyd Gofalwr os nad ydych yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr.

Mae’r rheolau yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon.