Gordaliadau budd-dal

Trosolwg

Dywedwch wrth y swyddfa sy’n delio â’ch budd-dal os:

  • rydych yn credu eich bod yn cael eich gordalu
  • bydd eich amgylchiadau’n newid

Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu’r budd-dal yn ôl.

Mae yna broses gwahanol am ordaliad credydau treth

Efallai y byddwch yn wynebu cosb sifil neu’n cael eich erlyn am dwyll budd-dal os nad ydych yn dweud wrth ddarparwyr budd-dal am ordaliadau.

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Pryd i gysylltu â’r swyddfa budd-daliadau

Eich cyfrifoldeb chi ydyw i gysylltu â’r swyddfa ar unwaith os:

  • rydych yn meddwl eich bod wedi cael eich gordalu
  • rydych yn cael llythyr yn dweud wrthych eich bod wedi cael eich gordalu - a phwy i gysylltu gyda
  • mae’ch amgylchiadau’n newid ac mae hyn yn debygol o effeithio ar fudd-dal

Pryd bydd y swyddfa budd-daliadau yn cysylltu â chi

Efallai y byddwch yn cael llythyr i ddweud wrthych eich bod wedi cael eich gordalu.

Cysylltwch â’r swyddfa sy’n delio â’ch budd-dal o fewn mis os ydych yn meddwl mai camgymeriad yw hwn ac rydych am apelio’r penderfyniad.

Budd-dal Tai a delir yn uniongyrchol i’ch landlord

Efallai y gofynnir i’ch landlord ad-dalu’r arian os ydynt yn gyfrifol am y gordaliad. Efallai y bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu, os mai chi sydd ar fai.