Rydych yn cyflawni twyll budd-dal trwy naill ai:

 • peidio â rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau yn fwriadol
 • bod yn anonest er mwyn cael budd-daliadau

Mae’r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Beth sy’n digwydd os ydych o dan amheuaeth o dwyll

Byddwch yn cael eich cysylltu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, yr Asiantaeth Personél Milwrol a Chyn-filwyr neu eich awdurdod lleol os ydych o dan amheuaeth o dwyll.

Efallai y byddwch yn cael ymweliad gan Swyddog Ymchwilio i Dwyll (FIO) neu bydd gofyn i chi fynychu cyfweliad i siarad am eich hawliad.

Efallai y bydd eich budd-dal yn cael ei stopio tra byddwch yn cael eich ymchwilio. Byddwch yn cael llythyr yn dweud wrthych am hyn os bydd yn digwydd.

Bydd Swyddogion Ymchwilio i Dwyll yn casglu ffeithiau am eich achos ac yn penderfynu a ddylid cymryd camau pellach.

Beth sy’n digwydd ar ôl ymchwiliad dwyll budd-daliadau

Os oes tystiolaeth eich bod wedi cyflawni twyll, byddwch yn cael gwybod i ad-dalu’r arian a ordalwyd. Gall un neu fwy o’r canlynol hefyd ddigwydd:

 • gallech gael eich cymryd i’r llys neu ofyn i chi dalu cosb (rhwng £350 a £5,000)
 • efallai y bydd eich budd-daliadau yn cael eu lleihau neu eu hatal

Colli budd-daliadau os ydych yn euog o dwyll

Gall eich budd-daliadau gael eu lleihau neu eu hatal am hyd at 3 blynedd os ydych yn euog o dwyll budd-daliadau. Mae faint o amser maent yn stopio am yn dibynnu ar faint o weithiau rydych wedi cyflawni twyll.

Dim ond budd-daliadau penodol y gellir eu lleihau neu eu hatal. Gelwir y rhain yn ‘budd-daliadau y gellir eu sancsiynu’. Ond os ydych yn cyflawni twyll ar fudd-dal na ellir eu lleihau neu eu hatal, gall eich budd-daliadau eraill gael eu lleihau yn lle hynny.

Budd-daliadu y gellir ei sancsiynu

Gall y budd-daliadau canlynol gael eu lleihau neu eu hatal os byddwch yn cyflawni twyll budd-daliadau:

 • Anafiadau Diwydiannol Atodiad i’r Anghyflogadwy
 • Anafiadau Diwydiannol Lwfans Enillion Is
 • Anafiadau Diwydiannol Lwfans Ymddeol
 • Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Budd-dal Marwolaeth Ddiwydiannol
 • Budd-dal Tai/Treth Gyngor
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Gwaith
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Mam/Rhieni Weddw
 • Lwfans Pensiwn Rhyfel i Safon Isaf o Galwedigaeth
 • Pensiwn Anabledd Rhyfel
 • Pensiwn Gwraig Weddw/Lwfans Profedigaeth
 • Pensiwn Rhyfel Atodiad i’r Anghyflogadwy
 • Pensiwn Rhyfel Gwraig Weddw

Budd-daliadau na ellir eu lleihau neu eu hatal

Ni all y budd-daliadau canlynol gael eu lleihau neu eu hatal os byddwch yn cyflawni twyll budd-daliadau:

 • Anafiadau Diwydiannol Lwfans Anabledd Difrifol Eithriadol (lle mae Pensiwn Anabledd yn daladwy)
 • Anafiadau Diwydiannol Lwfans Gweini Cyson (lle mae Pensiwn Anabledd yn daladwy)
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
 • Bonws Nadolig
 • Budd-dal Plant
 • Budd-dal Treth Gyngor
 • Budd-dal Ymddeol Graddedig
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Lwfans Gwarcheidwad
 • Lwfans Gweini
 • Pensiwn Rhyfel Lwfans Anabledd Difrifol Eithriadol
 • Pensiwn Rhyfel Lwfans Gweini Cyson
 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Profedigaeth
 • Taliadau Cronfa Gymdeithasol

Eithriadau

Os byddwch yn cyflawni twyll budd-dal a’ch bod ar unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol, ni all eich budd-daliadau gael eu hatal neu eu lleihau:

 • Cynllun Mesothelioma Gwasgaredig (2008)
 • Grant Iechyd yn ystod Beichiogrwydd
 • Lwfans Mamolaeth
 • Niwmoconiosis (Iawndal Gweithwyr) 1979
 • Tâl Mabwysiadu Statudol
 • Tâl Mamolaeth Statudol
 • Tâl Tadolaeth Statudol
 • Tâl Salwch Statudol