Pa fath o Lwfans Ceisio Gwaith a gewch

Gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar:


Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Yswiriant Gwladol

Mae yna 2 fath o Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1:

  • Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau

Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’

Gallwch wneud cais am JSA dull newydd os ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol gwasanaeth llawn.

Os ydych yn byw yn unman arall, gallwch ond gwneud cais os yw un o’r canlynol yn wir:

  • rydych eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol 

  • rydych wedi hawlio Credyd Cynhwysol yn y 6 mis diwethaf a daeth eich taliadau i ben oherwydd eich enillion

Ni fydd incwm a chynilion eich partner yn effeithio ar faint o Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd a gewch.

Gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ ar ei ben ei hun neu ar yr un pryd â Chredyd Cynhwysol. Os ydych yn cael y ddau, bydd eich Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau gan y cyfanswm y cewch ar gyfer Lwfans Ceisio Gwaith.

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau os ydych wedi talu digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 yn ystod y 2 flynedd dreth cyn y flwyddyn budd-dal bresennol.

Gall Credydau Yswiriant Gwladol gyfrif am ran o hyn.

Mae blwyddyn fudd-dal yn dechrau ar y dydd Sul cyntaf ym mis Ionawr.

Enghraifft

Rydych yn gwneud cais ar 20 Chwefror 2016. Mae hyn yn disgyn yn y flwyddyn fudd-dal 2016. Mae hyn yn golygu y byddwch yn hawlio yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol ar gyfer blynyddoedd treth 2013-2014 a 2014-2015.

Gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau hyd yn oed os yw eich partner yn gweithio neu os oes cynilion gennych.

Bydd eich enillion a’ch pensiwn yn effeithio’r cyfanswm Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau y byddwch yn ei gael.

Ni allwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau os nad ydych erioed wedi gweithio.

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm os yw’r canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn gweithio llai nag 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd
  • mae eich partner (os oes gennych un) yn gweithio llai na 24 awr yr wythnos ar gyfartaledd
  • mae gennych chi a’ch partner £16,000 neu lai mewn cynilion rhyngoch chi

Os nad ydych erioed wedi bod mewn gwaith gallwch dim ond gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm.

Ni allwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm a Chredyd Cynhwysol ar yr un amser.