Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)

2. Pa fath o Lwfans Ceisio Gwaith a gewch

Gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar naill ai:

  • eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 – a elwir yn ‘Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau’ neu Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ os ydych yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol
  • eich incwm a’ch cynilion (‘Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm’)

Bydd y Ganolfan Byd Gwaith yn cyfrifo os byddwch yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfryniadau neu ar incwm. Rhaid gwneud cais ar wahân ar gyfer Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd.

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau os ydych wedi talu digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 yn ystod y 2 flynedd dreth cyn y flwyddyn budd-dal bresennol.

Gall credydau Yswiriant Gwladol gyfrif am ran o hyn, os ydych yn eu cael.

Mae blwyddyn fudd-dal yn dechrau ar y dydd Sul cyntaf ym mis Ionawr ac yn gorffen flwyddyn yn ddiweddarach.

Engrhaifft

Rydych yn gwneud cais ar 20 Chwefror 2016. Mae hyn yn disgyn yn y flwyddyn fudd-dal 2016. Mae hyn yn golygu y byddwch yn hawlio yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol ar gyfer blynyddoedd treth 2013-2014 a 2014-2015.

Gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau hyd yn oed os yw eich partner yn gweithio neu os oes cynilion gennych.

Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’

Gallwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ os oes gennych hawl i wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Mae gennych hawl os ydych naill ai:

  • yn berson sengl unrhyw le yng Nghymru, Lloegr a’r Alban
  • cwpl neu deulu sy’n byw mewn ardal Gredyd Cynhwysol

Mae Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ yn gweithio yn yr un modd â JSA yn seiliedig ar gyfraniadau. Ni fydd incwm a chynilion eich partner yn effeithio ar faint o Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ a gewch.

Gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ ar ei ben ei hun neu ar yr un pryd â Chredyd Cynhwysol.

Os ydych yn cael y ddau ar yr un pryd, bydd eich taliad Lwfans Ceisio Gwaith ‘dull newydd’ yn cael ei ddidynnu o’ch taliad Credyd Cynhwysol - nid oes sicrwydd y byddwch yn cael unrhyw arian ychwanegol.

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm

Gallech gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm os yw pob un o’r canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn gweithio llai nag 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd
  • mae eich partner (os oes gennych un) yn gweithio llai na 24 awr yr wythnos ar gyfartaledd
  • mae gennych £16,000 neu lai mewn cynilion

Ni allwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm a Chredyd Cynhwysol ar yr un amser.