Eich cais Lwfans Ceisio Gwaith

Ar ôl i chi wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith, bydd anogwr gwaith yn eich helpu i wneud cynllun i ddod o hyd i swydd.

Bydd hyn yn eich helpu i:

 • cadw cofnod o’r hyn a ddigwyddodd

 • profi i’ch anogwr gwaith eich bod wedi bod yn chwilio am waith

Efallai y bydd eich anogwr gwaith yn dweud wrthych i gymryd rhan mewn rhaglenni cyflogaeth, fel y Rhaglen Waith.

Mynychu Swyddfa Canolfan Byd Gwaith

Mae’n rhaid i chi fynd i swyddfa Canolfan Byd Gwaith bob 2 wythnos (neu pan ofynnir i chi) i ddangos sut rydych wedi bod yn chwilio am waith. Mae hyn yn cael ei adnabod fel ‘llofnodi ymlaen’.

Mae’n rhaid i chi ddangos i’ch anogwr gwaith beth rydych wedi bod yn ei wneud i chwilio am waith, ee tystiolaeth o wneud ceisiadau am swydd a chyfweliadau.

Efallai y gallwch gael seibiant o hyd at 13 wythnos o chwilio am waith os ydych wedi dioddef trais yn y cartref – siaradwch â’ch anogwr gwaith os ydych angen y cymorth hyn.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth y Ganolfan Byd Gwaith os bydd eich amgylchiadau’n newid, ee rydych yn dechrau gweithio neu mae eich incwm yn newid. Gallai hyn effeithio ar faint y byddwch yn ei gael.

Ni fydd gwirfoddoli fel arfer yn effeithio ar eich Lwfans Ceisio Gwaith ond dylech roi gwybod amdano cyn i chi ddechrau.

Os ydych yn hawlio ‘JSA dull newydd’

Os oes gennych gyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein, gallwch hysbysu am newid yn eich amgylchiadau ar-lein.

Fel arall bydd angen i chi gysylltu â llinell gymorth Credyd Cynhwysol. Mae pa rif i ffonio yn dibynnu ar ble rydych yn byw.

Os ydych yn byw mewn ardal Credyd Cynhwysol gwasanaeth llawn:

Ffôn: 0800 328 1744
Llinell Saesneg: 0800 328 5644
Rhif ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Os ydych yn byw yn unman arall:

Ffôn: 0800 328 1744
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Ffôn testun: 0800 023 4888
Dydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Efallai y byddwch yn cyflawni twyll budd-dal os byddwch yn dewis peidio rhoi gwybod am newid.

Pryd y gall taliad gael ei atal

Bydd eich taliadau JSA yn cael eu hatal am gyfnod os nad ydych yn gwneud rhywbeth mae eich anogwr gwaith neu’r Rhaglen Waith yn gofyn i chi ei wneud. Gelwir hyn yn cael eich sancsiynu. Er enghraifft, os ydych:

 • ddim yn derbyn neu gadw at eich cytundeb i chwilio am waith
 • ddim yn mynd i Ganolfan Byd Gwaith pan ofynnir i chi
 • yn gwrthod swydd neu gwrs hyfforddiant
 • ddim yn gwneud cais am unrhyw swyddi y dywedir wrthych amdanynt
 • ddim yn cymryd rhan mewn unrhyw gyfweliadau y cewch wahoddiad iddynt
 • ddim yn mynd i hyfforddiant sydd wedi’i drefnu i chi neu ddim yn cymryd rhan mewn cynlluniau cyflogaeth
 • wedi gadael eich swydd neu hyfforddiant diwethaf heb reswm da neu oherwydd eich ymddygiad

Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith cyn gynted â phosibl os yw unrhyw un o’r rhain yn berthnasol i chi. Efallai y byddwch yn gallu cadw eich taliad os oes gennych reswm da.

Dywedir wrthych am faint fydd eich taliad yn cael ei atal. Gallai fod am rhwng 4 wythnos a 156 wythnos (tua 3 blynedd).

Darganfyddwch fwy am ba mor hir y gallai eich taliad JSA gael ei atal.

Os yw eich taliad JSA yn cael ei atal

Os yw eich taliad yn cael ei atal, dylech barhau i chwilio am waith. Gallai eich taliad budd-dal gael ei atal am fwy o amser os na fyddwch yn gwneud hyn.

Os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad i atal y taliad, gallwch ofyn i ni ail edrych ar y penderfyniad gelwir hyn yn ‘ailystyriaeth orfodol’. Gallwch apelio i’r Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant.

Dylech barhau gydag unrhyw gais am JSA nes bod yr anghydfod wedi ei ddartys.

Os ydych yn hawlio Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor

Dylech gysylltu â‘ch cyngor lleol ar unwaith. Byddant yn dweud wrthych beth i’w wneud er mwyn i chi parhau i gael cefnogaeth.

Os bydd eich cais yn cael ei ddirwyn i ben

Efallai bydd eich cais am JSA yn cael ei ddirwyn i ben os nad ydych ar gael i weithio neu wrthi’n chwilio am waith. Gallwch wneud cais eto yn syth, ond bydd eich taliadau yn cael eu hatal am gyfnod o unai

 • 4 wythnos os mai dyma’r tro cyntaf i’ch cais gael ei ddirwyn i ben
 • 13 wythnos os bu i gais blaenorol gael ei ddirwyn i ben o fewn y flwyddyn ddiwethaf.

Taliadau caledi

Efallai y byddwch yn gallu cael taliad caledi os yw eich taliadau Lwfans Ceisio Gwaith wedi cael eu atal. Nid oes rhaid i chi ei dalu’n ôl.

Mae taliad caledi yn swm wedi ei leihau (fel arfer 60%) o’ch Lwfans Ceisio Gwaith.

Cymhwyster

Gallwch gael taliad caledi os na allwch chi dalu am rhent, gwres, bwyd neu anghenion sylfaenol arall i chi neu eich plentyn.

Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu drosodd.

Bydd yn rhaid i chi ddangos eich bod chi wedi ceisio dod o hyd i’r arian o rywle arall, ee benthyca gan ffrind neu weithio oriau ychwanegol.

Sut i wneud cais

Siaradwch â‘ch ymgynghorydd Canolfan Byd Gwaith neu anogwr gwaith i gael gwybod sut i hawlio taliad caledi.

Canolfan Byd Gwaith
Ffôn: 0800 328 1744
Llinell Saesneg: 0800 169 0310

Ffôn Testun: 0800 169 0314
Dydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Os byddwch yn dod o hyd i swydd

Cysylltwch âr Canlofan Byd Gwaith i orffen ar eich cais JSA os byddwch yn dod o hyd i swydd.