Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i oedolion

4. Eich cais DLA

Gallwch barhau i gael DLA os ydych o dan 16 neu gawsoch eich geni ar neu cyn 8 Ebrill 1948.

Os ydych eisoes yn hawlio, byddwch yn parhau i gael DLA hyd nes i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ysgrifennu atoch i ddweud wrthych pryd bydd eich DLA yn dod i ben ac yn eich gwahodd i wneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Os ydych yn 65 oed neu’n hŷn a heb gael DLA neu PIP yn y flwyddyn ddiwethaf, efallai gallech wneud cais am Lwfans Gweini yn lle.

Gwneud cais am PIP

Cewch lythyr yn eich gwahodd i wneud cais am PIP. Rhaid gwneud cais o fewn 28 diwrnod i’r dyddiad sydd ar y llythyr.

Bydd eich DLA yn dod i ben naill ai:

  • pan fyddwch yn penderfynu peidio â gwneud cais
  • o leiaf 28 diwrnod ar ôl i DWP gwneud penderfyniad ar eich cais PIP

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth hyd nes i chi gael y llythyr hwn, oni bai fod newid gyda sut y mae eich salwch neu anabledd yn effeithio arnoch.

Os oes gennych ddyfarniad DLA am gyfnod penodol, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth Anabledd os nad ydych wedi cael llythyr yn eich gwahodd i wneud cais am PIP 28 diwrnod cyn bod eich DLA yn dod i ben.

Newid mewn amgylchiadau

Rhaid i chi gysylltu â’r Ganolfan Gwasanaeth Anabledd os bydd eich amgylchiadau’n newid, gan y gall hyn effeithio ar faint o DLA a gewch. Er enghraifft:

  • lefel yr help sydd ei angen arnoch neu fod eich cyflwr yn newid
  • rydych yn mynd i mewn i’r ysbyty neu ofal am fwy na 4 wythnos
  • rydych yn mynd dramor am fwy na 13 wythnos
  • rydych yn cael eich carcharu neu ddal yn y ddalfa

Rhaid hefyd gysylltu â’r ganolfan os:

  • ydych yn newid eich enw, cyfeiriad neu fanylion banc
  • ydych am roi’r gorau i gael eich budd-dal
  • mae manylion eich meddyg yn newid

Gallech gael dirwy o hyd at £50 ac yn gorfod ad-dalu unrhyw fudd-daliadau a ordalwyd os nad ydych yn hysbysu newidiadau ac o ganlyniad yn cael gordaliad.

Apelio penderfyniad

Gallwch apelio i’r Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynhaliaeth Plant os ydych yn anghytuno â phenderfyniad. Rhaid fel arfer gofyn am ‘ailystyriaeth orfodol’ cyn i chi wneud apêl.