Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i oedolion

3. Cymhwyster

Dim ond os ydych o dan 16 y gallwch wneud cais newydd am DLA. Bydd eich DLA yn parhau os cawsoch eich geni ar neu cyn 8 Ebrill 1948.

Yn hytrach, gwnewch gais am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) os nad ydych yn gymwys i DLA.

Gallech fod yn gymwys os ydych naill ai:

 • angen help gydag edrych ar ôl eich hunain (yr ‘elfen gofal’)
 • gydag anawsterau cerdded (yr ‘elfen symudedd’)

Os ydych angen help gydag edrych ar ôl eich hunain

Efallai cewch yr elfen gofal o DLA os ydych:

 • angen help gyda phethau fel golchi, gwisgo, bwyta, defnyddio’r toiled neu gyfathrebu eich anghenion
 • angen goruchwyliaeth er mwyn osgoi rhoi eich hunain neu eraill mewn perygl
 • angen rhywun i fod gyda chi tra byddwch yn cael dialysis
 • methu â pharatoi prif bryd o fwyd wedi ei goginio

Gallwch gael y rhan hon hyd yn oed os nad oes rhywun yn rhoi’r gofal sydd ei angen arnoch neu rydych yn byw ar ben eich hunain.

Os oes gennych anawsterau cerdded

Efallai cewch yr elfen symudedd o DLA os, wrth ddefnyddio eich offer cymorth arferol, rydych:

 • methu â cherdded
 • ond yn gallu cerdded pellter byr heb gael anesmwythder difrifol
 • yn gallu troi’n sâl iawn os ydych yn ceisio cerdded

Efallai y byddwch hefyd yn ei gael os ydych:

 • heb draed neu goesau
 • wedi’ch asesu fel 100% yn ddall ac o leiaf 80% yn fyddar ac angen rhywun gyda chi tra byddwch du allan
 • â nam meddyliol difrifol gyda phroblemau ymddygiad difrifol ac yn cael y gyfradd uwch o ofal ar gyfer DLA
 • angen goruchwyliaeth rhan fwyaf o’r amser wrth gerdded tu allan
 • wedi’ch ardystio fel â nam difrifol ar y golwg a rhwng 3 a 64 oed ar 11 Ebrill 2011

Rhaid dweud wrth DWP os yw eich amgylchiadau’n newid), er enghraifft mae eich cyflwr yn gwella neu mae angen mwy o help arnoch.

Asesiadau

Efallai cewch lythyr yn dweud bod angen i chi fynychu asesiad i wirio’r lefel o help sydd ei angen arnoch. Mae’r llythyr yn egluro pam, a ble sydd angen i chi ei fynd. Efallai y bydd eich budd-dal yn cael ei atal os nad ydych yn mynychu.

Yn yr asesiad, gofynnir i chi am brawf o bwy ydych. Gallwch ddefnyddio pasbort neu unrhyw 3 o’r canlynol:

 • tystysgrif geni
 • trwydded yrru llawn
 • polisi aswiriant bywyd
 • cyfriflenni banc