Cyfarwyddyd

Defnyddio meddalwedd i anfon diweddariadau ynghylch Treth Incwm

Os ydych yn hunangyflogedig, gallwch ymuno â'r rhaglen beilot Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer Treth Incwm.

Trosolwg

Fel rhan o’r rhaglen beilot Troi Treth yn Ddigidol, gall busnesau hunangyflogedig a landlordiaid ddefnyddio meddalwedd yn wirfoddol i gadw’u cofnodion busnes yn ddigidol ac anfon diweddariadau ynghylch Treth Incwm i CThEM, yn hytrach na chyflwyno Ffurflen Dreth Hunanasesiad.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn gweld amcangyfrif o faint o dreth efallai y bydd arnoch wrth i chi fynd yn eich blaen, yn hytrach nag aros tan ddiwedd y flwyddyn dreth.

Drwy gofrestru i wasanaeth diogel CThEM, rydych yn helpu i brofi ffordd newydd o gyfrifo’ch treth fel rhan o’r rhaglen beilot Troi Treth yn Ddigidol.

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

Byddwch yn gallu defnyddio meddalwedd i roi gwybod am eich Treth Incwm os yw o leiaf un o’r canlynol yn gymwys:

 • rydych yn unig fasnachwr sydd ag incwm o un busnes
 • rydych yn gosod eiddo yn y DU (ac eithrio llety gwyliau wedi’i ddodrefnu)

Os oes gennych incwm o unrhyw ffynonellau eraill, efallai y bydd yn dal yn rhaid i chi roi gwybod amdano gan ddefnyddio Ffurflen Dreth Hunanasesiad.

Sut mae’n gweithio

 1. Os nad oes gennych eisoes feddalwedd i gadw’ch cofnodion busnes, gallwch ddewis o nifer o opsiynau.

 2. Defnyddiwch eich meddalwedd i gadw cofnod o’ch incwm a’ch treuliau. Os ydych am barhau i ddefnyddio’ch dulliau presennol i gadw’ch cofnodion busnes, dylech wneud yn siŵr bod y feddalwedd rydych yn ei defnyddio i anfon diweddariadau i CThEM yn gallu cysylltu â nhw i drosglwyddo’r data’n awtomatig.

 3. Bob 3 mis dylech ddefnyddio’ch meddalwedd i anfon eich crynodeb o incwm a threuliau i CThEM.

 4. Gallwch fwrw golwg ar amcangyfrif o’r dreth efallai y bydd arnoch ar ddiwedd eich blwyddyn gyfrifyddu, yn seiliedig ar yr wybodaeth rydych wedi’i rhoi hyd yma yn eich cyfrif treth busnes yn ogystal â thrwy’ch meddalwedd.

 5. Anfonwch adroddiad terfynol i gadarnhau’ch incwm a’ch treuliau ar ddiwedd y flwyddyn gyfrifyddu. Os oes angen i chi wneud cais am lwfansau a rhyddhad, gallwch wneud hynny o fewn yr adroddiad terfynol. Byddwch yn gallu gweld cyfrifiad treth ar gyfer y flwyddyn.

Gallwch hefyd ddewis gwneud y canlynol:

 • anfon diweddariad i CThEM yn fwy aml, er enghraifft, os ydych am weld amcangyfrif mwy diweddar o’r dreth a allai fod arnoch
 • talu’ch bil wrth i chi fynd yn eich blaen, os yw hyn yn ei gwneud yn haws i chi reoli’ch cyllideb
 • gofyn i’r cyfrifydd i anfon diweddariadau ar eich cyfer

Cofrestru

Er mwyn cofrestru, bydd yn rhaid i chi nodi’r Dynodydd Defnyddiwr (ID) a’r cyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth a gawsoch wrth gofrestru ar gyfer y gwasanaeth Hunanasesiad ar-lein.

Cofrestru

Argaeledd y gwasanaeth

Mae modd i chi gadarnhau a yw’r gwasanaeth ar gael ac a oes unrhyw broblemau’n effeithio ar y gwasanaeth hwn.

Pryd i anfon diweddariadau

Unwaith y byddwch wedi cysylltu’ch meddalwedd â CThEM, cewch eich atgoffa pryd y bydd angen i chi anfon eich diweddariadau ynghylch Treth Incwm. Bydd angen i chi eu hanfon bob 3 mis.

Bydd hefyd angen i chi anfon adroddiad terfynol ar gyfer y flwyddyn. Os oes angen i chi wneud cais am lwfansau a rhyddhad, gallwch wneud hynny o fewn yr adroddiad terfynol. Bydd y dyddiad cau yn dibynnu ar y flwyddyn dreth y daw’ch cyfnod cyfrifyddu i ben ynddi.

Enghraifft 1 - eich cyfnod cyfrifyddu yw 6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 2019

Gwnaethoch gofrestru i ddefnyddio meddalwedd i anfon diweddariadau ynghylch Treth Incwm ar 6 Ebrill 2018.

Rydych yn anfon 4 diweddariad ynghylch Treth Incwm, mae’r un olaf ar 6 Ebrill 2019.

Yn yr achos hwn, disgwylir eich adroddiad terfynol erbyn 31 Ionawr 2020.

Bydd yn dal angen i chi anfon eich Ffurflen Dreth Hunanasesiad i CThEM ar gyfer blwyddyn dreth 2017 i 2018 heb fod yn hwyrach na 31 Ionawr 2019.

Enghraifft 2 - eich cyfnod cyfrifyddu yw 6 Mai 2018 i 5 Mai 2019

Gwnaethoch gofrestru i ddefnyddio meddalwedd i anfon diweddariadau ynghylch Treth Incwm ar 6 Mai 2018.

Rydych yn anfon 4 diweddariad ynghylch Treth Incwm, mae’r un olaf ar 6 Mai 2019.

Yn yr achos hwn, ni ddisgwylir eich adroddiad terfynol tan 31 Ionawr 2021. Mae hyn oherwydd bod eich cyfrifon yn disgyn o dan gyfnod ffurflen dreth gwahanol.

Bydd yn dal angen i chi anfon eich Ffurflen Dreth Hunanasesiad i CThEM ar gyfer blynyddoedd treth 2017 i 2018 a 2018 i 2019 heb fod yn hwyrach na 31 Ionawr 2019 a 2020.

Talu’ch bil treth

Mae’r dyddiadau cau ar gyfer talu’n parhau i fod heb eu newid. Gallwch hefyd ddewis talu wrth fynd.

Os oes angen help arnoch

Gwiriwch gyda’ch cyflenwr meddalwedd os oes angen help arnoch, er enghraifft gyda chofnodi’ch cofnodion busnes, neu anfon diweddariadau.

Os oes gennych ymholiad arall ynghylch y rhaglen beilot Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer Treth Incwm, cysylltwch â CThEM.

Published 15 Mawrth 2018
Last updated 4 Mehefin 2018 + show all updates
 1. You can now use software to send Income Tax updates if you receive income from renting out UK property (excluding furnished holiday lettings).
 2. You can now use software to send Income Tax updates if you receive income from renting out UK property (excluding furnished holiday lettings).
 3. First published.