Guidance

Rhoi tagiau clust gwartheg newydd yn lle rhai sy’n cael eu colli neu eu difrodi

Yr hyn y dylech ei wneud os caiff tag clust ei golli neu os na ellir ei ddarllen mwyach, neu os ydych wedi prynu anifail nad yw wedi'i dagio neu anifail sydd â thagiau nas cymeradwywyd.

Mae gan bob anifail buchol rif adnabod unigryw. Mae’n drosedd trosglwyddo tagiau clust rhwng anifeiliaid neu ailddefnyddio rhif adnabod a roddwyd i anifail arall.

Mae hefyd yn anghyfreithlon symud neu werthu gwartheg nad ydynt wedi’u tagio’n gywir â’u rhif unigryw.

Os bydd angen i chi neu filfeddyg dynnu tag swyddogol am unrhyw reswm heblaw ei fod wedi’i ddifrodi neu’n annarllenadwy, mae’n rhaid i chi gysylltu â GSGP er mwyn cael caniatâd cyn gwneud hynny.

Rhoi tag newydd yn lle un sy’n cael ei golli neu ei ddifrodi

Mae’n rhaid i chi gael tag newydd a’i osod cyn gynted â phosibl, heb fod yn hwyrach na 28 diwrnod ar ôl i chi sylwi bod y tag wedi’i golli neu wedi’i ddifrodi.

Anifeiliaid a aned neu a fewnforiwyd ar ôl 1 Ionawr 1998

Mae’n rhaid i’r anifeiliaid hyn gadw eu rhif adnabod unigryw gydol eu hoes. Mae’n rhaid i chi gael tag newydd sy’n dangos yr un rhif adnabod a’i osod ar yr anifail yn lle’r tag a gollwyd neu’r tag annarllenadwy.

Rhifau tag clust gwartheg Gweriniaeth Iwerddon

Anifeiliaid a aned neu a fewnforiwyd cyn 1 Ionawr 1998

Gallwch osod un tag newydd sy’n dangos yr un rhif ar yr anifail.

Fel arall, gallwch wneud y canlynol:

  • gosod un tag newydd sy’n dangos rhif newydd ar yr anifail
  • gosod set newydd o dagiau dwbl sy’n dangos rhif newydd ar yr anifail.

Os byddwch yn gosod un tag newydd, neu dagiau dwbl, ar yr anifail mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • diweddaru cofnodion eich fferm i ddangos y rhif newydd o fewn 36 awr i aildagio’r anifail
  • dychwelyd y pasbort a/neu’r dystysgrif cofrestru (COR) i GSGP gyda’r rhif tag newydd o fewn 14 diwrnod i aildagio’r anifail. Bydd GSGP yn newid y manylion ac yn cyhoeddi pasbort.

Yr hyn y dylech ei wneud os byddwch yn prynu anifail y mae ei dagiau wedi’u colli neu anifail sydd â thagiau nas cymeradwywyd

Os bydd anifail rydych yn ei brynu yn cyrraedd gydag un tag ar goll, dilynwch y weithdrefn uchod i osod tag newydd yn lle’r un a gollwyd. Os bydd anifail yn cyrraedd heb unrhyw dagiau clust ni ddylech ei dderbyn ar eich daliad a dylech gysylltu â GSGP i gael cyngor.

Os byddwch yn mewnforio gwartheg o’r tu mewn i’r UE dylai fod ganddynt dagiau dwbl eisoes. Mae angen i chi wneud cais am basportau Prydain Fawr ar gyfer yr anifeiliaid hyn o fewn 15 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd eich daliad ond dim ond os bydd tag wedi’i golli y bydd angen i chi eu haildagio.

Mae’n rhaid i chi osod tagiau swyddogol y DU ar anifeiliaid a fewnforir o wledydd y tu allan i’r UE o fewn 20 diwrnod ar ôl iddynt adael y man archwilio ar y ffin a gwneud cais am basportau o fewn 15 diwrnod arall. Mae’n rhaid i chi dynnu unrhyw dagiau sydd eisoes wedi’u gosod ar anifeiliaid (efallai y bydd angen i chi ymgynghori â milfeddyg ynglŷn â hyn) a defnyddio tagiau clust cymeradwy. Os bydd angen, cysylltwch â GSGP i gael cyngor.

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014