Cyfarwyddyd

Ffeilio ar lein a thrwy feddalwedd i gwmnïau

Sut i anfon eich gwybodaeth i Dŷ’r Cwmnïau gan ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein, a sut i gofrestru i gael negeseuon atgoffa trwy e-bost.

Manteision ffeilio ar-lein

Gallwch arbed amser ac arian i’ch cwmni. Drwy ffeilio eich dogfennau ar-lein byddwch:

 • yn llai tebygol o gael cosbau am ffeilio’n hwyr
 • yn cael cadarnhad ein bod wedi cael eich dogfennau
 • yn cael gwybod a ydynt wedi cael eu derbyn neu eu gwrthod

Mae’n rhatach ffeilio ar-lein

Mae’n costio llai i ffeilio’r rhan fwyaf o ddogfennau ar-lein o gymharu â dogfennau papur. Er enghraifft, mae’n costio £13 i ffeilio datganiad cadarnhau ar-lein, ond mae’n costio £40 i ffeilio ffurflen bapur.

Mae’n gynt ffeilio ar-lein

Caiff y rhan fwyaf o’r dogfennau sy’n cael eu cyflwyno ar-lein eu prosesu cyn pen 24 awr. Gall dogfennau sy’n cael eu hanfon drwy’r post gymryd wythnos neu fwy i’w prosesu. Felly bydd yna gryn amser i chi aros i gael gwybod a ydynt wedi cael eu derbyn neu eu gwrthod.

 Osgoi dogfennau cael eu gwrthod a chosbau ffeilio hwyr

Mae ffeilio ar-lein yn cynnwys gwiriadau mewnol i’ch helpu chi i osgoi camgymeriadau a dogfennau’n cael eu gwrthod. Pan dderbyniwn dogfen sydd wedi’i ffeilio ar-lein, byddwn yn anfon cydnabyddiaeth atoch bron ar unwaith.

Byddwn hefyd yn anfon cadarnhad unwaith y byddwn wedi derbyn eich dogfen. Os gwrthodir eich dogfen, gallwch ei chywiro ac ail-anfon atom.

Gwasanaethau ar-lein eraill

Gall defnyddwyr ar-lein hefyd fanteisio ar wasanaethau ychwanegol, gan gynnwys:

 • protected online filing (PROOF) – mae hwn yn helpu i atal ceisiadau i newid cyfeiriad eich swyddfa gofrestredig neu gyfarwyddwyr heb eich gwybodaeth.
 • negeseuon atgoffa trey e-bost – ffordd effeithiol, ddi-dâl o gael eich atgoffa pan mae cyfrifon a datganiad cadarnhau eich cwmni i fod i gael eu ffeilio.

Sut i ffeilio ar lein

Mae cofrestru i ffeilio ar lein yn gyflym ac yn hawdd.

 1. Cofrestru’ch cyfeiriad e-bost.

 2. Dewis cyfrinair.

 3. Byddwn yn anfon eich cod dilysu i gyfeiriad swyddfa gofrestredig y cwmni.

### Mewnlofnodi i ffeilio ar lein

Ar ôl i chi gofrestru, gallwch fewnlofnodi i’r gwasanaeth ffeilio ar lein er mwyn anfon dogfennau’ch cwmni atom.

Nodiadau atgoffa trwy e-bost

Mae ein gwasanaeth nodiadau atgoffa trwy e-bost yn rhoi gwybod i chi pan mae’ch cyfrifon a’ch datganiad cadarnhau yn ddyledus. Mae dadansoddiad yn dangos bod nodiadau trwy e-bost yn fwy llwyddiannus na rhai papur.

Mae defnyddwyr sydd wedi newid i nodiadau atgoffa trwy e-bost yn fwy tebygol o ffeilio eu dogfennau’n brydlon. Felly maen nhw’n llai tebygol o gael cosb am ffeilio cyfrifon eu cwmni’n hwyr.

Mae ein gwasanaeth nodiadau atgoffa trwy e-bost am ddim ac mae ganddo lawer o fanteision dros y system bapur. Gallwch:

 • ddewis hyd at 4 o bobl i gael nodyn atgoffa (gan gynnwys asiant)
 • ffeilio’ch dogfen yn syth trwy ddefnyddio dolen yn y nodyn e-bost
 • derbyn nodiadau atgoffa yn fwy hwylus
 • defnyddio llai o bapur, gan gyfrannu at achub yr amgylchedd

Rydym yn argymell i bob cwmni gofrestru ar gyfer y gwsanaeth atgoffa trwy e-bost. Ein bwriad yw tynnu’n ôl nodiadau atgoffa papur yn y dyfodol, fel rhan o’n nod if od yn sefydliad cwbl ddigidol.

Sut i gofrestru ar gyfer nodiadau atgoffa trwy e-bost

 1. Mewngofnodi i wasanaeth ffeilio ar-lein Tŷ’r Cwmnïau .

 2. Dewis ‘Galluogi eAtgoffa’ o’ch sgrin gorolwg o’r cwmni.

 3. Clicio ‘Ychwanegu cyfeiriad e-bost’.

 4. Rhowch eich cyfeiriad e-bost (hyd at 4 i bob cwmni).

 5. Clicio’r ddolen yn y neges e-bost o Dŷ’r Cwmnïau i ddilysu’ch cufeiriad e-bost.

 6. Cytuno i’r telerau gweithredu (Saesneg yn unig).

Byddwn yn anfon neges e-bost atoch pan fyddwch wedi ymuno â’r gwasanaeth atgoffa’n llwyddiannus.

Bydd angen i ddefnyddwyr newydd gofrestru i ddefnyddio ein gwasanaeth ffeilio ar-lein.

Cofrestru mwy nag un cwmni

Gallwch gofrestru mwy nag un cwmni ar y tro.

 1. Paratowch daenlen â chyfrinair sy’n cynnwys o leiaf 15 rhif cwmni ynghyd â’r codau dilysu cysylltiedig.

 2. E-bostiwch eich taenlen at BulkERems@companieshouse.gov.uk

 3. Mewn neges e-bost as wahân o’r un cyfeiriad, cadarnhewch gyfrinair y daenlen ac un cyfeiriad e-bost lle byddwn yn anfon y nodiadau atgoffa iddo.

Dim ond un cyfeiriad e-bost y gellir ei neilltuo wrth ymuno â swmp-gofrestru. Gallwch newid cyfeiriad e-bost, neu ychwanegu cyfeiriadau e-bost ychwanegol (hyd at 4 i bob cwmni) gan ddefnyddio ein gwasanaeth ffeilio ar-lein.

Yr hyn y gallwch ei anfon ar lein

 Cwmnïau cyfyngedig

cyfrifon blynyddol cyfrifon llawn bach sydd wedi’u heithrio rhag archwilio ariannol (gydag opsiwn cryno)
cyfrifon blynyddol cyfrifon cryno sydd wedi’u heithrio rhag archwilio
cyfrifon blynyddol cyfrifon micro-endidau
corffori (IN01c) cwmni preifat wedi’i gyfyngu drwy gyfrannau sy’n manwysiadu eu herthyglau enghreifftiol yn eu cyfranrwydd
AA01 newid y dyddiad cyfeirnod cyfrifeg
AA02 cyfrifon cwmni segur
AD01 newid sefyllfa’r swyddfa gofrestredig
AP01 penodiad cyfarwyddwr
AP02 penodiad cyfarwyddwr corfforaethol
AP03 penodiad ysgrifennydd
AP04 penodiad ysgrifennydd corfforaethol
TM01 terfynu penodiad cyfarwyddwr
TM02 terfynnu penodiad ysgrifennydd
CH01 newid manylion cyfarwyddwr
CH02 newid manylion cyfarwyddwr corfforaethol
CH03 newid manylion ysgrifennydd
CH04 newid manylion ysgrifennydd corfforaethol
CS01 datganiad cadarnhau (tâl o £13)
AD02 rhoi gwybod am gyfeiriad y lleoliad unigol archwilio amgen (SAIL)
AD03 newid lleoliad cofnodion y cwmni i’r lleoliad archwilio amgen unigol (SAIL)
AD04 newid lleoliad cofnodion y cwmni i’r swyddfa gofrestredig
SH01 dychwelyd cyfrannau a glustnodwyd
NM01 rhoi gwybod am newid enw drwy benderfyniad a phenderfyniad arbennig (RES15) (tâl o £8)
DS02 tynnu’n ôl gais cwmni am ei gael ei ddileu o’r gofrestr
MR01 manylion arwystl
MR02 manylion arwystl y caffaeliwyd eiddo neu ymgymeriad mewn cysylltiad ag ef
MR04 datganiad bodloni arwystl yn llwyr neu’n rhannol
MR05 datganiad bod rhan o’r eiddo neu’r eiddo cyfan (a) wedi cael ei ryddhau o’r arwystl (b)nad yw’n eiddo i’r cwmni mwyach
PSC01 hysbysiad am berson â rheolaeth arwyddocaol (PRhA) unigol
PSC02 hysbysiad am endid cyfreithiol perthnasol â rheolaeth arwyddocaol
PSC03 hysbysiad am berson cofrestradwy arall â rheolaeth arwyddocaol
PSC04 newid ym manylion PRhA
PSC05 hysbysiad newid manylion endid cyfreithiol perthnasol â rheolaeth arwyddocaol
PSC06 hysbysiad newid manylion person cofrestradwy arall â rheolaeth arwyddocaol
PSC07 hysbysiad rhoi’r gorau i fod yn PRhA
PSC08 hysbysiad datganiadau PRhA
PSC09 hysbysiad diweddaru datganiadau PRhA
EH01 dewis cadw gwybodaeth y gofrestr cyfarwyddwyr ar y gofrestr gyhoeddus
EH02 dewis cadw cyfeiriadau preswyl y cyfarwyddwyr ar y gofrestr ganolog
EH03 dewis i gadw gwybodaeth y gofrestr ysgrifenyddion ar y gofrestr ganolog
EW01 tynnu gwybodaeth y gofrestr cyfarwyddwyr o’r gofrestr ganolog
EW02 tynnu gwybodaeth am gyfeiriadau preswyl arferol o’r gofrestr ganolog
EW03 tynnu gwybodaeth y gofrestr ysgrifennyddion o’r gofrestr ganolog

Ni allwch ffeilio ‘cyfrifon archwiliedig llawn’ gan ddefnyddio WebFiling.

Dylai elusennau ofyn am gyngor gan y Comisiwn Elusennau i ganfod a fydd y math o gyfrifon yn dderbyniol i Dŷ’r Cwmnïau. Mae’r Comisiwn Elusennau yn angen set llawn o gyfrifon sydd wedi cael eu harchwilio ac efallai y bydd angen i chi ffeilio’r un peth yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig(PACau)

LL AD01 newid cyfeiriad y swyddfa gofrestredig PAC
LL AP01 penodi aelod PAC
LL AP02 penodi aelod corfforaethol PAC
LL CH01 newid manylion aelodau PAC
LL CH02 newid manylion aelodau corfforaethol PAC
LL CS01 datganiad cadarnhau (tâl o £13)
LL TM01 terfynu penodiad aelod PAC
LL AD02 rhoi gwybod am gyfeiriad y lleoliad unigol archwilio amgen (SAIL) PAC
LL AD03 newid lleoliad cofnodion y PAC i’r lleoliad archwilio amgen unigol (SAIL)
LL AD04 newid lleoliad cofnodion y PAC i’r swyddfa gofrestredig
LL AA01 newid y dyddiad cyfeirnod cyfrifeg PAC
LL DS02 tynnu’n ôl gais PAC am ei chael ei dileu o’r gofrestr
LL MR01 manylion arwystl wedi’i greu gan PAC
LL MR02 manylion arwystl y caffaelwyd eiddo neu ymgymeriad gan PAC yn ddarostyngedig iddo
LL MR04 datganiad o fodloni arwystl yn llawn neu’n rhannol gan PAC
LL MR05 datganiad bod rhan neu’r cyfan o’r eiddo yr oedd arwystl arno (a) wedi cael ei ryddhau o’r arwystl (b) heb fod yn rhan o eiddo’r PAC mwyach
LL PSC01 hysbysiad am berson â rheolaeth arwyddocaol (PRhA) unigol
LL PSC02 hysbysiad am endid cyfreithiol perthnasol â rheolaeth arwyddocaol
LL PSC03 hysbysiad am berson cofrestradwy arall â rheolaeth arwyddocaol
LL PSC04 hysbysiad am newid manylion ar gyfer PRhA
LL PSC05 hysbysiad am newid manylion ar gyfer endid cyfreithiol perthnasol â rheolaeth arwyddocaol
LL PSC06 hysbysiad am newid ym manylion person cofrestradwy arall â rheolaeth arwyddocaol
LL PSC07 hysbysiad rhoi’r gorau i fod yn PRhA
LL PSC08 hysbysiad am ddatganiadau PRhA
LL PSC09 hysbysiad am ddiweddaru datganiadau PRhA
LL EH01 dewis cadw cofrestr gwybodaeth aelodau ar y gofrestr ganolog
LL EH02 dewis cadw cofrestr gwybodaeth cyfeiriadau preswyl aelodau’r PAC ar y gofrestr ganolog
LL EH04 dewis cadw cofrestr gwybodaeth y PRhA ar y gofrestr ganolog
LL EW01 tynnu cofrestr gwybodaeth aelodau’r PAC o’r gofrestr ganolog ar gyfer PAC
LL EW02 tynnu cofrestr gwybodaeth cyfeiriadau preswyl arferol aelodau’r PAC o’r gofrestr ganolog
LL EW04 tynnu cofrestr gwybodaeth y PRhA o’r gofrestr ganolog ar gyfer PAC
Published 29 April 2019
Last updated 4 November 2019 + show all updates
 1. Incorporate a CIC added to online filing list.

 2. Welsh translation added.

 3. Added list of online forms.

 4. First published.