Cyfarwyddyd

Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

Rhaid i bob ceidwad gwartheg gadw cofrestr daliad sy'n dangos genedigaethau, symudiadau a marwolaethau'r gwartheg, y buail a'r byfflos y mae'n gyfrifol amdanynt.

Fel ceidwad gwartheg, rhaid i chi gadw cofrestr daliad ar gyfer eich gwartheg. Mae’r gofrestr yn cynnwys gwybodaeth benodol am bob un o’ch anifeiliaid.

Fformat cofrestr y daliad

Gallwch gadw eich cofnodion ar bapur, ar gyfrifiadur neu gyfuniad o’r ddau. Nid yw’r gyfraith yn nodi fformat cofrestr y daliad, felly gallwch:

 • lawrlwytho Cofrestr daliad wag (PDF, 295KB, 46 page)
 • defnyddio taenlen gyfrifiadurol neu becyn meddalwedd
 • defnyddio unrhyw lyfr nodiadau neu gofnodlyfr arall (cyn belled â’ch bod yn cofnodi’r holl wybodaeth a restrir isod)

Rhaid bod cofnodion ar gael i arolygydd swyddogol eu harchwilio ar gais (e.e. yn ystod archwiliad o’r daliad). Os byddwch yn cadw eich cofnodion ar gyfrifiadur, efallai yr hoffech gadw copi papur rhag ofn.

Beth i’w gofnodi yn eich cofrestr

Rhaid i’r gofrestr gynnwys y manylion canlynol ar gyfer pob anifail:

 • rhif ei dag clust
 • ei ddyddiad geni
 • ei ryw
 • ei frîd
 • rhif tag clust y fam
 • dyddiad unrhyw symudiadau i’ch daliad ac oddi yno (gan gynnwys symudiadau i unrhyw ddaliad arall sydd gennych ac oddi yno)
 • manylion o ble y cafodd yr anifail ei symud neu i ble y cafodd ei symud (cofnodwch rif y daliad neu enw a chyfeiriad y ceidwad)
 • dyddiad ei farwolaeth

Mae’n rhaid i chi hefyd gofnodi’r digwyddiadau hyn:

Cofnodion o symudiadau lloi drwy farchnadoedd

Ni ddylai llo o dan 12 wythnos oed fynd i’r farchnad fwy na dwywaith yn ystod unrhyw gyfnod o 28 diwrnod. Pan fydd llo o dan 12 wythnos oed yn cael ei anfon i farchnad, dylai gweithredwr y farchnad holi’r gwerthwr a yw’r anifail wedi bod i farchnad yn ystod y 28 diwrnod blaenorol. Os yw’r anifail wedi bod i farchnad yn ystod y 28 diwrnod blaenorol, rhaid i’r gweithredwr gofnodi:.

 • cyfeiriad y farchnad (hyd yn oed os mai’r un farchnad ydyw)
 • y dyddiad/au yr ymddangosodd y llo yn y farchnad

Terfynau amser ar gyfer diweddaru cofrestr y daliad

Dylech gwblhau eich cofnodion cyn gynted â phosibl ar ôl y digwyddiad dan sylw. Rhaid i chi eu cwblhau o fewn y terfynau amser canlynol:

 • 36 awr os caiff anifail ei symud i ddaliad neu oddi yno
 • 7 niwrnod pan gaiff anifail llaeth ei eni
 • 30 diwrnod pan gaiff unrhyw wartheg eraill eu geni
 • 7 niwrnod yn achos marwolaeth
 • 36 awr pan geir tagiau clust newydd yn lle’r rhai gwreiddiol, gyda rhif adnabod newydd

Pa mor hir y mae’n rhaid cadw’r cofnodion

Rhaid cadw cofrestrau daliad am 10 mlynedd o ddiwedd y flwyddyn galendr y gwnaed y cofnod olaf ynddi. Rhaid cadw cofrestrau eraill (e.e. y rhaid a gaiff eu cadw mewn marchnadoedd) am dair blynedd o ddiwedd y flwyddyn honno.

Cysylltu â GSGP

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

E-bost bcmsenquiries@rpa.gov.uk

Llinell gymorth Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain i geidwaid gwartheg yng Nghymru 0345 050 3456

Llinell Saesneg 0345 050 1234

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 6 May 2014
Last updated 30 March 2021 + show all updates
 1. Removed references to contacting either BCMS or local authority for copies of herd register.

 2. Format of blank holding register updated to be more screen and printer-friendly (hrb1 replaced with hrb1a.)

 3. Updated herd register added

 4. Updated 'the dam’s ear tag number' text

 5. First published.