Cyfarwyddyd

Gwirio a yw neges destun a gawsoch gan CThEM yn ddilys

Gwiriwch restr o negeseuon testun diweddar gan CThEM i’ch helpu i benderfynu a yw neges destun rydych wedi’i chael yn sgam.

Os nad yw’ch neges destun wedi’i rhestru yma, gwiriwch y negeseuon testun eraill a anfonir gan CThEM.

Rhifau ffôn negeseuon testun CThEM

Mae CThEM yn defnyddio rhif newydd i anfon negeseuon testun at gwsmeriaid. Gallai hwn fod yn wahanol i’r rhif y cawsoch neges destun oddi wrtho yn y gorffennol.

Ni fydd CThEM yn gofyn am unrhyw fanylion personol nac ariannol mewn neges destun.

Negeseuon testun i gadarnhau a diweddaru

Mae’n bosibl y bydd CThEM yn cysylltu â chi drwy neges destun i gadarnhau bod y canlynol wedi dod i law:

 • hawliad
 • ffurflen
 • gohebiaeth arall

Ar hyn o bryd, anfonir negeseuon testun i gadarnhau’r canlynol:

 • Budd-dal Plant
 • Budd-dal Plant – newidiadau mewn addysg
 • cydnabyddiaeth o gŵynion
 • TAW wrth adeiladu Tŷ DIY

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Ym mis Mehefin 2021, anfonodd CThEM negeseuon testun at gwsmeriaid sy’n hawlio:

 • Credydau Treth
 • Budd-dal Plant
 • Lwfans Gwarcheidwad

Roedd neges gyffredinol yn eu cynghori i wneud cais am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, pe bai angen.

Cynnydd i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Mae CThEM yn anfon neges destun at gwsmeriaid sy’n hawlio Credydau Treth Gwaith er mwyn rhoi gwybod iddynt pan fydd eu hawl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol wedi cynyddu, a hynny’n dilyn y canlynol:

 • pen-blwydd diweddar yn 18, 21 neu 23 oed – mae negeseuon yn cael eu hanfon yn fisol

 • y cynnydd blynyddol yn y gyfradd ar 1 Ebrill bob blwyddyn

Mae CThEM yn cysylltu â phrentisiaid drwy neges destun ar ôl y cynnydd blynyddol yn y gyfradd ar 1 Ebrill bob blwyddyn. Anfonir y negeseuon testun unwaith y flwyddyn, o fis Mehefin ymlaen.

Ni fydd y negeseuon testun yn gofyn am wybodaeth bersonol na gwybodaeth ariannol o unrhyw fath.

Cwsmeriaid Hunanasesiad, TAW, TWE a Threth Gorfforaeth

Mae’n bosibl y bydd CThEM yn cysylltu â chwsmeriaid sydd â dyledion, neu Ffurflenni Treth heb eu cyflwyno, er mwyn:

 • gofyn am daliad

 • gofyn am Ffurflenni Treth hwyr

 • diweddaru cyfeiriad personol neu gyfeiriad busnes

Gall CThEM hefyd eich atgoffa bod y dyddiadau cau ar gyfer talu neu gyflwyno Ffurflenni Treth yn agosáu.

Bydd y negeseuon yn gwneud y naill neu’r llall o’r canlynol:

 • eich cyfeirio at wefan GOV.UK

 • gofyn i chi gysylltu â CThEM dros y ffôn er mwyn trefnu taliad neu ddiweddaru’ch cyfeiriad

Ni fydd y negeseuon yn cynnwys nac yn gofyn am wybodaeth bersonol na gwybodaeth ariannol.

Arolwg yn dilyn galwad i CThEM neu wiriad cydymffurfio

Mae’n bosibl y bydd CThEM yn anfon arolwg atoch ar ôl gadael drwy neges destun os ydych wedi gwneud y canlynol:

 • cytuno i roi adborth ar ôl ffonio un o’n canolfannau cyswllt

 • mynd drwy wiriad cydymffurfio

Ni fydd y negeseuon testun yn:

 • gofyn am wybodaeth bersonol nac ariannol

 • cynnwys unrhyw rifau ffôn

 • darparu cysylltiadau i wefannau ar wahân i blatfform yr arolwg

Credydau treth

Mae’n bosibl y bydd CThEM yn cysylltu â chi drwy neges destun er mwyn:

 • cadarnhau a’ch atgoffa am drefniadau eich cyfweliad ynghylch hawliadau credyd treth
 • gwirio a ydych wedi rhoi gwybod i ni am unrhyw newid mewn amgylchiadau sy’n ymwneud â pherson ifanc yn eich hawliad

Ni fydd y negeseuon hyn yn gofyn am wybodaeth bersonol nac ariannol, ac ni fyddant yn cynnwys unrhyw gysylltiadau i wefannau.

Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth a 30 awr o ofal plant sy’n rhad ac am ddim

Bydd CThEM yn cysylltu â rhieni drwy neges destun os nad ydynt wedi ail-gadarnhau eu bod yn gymwys o hyd ar gyfer Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth.

Negeseuon testun eraill y dylech eu gwirio

Gallwch hefyd wirio’r negeseuon testun a restrir ar y dudalen gohebiaeth CThEM sy’n defnyddio mwy nag un dull cyfathrebu.

Published 30 July 2021
Last updated 13 October 2021 + show all updates
 1. Information about EU Settlement Scheme has been added.

 2. Added translation

 3. We have added that we may text you to ask if you've told us about a change of circumstances for a young person on your tax credit claim.

 4. Updated to show HMRC is using a new number to send text messages to customers.

 5. Added translation