Cyfarwyddyd

Pasbortau gwartheg: beth i'w wneud os bydd problemau'n codi

Gwybodaeth i'r rhai sy'n cadw gwartheg, byfflos neu fuail am beth i'w wneud am golli dyddiadau cau, pasbortau sydd ar goll neu wedi'u dwyn a phroblemau eraill.

Mae pasbortau gwartheg yn ddogfennau cyfreithiol pwysig. Rhaid i chi sicrhau bod pasbort pob anifail ar eich daliad yn gywir.

Os byddwch yn gwneud camgymeriad wrth wneud cais am basbort

Os na all Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) roi pasbort i chi am eich bod wedi gwneud camgymeriad ar y ffurflen gais neu heb lenwi’r ffurflen i gyd, bydd yn anfon llythyr atoch yn gofyn am y wybodaeth gywir.

Os byddwch yn sylweddoli eich bod wedi rhoi’r wybodaeth anghywir ar y ffurflen gais mewn camgymeriad, dylech gysylltu â GSGP cyn gynted â phosibl. Os yw’r pasbort eisoes wedi cyrraedd, dylech ei ddychwelyd i GSGP ar unwaith gyda llythyr sy’n esbonio eich camgymeriad yn glir. Bydd GSGP yn anfon pasbort newydd atoch yn seiliedig ar y wybodaeth gywir.

Problemau â’r post

Pan fyddwch yn gwneud cais am basport, dylech ei dderbyn o fewn 14 diwrnod. Os na wnewch chi, bydd y pasbort yn cael ei drin fel y’i gollwyd a dylech gysylltu â GSGP.

Os yw GSGP wedi dosbarthu’r pasbort ac nad ydych wedi ei dderbyn, byddant yn cynnal gwiriadau ac efallai y byddant yn anfon un newydd yn rhad ac am ddim os ydych wedi rhoi gwybod iddyn nhw o fewn 6 wythnos.

Os na fyddwch yn hysbysu GSGP o fewn 6 wythnos i’r dyddiad y cynhyrchwyd y pasport, bydd yn rhaid i chi dalu ffi o £ 20 yr anifail pan fyddwch chi’n gwneud cais am y pasbort newydd.

Dylech hefyd ddweud wrth GSGP os ydych chi wedi anfon pasbort am unrhyw reswm ac nad ydych wedi ei dderbyn yn ôl o fewn 14 diwrnod.

Ceisiadau hwyr a phasbortau sy’n cael eu gwrthod

Os na fydd Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) yn cael eich cais o fewn 27 diwrnod i enedigaeth y llo, ni fydd GSGP yn rhoi pasbort. Yn lle hynny, cewch hysbysiad cofrestru (CPP35) sy’n cofrestru’r llo ar y System Olrhain Gwartheg (SOG).

Os nad oes gan yr anifail basbort, rhaid bodloni’r amodau canlynol:

 • rhaid i’r anifail aros ar eich daliad gydol ei oes
 • ni ddylai’r anifail symud o’ch daliad tra’i fod yn fyw, oni bai eich bod yn cael trwydded symud gan GSGP ac yn symud yr anifail yn syth i safle samplu BSE, iard gelanedd neu lety cŵn hela
 • ni ddylai’r anifail fynd i’r gadwyn fwyd ddynol o dan unrhyw amgylchiadau
 • dim ond at ddibenion godro neu fridio y gallwch ddefnyddio’r anifail (rhaid i chi wneud cais am basbortau yn y ffordd arferol ar gyfer unrhyw loi a gaiff yr anifail)

Sut i apelio os caiff pasbort ei wrthod

Os caiff eich cais am basbort gwartheg ei wrthod am ei fod yn hwyr, gallwch apelio i GSGP.

Mae angen i chi ddangos bod amgylchiadau eithriadol wedi eich rhwystro rhag gwneud y cais mewn pryd (mae’r rheolau ynglŷn â hyn yn benodol iawn a chânt eu dehongli’n gaeth). Rhaid i chi apelio’n ysgrifenedig ac anfon tystiolaeth i gefnogi eich apêl. Caiff pob apêl ei ddiffinio ei hasesu ar sail y ffeithiau unigol.

Gallai’r amgylchiadau eithriadol a wnaeth eich rhwystro rhag gwneud y cais gynnwys:

 • digwyddiadau y tu hwnt i’ch rheolaeth (‘gweithredoedd Duw’); er enghraifft, llifogydd mawr, toriadau trydan rhanbarthol neu genedlaethol, neu streiciau post
 • amgylchiadau personol gan gynnwys marwolaeth aelod agos o’r teulu, eich bod yn cael eich taro gan salwch sydyn a difrifol ac, o bosibl, ladrad neu ddifrod i gofnodion eich fferm neu’ch cyfrifiadur
 • oedi anarferol gyda’r post
 • camgymeriadau gan GSGP neu fethiant y SOG

Ni allwch apelio am y rhesymau canlynol:

 • camgymeriad, esgeulustod neu gamddealltwriaeth gennych chi neu rywun sy’n gweithredu ar eich rhan
 • eich bod yn rhy brysur â gwaith arall ar y fferm
 • anawsterau ariannol

Gallwch anfon eich apêl ysgrifenedig i:

Appeals Section
GSGP
Curwen Road
Workington
CA14 2DD

Cael pasbort ar ôl cais hwyr

Mae’n bosibl y gall GSGP roi pasbort ar sail prawf DNA, sy’n profi mai’r anifail yw epil y fam a ddangosir yn y cais.

Caiff pob achos ei ystyried yn unigol, felly cysylltwch â GSGP i gael rhagor o wybodaeth am apeliadau a phrofion DNA.

Os bydd eich pasbort gwartheg ar goll, wedi’i ddwyn neu wedi’i ddinistrio

Mae’n rhaid i chi hysbysu GSGP o fewn 14 diwrnod i chi ddarganfod bod pasbort ar goll, wedi’i ddwyn neu wedi’i ddinistrio.

Rhaid i chi gael pasbort arall cyn y gallwch symud yr anifail o’ch daliad. Mae hyn yn cynnwys pasbortau sy’n mynd ar goll yn y post (bydd yn rhaid i chi gael prawf postio fel tystiolaeth bod hyn wedi digwydd).

Sut i gael pasbort newydd yn lle pasbort gwreiddiol

Cysylltwch â GSGP gyda’r rhif pasbort mae angen i chi ei newid - neu gallwch wneud hyn ar SOG Ar-lein. Bydd GSGP yn anfon ffurflen i chi ei llenwi - llenwch y ffurflen cyn gynted ag y bo modd. Bydd GSGP wedyn yn olrhain hanes symudiadau llawn ar gyfer yr anifeiliaid.

Y nodiadau canllaw i gyd-fynd â'r ffurflen (PDF, 65.4KB, 2 page) sy’n rhoi manylion llawn y broses

Byddwch yn cael pasbort newydd ar y fformat un dudalen diweddaraf. Ni all GSGP roi pasbort newydd i chi yn lle’r un gwreiddiol os na all olrhain hanes symudiadau’r anifail yn llawn. Os bydd hyn yn digwydd, cewch hysbysiad cofrestru (CPP35) sy’n cyfyngu ar yr hyn y gallwch ei wneud â’r anifail.

Ffioedd am basbortau newydd yn lle pasbortau gwreiddiol

Mae pasbortau newydd i anifeiliaid â Thystysgrif Gofrestru am ddim.

Ym mhob achos arall, rhaid I chi dalu ffi o £20 yr anifail pan fyddwch yn gwneud cais am basbort newydd yn lle pasbort gwreiddiol.

Gallwch dalu mewn dwy ffordd:

 • yn uniongyrchol drwy eich banc drwy wneud trosglwyddiad BACS gan ddefnyddio’r manylion hyn:
  • enw’r Cyfrif: GBS RE RPA (RC)
  • cod didoli: 60-70-80
  • rhif y cyfrif 10018255
  • rhif eich daliad (a roddir yn rhan 1 o’r ffurflen gais) fel cyfeirnod y taliad
 • drwy anfon siec gyda’r ffurflen rydych wedi’i chwblhau:
  • gwnewch sieciau yn daladwy i’r ‘Rural Payments Agency’
  • ysgrifennwch rif eich daliad ar gefn y siec

Mae manylion banc Euro ar gael ar gais gan GSGP.

Os byddwch yn dod o hyd i’r pasbort gwreiddiol

Hysbyswch GSGP cyn gynted â phosibl

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

E-bost bcmsenquiries@rpa.gov.uk

Llinell gymorth Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain i geidwaid gwartheg yng Nghymru 0345 050 3456

Llinell Saesneg 0345 050 1234

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 6 May 2014
Last updated 8 August 2018 + show all updates
 1. Updated CPP9 and Additional text under Problems with the post section

 2. Updated bank details

 3. First published.