Cyfarwyddyd

Gwybodaeth Budd-dal Plant ynghylch pobl ifanc 16 mlwydd oed neu'n hŷn

Gwybodaeth am gael Budd-dal Plant ar gyfer person ifanc 16 oed neu'n hŷn sydd mewn addysg amser llawn nad yw'n addysg uwch neu hyfforddiant cymeradwy.

Dogfennau

Gwybodaeth Budd-dal Plant ynghylch pobl ifanc 16 mlwydd oed neu'n hŷn

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwybodaeth Budd-dal Plant ynghylch pobl ifanc 16 mlwydd oed neu'n hŷn").

Manylion

Gallwch barhau i fod â hawl i gael Budd-dal Plant ar gyfer person ifanc 16 oed neu’n hŷn os yw’n ‘berson ifanc cymwys’. Mae’r daflen hon yn:

  • egluro’r hyn a olygwn gan ‘berson ifanc cymwys’
  • rhoi gwybod am newidiadau a all effeithio ar swm yr arian y mae gennych hawl iddo
  • egluro p’un a all eich Budd-dal Plant gael ei ymestyn, a phwy sy’n gymwys

Gallwch roi gwybod i Gyllid a Thollau EM (CThEM) am newidiadau i’ch amgylchiadau a all effeithio ar eich Budd-dal Plant drwy’ch Cyfrif Treth Personol.

Canllaw yn unig yw’r nodiadau hyn, sy’n adlewyrchu safbwynt CThEM ar adeg eu hysgrifennu.

Published 28 Mai 2014
Last updated 1 Hydref 2017 + show all updates
  1. This leaflet has been updated to reflect changes to approved training programmes in Northern Ireland.
  2. English and Welsh language pdfs replaced.
  3. First published.