Mynediad i'n swyddfeydd ac amseroedd agor

Ymholiadau ac apwyntiadau: ffurflen gysylltu a rhif ffôn

Byddwch yn ymwybodol nad ydym yn rhoi cyngor cyfreithiol. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Ffurflen gysylltu

Defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Ymweliadau â swyddfeydd

Rhaid gwneud apwyntiad er mwyn ymweld ag un o swyddfeydd y Gofrestrfa Tir. Mae angen 72 awr o rybudd. Mae apwyntiadau ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 6pm (heblaw am Wyliau Banc).

Ffôn

Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am Wyliau Banc). Codir tâl am alwadau.

Canolfan cyswllt cwsmeriaid

Manylion cysylltu ar gyfer cwsmeriaid busnes

Ble i anfon eich ceisiadau a gohebiaeth

Os na allwch anfon eich ceisiadau a gohebiaeth gan ddefnyddio ein porthol neu Business Gateway, dylech eu hanfon trwy’r post i’n cyfeiriad safonol.

Holi am ymholiad

Defnyddiwch y manylion cyswllt yn eich ymholiad er mwyn ein ffonio neu anfon ebost atom.

Ymateb i ymholiad

Os gallwch ddefnyddio’r porthol, dylech ymateb i ymholiadau trwy’r porthol. Gallwch wneud hyn hyd yn oed os anfonwyd eich cais trwy’r post.

Os na allwch ddefnyddio’r porthol, anfonwch eich ateb i’n cyfeiriad safonol.

Holi am ddatblygiad cais

Os ydych yn defnyddio e-wasanaethau Busnes, gallwch wirio cynnydd gydag Application Enquiry yn y porthol.

Os nad ydych yn defnyddio’r porthol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio ebost neu rif ffôn eich tîm cwsmer.

Os nad ydych yn gwybod manylion cyswllt eich tîm cwsmeriaid, defnyddiwch ein ffurflen gysylltu neu ffoniwch ein Cymorth i Gwsmeriaid.

Sut rydym yn trin eich galwadau a cheisiadau

Rydym yn trin galwadau yn ganolog mewn nifer o’n swyddfeydd, ac yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn symud ein holl alwadau i’r swyddfeydd hynny.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd aelodau’r tîm canolog yn gallu delio â’ch galwad ond os na fydd hyn yn bosibl, byddant yn trefnu i’ch tîm cwsmer gysylltu â chi.

Rydym yn prosesu’r mathau canlynol o geisiadau mewn lleoliadau canolog:

  • Cofrestriadau Cyntaf
  • Copïau Swyddogol
  • Chwiliadau o’r Map Mynegai

Eich tîm cwsmer fydd eich pwynt cyswllt o hyd ar gyfer ymholiadau am y mathau hyn o gais. Os yw eich math o gais yn y rhestr uchod, ni fydd eich tîm cwsmer yn ei brosesu.

Rydym yn prosesu’r rhan fwyaf o’n gwaith yn electronig er mwyn inni allu ymateb yn gyflymach i amrywiadau yn nifer y ceisiadau a gyflwynir inni, trwy symud gwaith o gwmpas y Gofrestrfa Tir i gyfateb i’r adnoddau sydd ar gael ar unrhyw adeg benodol. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl nad eich tîm cwsmer fydd yn prosesu eich cais, ond eich tîm cwsmer fydd eich pwynt cyswllt o fewn y Gofrestrfa Tir o hyd.

Darllenwch ragor am y gwasanaeth a roddwn i’n cwsmeriaid a sut mae hyn yn newid.