Adnewyddu eich trwydded yrru

Adnewyddu eich:

 • trwydded yrru lawn
 • trwydded yrru dros dro

Bydd arnoch angen pasbort y DU dilys i adnewyddu eich trwydded ar-lein gyda DVLA.

Mae ffordd wahanol i:

Bydd angen ichi wneud cais am eich trwydded yrru dros dro gyntaf os:

 • nad ydych wedi gwneud cais am drwydded yrru o’r blaen
 • gwnaethoch gais am drwydded yrru dros dro cyn 1 Mawrth 1973

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Adnewyddu ar-lein

Bydd eich trwydded newydd yn ddilys o’r dyddiad y mae’ch cais yn cael ei gymeradwyo, nid o ddyddiad dod i ben eich trwydded gyfredol.

Dechrau nawr

Cynnwys

Ni allwch wneud cais ar-lein os yw’ch enw neu deitl wedi newid.

Mae’n rhaid ichi adnewyddu trwydded cerdyn-llun bob 10 mlynedd - byddwch yn derbyn nodyn atgoffa cyn bod eich trwydded gyfredol yn dod i ben.

Beth sydd arnoch angen

I adnewyddu ar-lein, mae arnoch angen y canlynol:

 • pasbort y DU dilys
 • bod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr - mae gwasanaeth gwahanol i gael yng Ngogledd Iwerddon
 • talu £14 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron neu Delta (nid oes ffi os ydych dros 70 neu os oes gennych drwydded cyfnod byr am resymau meddygol)
 • cyfeiriadau lle rydych wedi byw dros y 3 blynedd diwethaf
 • eich trwydded yrru gyfredol (os nad oes gennych eich trwydded mae’n rhaid ichi roi’r rheswm yn eich cais)
 • eich rhif Yswiriant Gwladol (os ydych yn ei wybod)
 • peidio â bod wedi eich gwahardd rhag gyrru

Pa mor hir y mae’n cymryd

Gall gymryd yn hirach ichi dderbyn eich trwydded oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Mae’n rhaid ichi anfon eich hen drwydded yrru cerdyn-llun i DVLA pan fyddwch yn derbyn eich trwydded newydd. Bydd y cyfeiriad i’w ddefnyddio yn cael ei roi ichi pan fyddwch yn gorffen y cais.

Data personol

Bydd DVLA yn anfon ebost cadarnhau atoch unwaith eich bod wedi gwneud cais. Efallai y gofynnir ichi gymryd rhan mewn ymchwil drwy e-bost, ond gallwch optio allan.

Gwneud cais mewn Swyddfa’r Post

Byddwch yn cael llythyr atgoffa yn y post. Gallwch gymryd hwn i Swyddfa’r Post sy’n delio ag adnewyddu trwyddedau cerdyn-llun DVLA.

Bydd hefyd angen ichi gymryd:

 • eich trwydded yrru cerdyn-llun os ydyw gennych
 • y ffi o £21.50

Os nad oes gennych lythyr atgoffa, bydd arnoch angen eich trwydded yrru cerdyn-llun i wneud cais mewn Swyddfa’r Post.

Ni allwch wneud cais mewn Swyddfa’r Post os yw’ch enw wedi newid. Bydd angen ichi wneud cais drwy’r post.

Gwneud cais drwy’r post

Mae’n cymryd yn hirach na’r arfer i brosesu ceisiadau a anfonir trwy’r post oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Gallwch gael ‘pecyn D1W’ o ffurflenni o Swyddfa’r Post sy’n delio ag adnewyddu trwyddedau cerdyn-llun neu dreth cerbyd DVLA.

Mae angen ichi gynnwys y pethau canlynol gyda’ch ffurflenni wedi’u cwblhau:

 • ffotograff math pasbort diweddar (peidiwch â llofnodi cefn y llun)
 • eich trwydded cerdyn-llun gyfredol os ydyw gennych
 • siec neu archeb bost am £17, yn daladwy i DVLA (nid oes ffi yn daladwy os oes gennych drwydded yrru cyfnod byr am resymau meddygol neu os ydych yn 70 oed neu’n hŷn)

Mae hefyd angen ichi gynnwys dogfennau adnabod os ydych wedi newid eich enw.

Anfonwch y cais i:

DVLA
Abertawe
SA99 1DH

Ar ôl ichi wneud cais mewn Swyddfa’r Post neu drwy’r post

Gallwch barhau i yrru tra rydych yn aros am eich trwydded newydd gyrraedd.