Adnewyddu eich trwydded yrru arlein gyda’r DVLA os oes gennych basbort y DU dilys.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr ar drwyddedu gyrru arlein

Contents

Ni allwch wneud cais arlein os yw’ch enw neu deitl wedi newid neu os oes gennych drwydded fws neu lori 5 mlynedd.

Mae’n rhaid i chi adnewyddu trwydded cerdyn-llun bob 10 mlynedd – byddwch yn derbyn nodyn atgoffa cyn bod eich trwydded gyfredol yn dod i ben.

Mae gwasanaeth gwahanol os ydych eisiau adnewyddu eich trwydded ac rydych yn 70 oed neu’n hŷn.

Beth sydd arnoch angen

I adnewyddu arlein, mae arnoch angen:

 • basbort DU dilys
 • bod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr - mae proses gwahanol i gael yng Ngogledd Iwerddon
 • dalu £14 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron neu Delta (nid oes ffi os ydych dros 70 neu gennych drwydded cyfnod byr am resymau meddygol)
 • roi cyfeiriadau lle rydych wedi byw dros y 3 blynedd diwethaf
 • eich trwydded yrru gyfredol (os nad oes gennych eich trwydded mae’n rhaid i chi rhoi’r rheswm yn eich cais)
 • gael eich rhif Yswiriant Gwladol (os ydych yn ei wybod)
 • beidio â bod wedi eich gwahardd rhag gyrru

Pa mor hir y mae’n cymryd

Gall gymryd mwy na 3 wythnos i chi dderbyn eich trwydded oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Dylai eich trwydded yrru gyrraedd o fewn wythnos os ydych yn gwneud cais arlein.

Mae’n rhaid i chi anfon eich hen drwydded yrru cerdyn-llun i’r DVLA pan fyddwch yn derbyn eich trwydded newydd. Bydd y cyfeiriad i’w ddefnyddio yn cael ei roi i chi pan fyddwch yn gorffen y cais.

Bydd eich trwydded newydd yn ddilys o’r dyddiad y mae’ch cais yn cael ei gymeradwyo, nid o ddyddiad dod i ben eich trwydded gyfredol.

Data personol

Bydd y DVLA yn anfon ebost yn cadarnhau unwaith eich bod wedi gwneud cais. Mae’n bosib y byddwch yn cael eich gofyn i gymryd rhan mewn ymchwil drwy ebost, ond gallwch optio allan.

Gwneud cais mewn Swyddfa’r Post

Byddwch yn cael llythyr atgoffa yn y post. Gallwch gymryd hon i Swyddfa’r Post sy’n delio gydag adnewyddiadau trwyddedau cerdyn llun y DVLA.

Bydd angen i chi hefyd gymryd:

 • eich trwydded yrru cerdyn-llun os ydyw gennych
 • y ffi o £21.50

Os nad oes gennych lythyr atgoffa, bydd arnoch angen eich trwydded yrru cerdyn-llun er mwyn gwneud cais mewn Swyddfa’r Post.

Ni allwch wneud cais mewn Swyddfa’r Post os yw’ch enw wedi newid. Bydd angen i chi wneud cais drwy’r post.

Gwneud cais drwy’r post

Gallwch gael ‘Pecyn D1W’ o ffurflenni o Swyddfa’r Post sy’n delio gydag adnewyddiadau trwyddedau cerdyn llun neu dreth cerbyd y DVLA.

Mae angen i chi gynnwys y pethau canlynol gyda’ch ffurflenni sydd wedi’u llenwi:

 • llun math pasbort newydd sydd wedi’i gymryd o fewn y mis diwethaf (peidiwch lofnodi cefn y llun)
 • eich trwydded cerdyn-llun gyfredol os ydyw gennych
 • siec neu archeb bost am £17, yn daladwy i’r DVLA (nid oes ffi yn daladwy os oes gennych drwydded yrru cyfnod byr am resymau meddygol neu os ydych yn 70 oed neu’n hŷn)

Mae hefyd angen i chi gynnwys dogfennau adnabod os ydych wedi newid eich enw.

Anfonwch y cais i:

DVLA
Abertawe
SA99 1DH

Ar ôl i chi wneud cais mewn Swyddfa’r Post neu drwy’r post

Gallwch barhau i yrru tra byddwch chi’n aros am eich trwydded newydd gyrraedd.