Cael help yn y gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd (Mynediad at Waith)

Cymhwyster

I gael help gan Mynediad at Waith mae’n rhaid i chi:

  • fod ag anabledd neu gyflwr iechyd (corfforol neu iechyd meddwl) sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi wneud rhannau o’ch swydd neu deithio i ac o’r gwaith
  • fod yn 16 oed neu drosodd
  • byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban – mae system wahanol yng Ngogledd Iwerddon

Mae angen i chi hefyd gael swydd â thâl, neu fod ar fin dechrau neu ddychwelyd i un. Gallai swydd â thâl gynnwys:

  • hunangyflogaeth
  • prentisiaeth
  • treial gwaith neu brofiad gwaith
  • swydd breswyl

Ni allwch gael grant ar gyfer gwaith gwirfoddol.

Mae’n rhaid i’r swydd fod yng Nghymru, Lloegr, neu’r Alban.

Ni allwch gael Mynediad at Waith os ydych yn byw ar Ynysoedd y Sianel neu ar Ynys Manaw.

Os ydych yn cael budd-daliadau eraill

Gall rhai budd-daliadau effeithio ar eich hawl i gael grant Mynediad at Waith.

Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith neu Gymhorthdal Incwm

Gallwch barhau i gael cymorth gan Mynediad at Waith os ydych yn gweithio mwy nag awr yr wythnos.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Dim ond os ydych yn gwneud ‘gwaith a ganiateir’ y gallwch gael help gan Fynediad at Waith. Mae’n waith a ganiateir os yw’r cyfan o’r canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn ennill hyd at £125.50 yr wythnos

  • rydych yn gweithio llai nag 16 awr yr wythnos

  • cytunwyd gyda’ch anogwr gwaith