Cael help yn y gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd (Mynediad at Waith)

Skip to contents of guide

Trosolwg

Os ydych chi’n anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi wneud eich gwaith, gallwch:

  • siarad gyda’ch cyflogwr am newidiadau y mae’n rhaid iddynt eu gwneud yn eich gweithle
  • gael help ychwanegol gan Mynediad at Waith yn cynnwys cymorth iechyd meddwl

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Siaradwch gyda’ch cyflogwr am newidiadau y mae’n rhaid iddynt eu gwneud yn eich gweithle

Rhaid i’ch cyflogwr wneud rhai newidiadau (a elwir yn ‘addasiadau rhesymol’) i sicrhau nad ydych o dan anfantais sylweddol wrth wneud eich gwaith. Gallai’r rhain gynnwys newid eich oriau gwaith neu ddarparu offer i’ch helpu i wneud eich gwaith.

Dylech siarad â’ch cyflogwr ynghylch addasiadau rhesymol cyn gwneud cais am Fynediad at Waith.

Cael help gan Mynediad at Waith

Os nad yw’r cymorth sydd ei angen arnoch yn y gwaith yn cael ei fodloni drwy addasiadau rhesymol gan eich cyflogwr efallai y gallwch gael help gan Mynediad at Waith.

Mae angen i chi fod â swydd gyflogedig, neu fod ar fin dechrau neu ddychwelyd i un.

Cynigir cymorth yn seiliedig ar eich anghenion, a all gynnwys grant i helpu i dalu costau cymorth ymarferol yn y gweithle. Gall eich gweithle gynnwys eich cartref os ydych yn gweithio oddi yno rywfaint o’r amser.

Gall grant Mynediad at Waith dalu am:

  • offer arbennig, addasiadau neu help gan weithiwr cymorth i’ch helpu i wneud pethau fel ateb y ffôn neu fynd i gyfarfodydd
  • help i deithio i ac o’r gwaith

Efallai na fyddwch yn cael grant os ydych eisoes yn cael budd-daliadau penodol.

Nid oes yn rhaid i’r arian gael ei dalu’n ôl ac ni fydd yn effeithio ar eich budd-daliadau eraill.

Mae system wahanol yng Ngogledd Iwerddon.

Cael cymorth iechyd meddwl

Gallwch wneud cais am Fynediad at Waith i gael cymorth iechyd meddwl, neu cysylltwch â darparwr Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl yn uniongyrchol.