Cael help yn y gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd (Mynediad at Waith)

Beth fyddwch yn ei gael

Cewch gynnig cymorth yn seiliedig ar eich anghenion. Gall hyn gynnwys grant i helpu i dalu am gostau cymorth ymarferol yn y gweithle, neu cymorth i deithio i’r gwaith ac oddi yno.

Gall y grant helpu i dalu am eitemau neu wasanaethau sydd eu hangen arnoch, gan gynnwys:

 • addasiadau i offer rydych yn eu defnyddio
 • offer arbennig neu feddalwedd
 • Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydeinig a chymorth gwasanaeth cyfnewid fideo, darllenwr gwefusau neu gymerwyr nodiadau
 • addasiadau i’ch cerbyd er mwyn i chi allu gweithio
 • costau tacsi i’r gwaith neu weithiwr cymorth os na allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • gweithiwr cymorth neu anogwr gwaith i’ch helpu yn y gweithle
 • gwasanaeth cymorth os oes gennych gyflwr iechyd meddwl
 • hyfforddiant ymwybyddiaeth anabledd ar gyfer eich cydweithwyr
 • cost symud eich cyfarpar os ydych chi’n newid lleoliad neu swydd

Gall Mynediad at Waith hefyd helpu i asesu a ellir diwallu’ch anghenion trwy addasiadau rhesymol gan eich cyflogwr.

Beth na fydd Mynediad at Waith yn ei ganiatau

Ni chewch grant Mynediad at Waith i dalu am:

 • newidiadau y mae’n rhaid i’ch cyflogwr eu gwneud (addasiadau rhesymol)
 • eitemau y byddai eu hangen fel arfer i wneud y gwaith p’un a yw person yn anabl ai peidio
 • cefnogaeth y mae eich cyflogwr wedi arfer ei darparu ond sydd wedi dod i ben